Het Gichtregister van Beek – 2: Leenhof Valkenburg

Door Jo Hoen

Leenhof van Staats Valkenburg (Gichtregister LvO  4002 1649-1652)

25 mei 1648 voor nots Gul van Gouthoven te Maastricht Jouffr Anna Philippens weduwe Jonker Johan Baptista de Hildernisse geassisteert met Jonker Cornet de Hildernisse gewesene Cornet van de compagnie peerden ten diense van syne Con. Magesteit van Vrankreick en partie dragende voor zijn zuster Jouffr Anna Catharina de Hildernisse en Francois de Hildernisse goedkeurend, uit kracht van het testament gepasseert voor de pastoor van de St. Nicolaas kerk binnen deze stad heer Arnoldus a Moulbeek 20 maart 1647 verkoopt zeker stuk land soo weyde als akkerland sevende half boender (nota dat 4 juni 1648 voors stuk gemeten is en bevonden 5 bunder en 19 roeden en 8 kleine, zoals gebleken is bij de attestatie van Jan Graven gezworen landmeter, residerende binnen Gronsfelt) gelegen te Beek tussen Geverick ende Coelmont wesende leengoet ende thienden heecomende van haar oom Jan Playoul zaliger, rgt naar Beeck ende Coelmont Sprewarts erfgenamen, naar Geverick Jan Thijssen Peter Nijsen en Jaspaer Daemen, voorhoofd naer Ulestraeten den hooff van Mutzenich mits daer over gaende den wech van Coelmont naar Geverick, aan Jan Kerckhoofs en Gilis Haesen voor 35 stuivers de kleine roede en drie moeder schaepen voor de ophelder Francois de Hildernisse. Juffrouw Anna Philippens verklaart 2100 guldens te hebben ontvangencan

12 maart 1650 laat Adolph van Zuijlen  een akte van constitutie van Adriaan Balthasar Graaf van Vlodorp van 10 maart realiseren: 

1 mei 1648 Marten Deeckens Borchgreve des huyses Leuth laat de vogende akte van constitutie door de schepenbank van Beek realiseren: 

Wij Adriaen Graaf tot Flodorff, vrijheer tot Leuth, Meeswyck en Eysden geven constitutie aan onze burggraaf om voor de schepenbank Beek met onze goederen te handelen in het bijzonder onzen hof te Neerbeeck den Aldenhoff genoempt, om als borgtocht te dienen in de kwestie met Erard Dries kanunnik van het kapittel van Sint Servaas te Maastricht, op 25 juni 1649 getekend gegicht op 20 april 1650 ten behoeve van Marcelis Vrients 

24 mei 1667 voor nots J. Aussems Godfroid Mutzenich der rechten licentiaat en advocaat te Brussel met zijn vrouw Joffr. Anna van Wenne verkoopt aan hr Claude Ernst de la Montaigne der rechten licentiaet hoogschouteth, commissaris instructeur en assessor van sijne Eerf. Doorl. Hoogheijd als prince van Luijk binnen dese stadt Maestricht het derdendeel in seckeren hoff  genaamd ingenbroeck tot Geverick gelegen onder Beeck groot 45 bunder, waarvan het derdeel 15 bunder maakt, soo ackerland als weijden, bempden en berghe, boven noch een of twee stucken voor 600 gulden de bunder. In de koop is inbegrepen ⅓ deel in de chijnscartte van  voors. hoff, waarvan de andere ⅔ deel in bezit zijn van Daniel Burette. Item is geconditioneerd dat de koper aan de huisvrouw van de verkoper 100 pattacons voor eene vereeringe zal geven. Het proces tussen de wijlen vader van de verkoper Godfrid Mutzenich nu zijn erfgenamen en heer Arnoldt Huijn van Amstenraedt heer tot Bruijnshem is krachtens vonnis dd 26 januari 1641 door de Raad van Brabant ten gunste van hun uitgevallen. De verkoper maakt zich sterk voor zijn broer  kanunnik te Sittard en zijn 2 zusters. Overigens vrijwaart hij hem van de pretenties van de heer  van Bruijnshem en zijn  geen lasten behalve dat op een weide gelegen voor het huis  gepretendeert wordt een vat haver en een cappuijn die de koper op zich neemt. 

29 september 1667 Wij Adriaan Gustaff Grave tho Flodroff vrijheere tot Leuth Meeswijck en Eijsden, heer tot Dorth en Darvelt verkoop aan meester Peeter Zeegels, Jaspar Dullens, Matthijs Banens en Matthijs Coumans mijn huijs en hoff tot Neerbeeck geheeten den Aldenhoff, vrij behalve eenige chijns, met alle bijbehorende landerijen zo leen- als laatgoederen, met de pacht toecomenden Andres Swallender, voor 18000 gulden voor 30 boenders land  

13 december 1668 Jaspar Dullens inwoonder van Geleen gehuwd met Jenne Banits verkoopt aan Peter Peters inwoonder van Geleen gehuwd met Margarita Pes een halve bunder met 8 kleine roeden akkerland gelegen onder Spaubeeck, rgt ter eenre de heere Grave van Geleen goeder memorie, ter andere Hendrick Ceulen en Jan Hamers, voorhoofd gemelte Hr Grave, wesende een deel van den Aldenhof, elke grote roede voor 35 stuivers 

23 maart 1669 Jaspar Dullens inwoonder van Geleen gehuwd met Jenne Banits verkoopt aan Poulus Penris woonende tot Luttelraad gehuwd met Trinken Vreen 3 morgen en 34 kleine roeden akkerland gelegen onder Spaubeek, rgt ter eenre de Gravinne van Geleen ter andere Thijs Coemans, voorhooft den Maestrichter wegh, suijnde een spleet van den Aldenhof voo 44 stuivers de kleine roede 

Gerardt Maes mede namens zijn twee zusters Catharina en Maria Maes verklaart dat wijlen Thijske Mutzenich bij testament nagelaten heeft enige goederen ten dele ressorterende onder deze hof, die hij graag wil aanvaarden, bidt om een appoinctement wat hem verleend wordt 22 september 1676 

22 october 1676 Marten Ruijckens inwoonder van Gellen gehuwd met Enken Keutens verkoopt aan Jan Bollen woonende tot Boeckhoven gehuwd met Anna Banents een stuk akkerland gelegen in de Gijsecoul tuusse Lutrae en Crauwinckel alhier leenroerich groot onderhalve morgen, rgt Hencken Geurts, Lins Ruijckens, voorhoofd t Capittel van Aecken. Ander hooft uitschietend op den gemeene voetpat, voor 42 stuivers de roede, belast met een cop en een vierdel cop rogge jaarlix aan de weduwe Willem Nierbeeck 

3 februari 1679 laat Lcentiaat lambrechts de volgende akte realiseren 

2 juni 1677 voor nots Jan Marres te Maastricht Lt Henricus Stas gehuwd met Joffr Elisabeth van Meer leent van Joffr Agnes Graven 100 pattacons of 1200 gulden tegen penninck 16, onderpand de hellefft van 30 boender akkerland genaamd de Bintsvelder hoff leengoet gelegen onder de bank van Beek 

18 november 1678 Cornelis Ansalit de Negri toont de volgende constitutie  

Wij erfgenamen van Drossardt Randenraedt geven hierbij volmacht aan onzen neef en zoon Carl Ansald de Negri om te verkopen aan Frederick Snijders schatheffer van de heerlijkheid Spaubeek onsen bemd gelegen in de hofferbemden in het leen van den hoff Spaubeeck groot twee boender en 2 kleine roeden ter waarde van 15 st., rgt de voorschr. Erfgenamen, ter andere zijde de hoogfurstelijcke heer prince van  Salms, voorhooft Wijllem Houffen, ander hoofd den gemeijne weg, dit terbetaling van verachterde schattingen ofte contributien, was getekent AVR de Negri Waterschap, merk van Engeliich van Iseren. Frederik Snijders vraagt om er in gegoed te worden, hetgeen hem verleend wordt 

17 april 1680 Johan Wylhelm de Wilre ter Wormsche pen [pey?] meester der wed. van Aecken doet kond genoodzaakt in materie van spolie te octroyeren Juff. Catharina de Rouvroy weduwe van N. Lijnoth en Sr Florent de Falloye haeren Eijdom in een winhoff gelegen tot Beeck aen kercke ende lande van Valckenborg ter executie in cas van verlies. 

Door de leenhof gerealissert 23 april 1680 

18 october 1680 Johannes van Stam laat de volgende akte realiseren 

Johan Charles Baron van Haudion van Gebrechies verkoopt aan den heer Francois vanden Kerckhoeve gehuwd met Elisabeth Furemans, een rente van 276 Rinsche guldens op de hoven van Printhaegen Nierbeeck ende Spaubeeck toebehorende den heer graeve van Amstenraet op een capitaele somme van 3388 guldens samen dus 3614 guldens 

13 september 1681 Frederick Keulen woonende op de Hoff inde Watersleij lande van Gulijck gehuwd met Sibille Gielen verkoopt 1 boender en 60½ kleine roeden gelegen op den Blatenwegh onder den Dorpe van Beeck, rgt Jan Keulen, ter andere de kinderen van Ot Wou-ters aan Mathijs Comans gehuwd met Catrine Fortenbergh voor  330 gulden, belast met een malder rogge aan de heer Baron van Blanckert 

Peter Banens en Peter Couwens [Coumans?] delen aan de stadhouder mede dat ze van Jan Ceulen woonende in den Lande van Gulijc hebben gekocht 2 parcelen gelegen omtrent Neerbeeck welke koop zij willen laten realiseren 

volgt de realisatie op 29 januari 1684 

Op 28 januari 1684 Jan Ceulen gehuwd met Barbara Timmers verkoopt 3 morgen en 60 roeden akkerland gelegen achter den hoff vanden Hr van Geelen tot Beeck, rgt de erfgenamen van Otto Wouters, ter andere Jan Ceulen, voorhooft Renerken, ander hoofd den Hr vander Steijn, voor 15 stuivers de kleine roede aan Peter Coumens gehuwd met Nelcken Verwisch, item een halve bunder en 75 roeden int beusservelt, rgt Heijnken Schols, ter andere Jan Culen voor 10 stuivers de kleine roede aan Peters Banens gehuwd met Meijken Wouters, de bunder belast met 6 vaten rogge. Akte voor Bormans met als getuigen Jan Kerckhoffs schatheffer en Wouter Odekercken bediender der kercke van Beeck 

16 juli 1686 Claud Ernest de Montaigne Luicx Hooghschouteth der Stadt Maestricht gehuwd met vrouwe Maria Magdalena Dionisia Cruesen, verklaart zich borg te stellen voor Freulinne Christiene gebooren Gravinne van Leeuwensteijn Rochefort, voor 8332 Carolus gulden 10 st. capitael , item noch aan interesse 1081 carolus gulden voortkomende uit de kooppenningen van de Heerlijkheid Borgharen toebehorende Wouter en Willem van Isendoren a Blois  comform eem verbaal van 4 december 1649. Hij stelt als onderpand zijn leengoed genaempt den Hof int Broeck gelegen tot Geverijck in de bank van Beek groot omtrent 42 boender  

30 juni 1687 Abraham Spitsweck laat de volgende akte realiseren; 

15 april 1683 voor nots Roumans te Maastricht Hendrick Stas in beiden rechten Licentiaet oudt schepen der Stadt Maastricht gehuwd met Juffr Elisabeth Hedwigis van Meer leent bij mevrouw Digna de Lelion weduwe van de heer Francois Doublet heere van Mariognij. in leven capitain ten dienste van Haer Hoog Mogendheden, 400 pattacons = 1600 gulden tegen pennink 16, als onderpand zijn hof met alle aengehoorende landerijen en weijden genaemt Bijnsfeltshof zoals gelegen te Beeck, groot omtrent 21 boender, Item zijn hoff te Bunde genaemt den Hoff van Ingendael, belast met een capitaal van 500 pattacons ten behoeve van den Eerw. Heer Coninx de la Vaulx 

16 juli 1685 voor nots Roumans verkoopt Juffr Marie Adriane de Beaurieu als erfgename van mevrouw Digna de Lelion deze bovenstaande erfrente ten laste van Hendrick Stas aan Abraham Heldewier geswooren raedt van Maestricht 

Staats Leenhof van Valkenburg 1687-1699 (Gichtregister LvO 4007)

23 december 1690 Peter Frencken laat de volgende akte realiseren:

10 september 1677 voor de hoofdbank Beek Sr Piter Frencken borger en coopman der stad Maastricht laat de volgende akte notariaal realiseren

6 januari 1670 [1676?] voor nots Joes Corstius te Maastricht Jaspar Dullens gehuwd met Johanna Banens bekent schuldig te zijn aan Sr Pieter Frencken borger en coopman te Maastricht woonende tot Wijck 2443 gulden, opgenomen in twee keer eerst 203 gulden op 17 januari 1675 [sic!] en op 14 februari 2240 gulden samen 2443 gulden tegen penninc 16, onderpand drie boender soo weyde als ackerlant te Neerbeeck genaamd de linde, regt naer naerbeeck [sic!] den heer landcommandeur, ter ander de wederdeijlinge gehorende Mathijs Baenen, voorhoofd de gemeyn beeckende straet, item nog een halve bunder akkerlant int selve velt, rgt naer Beeck Jan Hamers, ter andere Mattijs Baenen, voorhoofd Jan Niesten. 

24 januari 1692 Peter Ceulen en Hans Willem Guijlckers en Geeren Heppers als mombers van de weeskinderen van Peter Ceulen geprocreeert met Catarina van der Linden en van de weeskinderen Franciske Hans? en Cristina Elisabeth Ceulen welke volgens extract van het Gerecht van Sittart geautoriseert zijn om ten profijte van die weeskinderen te verkopen, verkopen drie stukken akkerland gelegen binnen Beeck ressorterende onder de hr vanGeleens hoff van beek, groot ’t eerste stuk 1 bonder en 40 kleine roeden, rgt Daem Kerckhoffs, ter andere Jan Koemans, voorhoofd de pastorije van Beeck, tander hoof de bloote wech, item het tweede stuk groot 3 morgen 20 kleine roeden, rgt de wederdeijlinge van Jan Ceulen, ter andere Hermen Kempenars, voorhooft den haeghman, ander hooft de wederdeijlinge van Daem Wouters, item het derde stuk groot 294 kleine roeden, rgt Thijs Penders, Hendrick Schols, voorhooft Maestrichter wegh, ander hoof de Gribbe,  aan Thijs Koumans gehuwd met Catharina Fartenbergh voor 720 gulden licht gelt, belast met een malder rogge per boender aan de Baron van Blanckart

Abraham Heldewier oudt raedtsverwant ende Bancquier der Stadt Maestricht heeft geexponeert dat de heer Claud Ernest de Montaigne Luijcxen Hoogschout der Stadt Maestricht den 16 juli 1686 vercautioneert heeft seecker leengoet hem toebehoorende genaempt den hoff int broeck tot overijck [= Geverik!] in de bancke van Beeck ten eijnde de Vreulin Christine Gravinne van Loevensteijn alsnu princesse douariere van Saxen te verzekeren de kooppenningen van de heerlijkheid Borgharen gekocht van heer Isendoorn a Blois, zijnde 9081 gulden en 9 stuivers. De heer de Montaigne geeft de som terugontvangen.

13 maart 1697 Pieter Schaep laat de volgende akte realiseren:

19 maart 1694 voor Peter Wijers schepen der hoofdbank Beek Dries Custers gehuwd met Anna Willems verkoopt 2 parcelen onder den hoff van Geleen gelen omtrent Neerbeeck aen den belaten wegh, rgt van het eene Thijs Erckens erfg, ter andere Herman Luijten, het andere rgt de representanten van Pieter Pendris zaliger, ter andere Luijten voors., beide groot omtrent 515 kleine roeden, belast met een malder roggen per boender aan de heer Blanckart, aan Peter Baenens gehuwd met Maria Wolters voor 15½ stuiver de roede.

13 maart 1697 Pieter Schaep laat de volgende akte realiseren:

10 februari 1691 voor nots N Bemelmans te Maastricht Anna Banens huisvrouwe van Paulus Keulen, verklaart dat haar man tegenwoordig kranck wesende, op 24 mei 1685 aan Peter Banens heeft verkocht de volgende parcelen, maar toen deze verkoop niet gerealiseert zijnde, heeft zij nu last van haar man om alsnog te verkopen aan Peter Banens een weijde binnen Neerbeeck, rgt Peter Banens, ter andere deselve Banens, voorhoofd de gemeen straet, groot 98½ kleine roeden voor 3 gulden 10 stuivers de roede met de schuijre staende op de voors weijde genaempt den vercken stall, item een weijde  genaempt den haeghman, rgt de erffgen Peter Dolmans, ter andere Jan Kerckhoffs, voorhooft Peter Banaens, ander hooft de gemeen straet, groot 175 kleine roeden, voor 25 stuivers de roede met de last van 6 vat roggen erfpacht op het bunder geaffecteert, item een stuk akkerland aen den Berckenbosch, rgt Herman Kempeners, ter andere Ercken Lemmens, voorhooft de gemeen straet, groot 235 kleine roeden, voor 30 stuivers de roede.

4 januari 1698 P. Schaep den Jonghen laat volgende akte realiseren:

30 april 1696 voor nots Joannes Veugen te Maastricht Frans Tummers inwoonder van Nierbeeck ressorte des Graefschaps Geleen gehuwd met Mettien Dullens leent bij Peter Frencken borger en coopman deser stadt gehuwd met Maria Wijnen 300 gulden, tegen 5%, onderpand al zijn goederen te Geleen.

maart 1698 Pieter Schaep den Jongen laat op verzoek van Jan Goossens volgende akte realiseren

6 maart 1694 voor nots A v Buren te Maastricht de eerw suster Maria Balen, prieuse, suster Marie Agnes Brasseur, subprieuse, suster Anna Margareta Stockem, en suster Agnes Munix, discreten representeerende het geheel Clooster der Canonikersen regulier van het heijligh Graff  binnen dese stadt Maestricht verklaren op 6 november 1693 verkocht te hebben aan Jan Goossens inwoonder van Beeck, gehuwd met Beutken Severens, 14 grote roeden onder Beeck int Bosservelt, rgt Thijs Comans, ter andere diverse hoofstucken, voorhooft Peeter Banis, ander hooft Peter Comans, wesende leengoet onder de Leenhoff van de Heer van Geleen, belast met een malder erfrogge per boender, voor 14½ stuivers de kleine roede.  

Staats Leenhof Valkenburg 1699-1717 (Gichtregister LvO 4008)

1 april 1699 P. Schaap den jongen laat de volgende akte realiseren:

Alsoo Hendrick van Eupen voor ons onderschreven erfgenamen van Cathrijn Penders offte Lenardt Snijders diversche devoiren gedaan ende penninghen gedebourseert tot vervoordinghe der erffschap, dragen de erfenamenom hem te belonen aan hem over hun recht op een bunder land gelegen in den abzip aenden haeghendooren, item 4 grote roeden land daaromtrent, rgt Herman Hoogheijn, ter andere Dijrick Rutten, nog een bunder land, rgt Jan Bours, ter andree Juffr. Bemelmans,  op welke 8 bunders de voors. Jouffrouwe de weduwe Bemelmans enige capitalen heeft staan,  verklarende dat zij van voors van Eupen buiten zijn genoemde diensten ook nog 10 rijksaalders hebben ontvangen. Gedaan te Geul met als getuigen Herman Hoogheijn en Peter Coenen, onderteekend op 14 maart 1699, door Erken Hagemans, Gerard Penders, Gelis Swilden ook namens zijn zusters, en Corst Gijsen Penders, Maeijcken Penders vrouw van Jan Bours zaliger, mede voor mijn kinderen die ook 2 rijksdaalders heeft ontvangen. Elisabet Bours en Eutje Schaars als getuige woonachtig tot Gremmen

11 mei 1700 Johan Frantzen, gehuwd met Johanna Dullens verkoopt aan Peter Scheurckens gehuwd met Ittie Kraeghs wonende tot Nirbeeck 197 kleine roeden akkerland gelegen aen Nijsten heggen, rgt de refgenamen Jan Hamers, ter andere de weduwe Matthijs Banens, voorhoofd Jan Penders sijnde Aldenhoffs leen  voor 46 stuivers de roede, samen 154 gulden en 5 stuivers

12 mei 1702 Pieter Frencken laat de volgende akte realiseren:

30 januari 1700 voor nots Joes Veugen te Maastricht Peter Dullens wonende tot Crawinckel gehuwd met Ida Corten leent bij Pieter Frencken borger en coopman alhier gehuwd met Marija Wijnen 600 gulden, waarin begrepen de eerdere opgenomen 200 gulden van 12 october 1696 en 100 gulden van 4 september 1698, waarvoor hij zijn goederen gelegen onder de hoofdbank Beek en het graafschap Geleen en elders verpand.

8 januari 1703 Nots a Cruce laat de volgende akte realiseren:

7 november 1695 voor nots J.C. a Cruce te Maastricht Hubert Jacques de Montagne hoogschouteth van Maastricht leent bij de Eerw. Heer Franciscus de Bonhomme deken der Collegiale van St Servaas te Maastricht en Servatius Clerx scholaster der collegiale kerk van O.L. Vrouw te Maastricht als superintendenten van het Rooms katholieke weeshuis deser stad 2000 rijksdaalders zijnde 8000 gulden tegen 4% interest, onderpand zijn hof en de goederen daeraen gehoorende gelegen tot Kelmont

12 januari 1703 Philip Bogart laat de volgende akte realiseren:

15 december 1702 voor schepenbank Beek  Philippus Bogart borger en banquier der stad Maastricht toont een alkte van obligatie of wisselbrief gepasseert op 15 juni 1702  ten laste van goederen onder deze bank gehorende en den heer H.J. de Montagne toekomende. Maastricht 15 juni 1702 2500 gulden hollans.

6 mei 17023 beloof ik voor mijn eerste wisselbrief aan de ordre van Philippus Bogaert de somme van 2500 gulden die Bogaert mag laten realiseren waar het hem belieft. was getekend

H.J. de Montaigne.

19 november 1704 Lic. Hen.  Stas laat de volgende akte realiseren ten gunste van hem over Hoff en plaatse groot 990 kleine roeden, rgt nederwaerts de pastorie van Beeck, ter andere de grote weijde, nog omtrent 150 kleine roeden “op het verlyck stuck, groot sijnde drij morgen gelegen tegens den hoff”,  rgt den hoff van Binsfelt, nog 71 kleine roeden weijde gelegen tot Crauwinckel, rg de Beeck, ter andere Hend. Luyten, voorhoofd de gemeene straete,  nog de helft van 3 morgen gelegen tegen den hoff, rgt den Hoff van Binsfelt, nog 105 kleine roeden land gelegen aenden bos, rgt erfgenamen Jan Banents, ter andere Maestrichter erven, uitschietend op den gemeene wegh, nog een halve bunder weijde die Houb Ceulen gekocht heeft van Dirck Kessen, rgt de gemeene straet, ter andere de weijde van Bensvelts hoff, nog 436 kleine roeden akkerland genaemt asselerercoul, rgt den hoff, ter andere Jan Damen, uitschietend op den gemeene wegh, nog 350 kleine roeden akkerland achter den haegdeman, rgt Peter Ceullen, ter andere erfgenamen Nelis Pendris uitschietend op den haegdeman, wat hem is vergunt volgens de volgende akte:

14 januari 1685 voor nots Veestraeten te Maastricht compareren de heer Petrus Mathias vanden Steen oudschepen deser stadt Maestricht en de heer Henricus Stas licentiaat in beide rechten  ter enen en ter andere Jan Ceulen inwoonder tot Beeck pachter des hoffs van Binsvelt tot Beeck, toebehorende aan den eerste comparant geassisteert met zijn twee zonen en schoonzoon met name Paulus en Hubert Ceulen en Mattijs Penris man van Elisabeth Ceulen, zich ook sterk makende voor hun zuster Catharina Ceulen. Partijen verklaren dat zij hebben afgerekend over de jaarlijks pachten en “de aankleven van dyen” des voors pachthofs voor het jaar 1671 en volgende jaren tot 1682 incluijs, de som van 2400 gulden, + nog eens 100 pattacons, die de tweede comparanten tot hun last nemen, en beloven  5% rente te betalen.

28 februari 1706 Claes Jans laat de volgende akte realiseren:

19 feb 1706 voor de hoofdbank [niet ingevuld: Beek?] Jan Limpens van Nagelbeek onder de heerlijkheid Schinnen man en momboir van Fycken Meujs verkoopt  een bunder akkerland gelegen te Neerbeek aen de blaten wegh genaemt op den vloetgraeff, rgt Willem Lemmens, ter andere Stas Meujs, voorhoofd den blaten wegh, ander hoofd de straet gaende van Neerbeek naar Beek, sorterende onder het leen van geleens hoof, aan Claes Jans gehuwd met Meycken Vervesch, voor 18 stuivers de kleine roede + 2 malder winter gersten. Het land is belast met 6 vaten rogge aent huys van der Heyden

26 april 1707 Pieter Hoogers laat de volgende akte realiseren:

15 december 1705 voor nots te Maastricht Andreas Banens inwoonder des graafschaps Geleen gehuwd met Anna Luten leent van Peter Hoogers als oom en momboir van het weeskind van zijn broer Coenraerdt Hoogers 600 gulden, onderpand een bunder min 11 kleine roeden int Aldenhoffsleen gelegen int voors Graafschap, rgt den hoff ten Eijsden, ter andere Peter Dullens, voorhoofd den hoff van de Biessen, ander hoofd den gemeenen Sittarder wegh gaande naar Maastricht, gelijk mede de goederen van sijne huijsvrouwe naer doodt van haeren vader op haar te devolveren.

23 juli 1707 Willem Schaap laat wegens mr Willem de Quaade de volgende akte realiseren:

 Extract uit het Gichtregster van de Brabantse bank te Maastricht de dato 17 october 1698 laat Nots de La Haye in naam van Willem de Quaade de volgende akte realiseren:

16 october 1698 voor nots Joh. Wijn. de La Haye te Maastricht de heer Andreas Gabriel de Montaigne commissaris instructeur wegens de bisschop en Prins van Luik transporteert aan Mr Willem de Quaade vice Hoogschouth en secretaris van Maastricht 7000 gulden kapitaal losbaar in 2 termijnen dat hij heeft verkregen bij scheiding en deling tussen de erfgenamen van Claudius Ernestus de Montaigne in zijn leven Hoogschout commisaris instructeur en Pensionaris dezer stad en mevrouw Maria Magdalena Creusen zijn lieve ouders op 5 juli laatstleden ten deel zijn gevallen ten laste van lot B competerende aan de representanten van wijlen hr Gijsbertus Franciscus Lenaarts in zijn leven schepen der stad en lande van Luijck en wijlen mevrouw Maria de Montaigne zijn huisvrouw geaffecteert bij de voors. deling op huijs, hof, weijden, bempden,  bosschen, landerien etc. tot Beeck, groot omtrent 60 bunders. [volgen nog wat juridische explicaties]

15 november 1709 nots Demelinne laat de volgende akte realiseren:

11 november 1709 voor nots J.B. Demelinne te Maastricht Hub. Franc. de Lenaerts oud paymeester deser stadt gehuwd met Catharina Peerbooms leent bij Magdalena de Montagne weduwe van den heer Hesselt de Dinther en den heer Walbrand Berent van Portugal gehuwd met  Catharina de Montaigne 12000 gulden om daarmee een kapitaal van 8000 gulden met de verlopen interest af te lossen aan het Roomsch Catholijck weeshuys staan ten laste van het groot huys in de breede straet welk kapitaal hij bij subdisie met zijn boer en zuster tot zijn last heeft genomen. Als onderpand stelt hij zijn winhof met de daarbij horende bouwagie gelegen tot Beeck met de daarbij horende landerijen, weijden, bempden, bosschen en wijers, zoals die hem op [open ruimte] lestleden is toegedeeld voor het hooge Luijckse gerecht deser stadt [=Gebroeck],  item met de daarbij behorende landerijentem zijn winhof te Caestert.

Als subsidiaire borg stelt zich Arnoldus van Geleen borger deser stadt.

22 maart 1711 nots Willem Schaap laat namens Lt Henricus Stas volgende akte realiseren:

5 juli 1709 voor nots a Cruce te Maastricht compareren Licentiaat Henricus Stas ter ene en Peter Keullen ter andere , waarbij de tweede comparant te kennen geeft hoe dat volgens afrekening op 29 maart 1709 tussen de Eerw. heer Joseph Reinier van Meer kanunnik en scholaster van St Servaas beneffens de eersten comparant ter eene en Anna Banens weduwe Paul Ceullen inwoonder tot Beeck dewelke weduwe hij is representerende, waarbij nog een verschil van 1300 gulden blijft dat hij op het moment niet bij de hand heeft, waarvan hij de interest ad 5% zal betalen en als onderpand stelt hij zijn huis en hof, weijde schuyre en stallinge groot 519 kleine roeden belast met 5 vaten rogge per boender aan de heer baron Blanckart, rgt de pastorie ter andere Houb Keulen staende onder het leen van den hof Geleen, aen den tweeden comparant overgedragen door zijn moeder voors en zijn broeders en zusters volgens akte voor de schepen Peter Wijers op 11 april 1707. Bovendien zal hij de 100 rijksdaalders die Lambricht in den Bosch namens joff Swaenen ptrendeert betalen.

 24 april 1711 laat Hubertus Franciscus de Lenaerts volgende akte van scheiding en deling realiseren:

16 november 1709 voor de Proostschout van Meersen en de schepenen van Ulestraten laat nots Demelinne namens Hubertus Franciscus de Lenaerts de volgende akte realiseren:

[Er volgt een uitgebreide opsomming, voor ons van belang:] Het goet van Beeck met alle ap en dependentien bestaende in 60 boender soo landt weijde als andersints is gedeelt ad sess hondert gulden ’t boender het geene bedraeght 3600 gulden.

[zeer uitvoerige uiteenzetting over de inkomsten en uitgaven en bepaling dat er 3 loten zijn. Verder niet door mij uitgewerkt Er volgen nog enige akten over deze erfenis tot scan 273]

23 november 1711 Hendrik Martens inwoonder tot Kelmont laat de volgende akte realiseren:

21 november 1711 voor nots J.L. Veugen te Maastricht Johan Reijmerstock jonkman en borger deser stadt verkoopt aan Hendrik Martens inwoonder tot Kelmont gehuwd met Maije Tissen 3 bunder akkerland genaamd Spreijwaerts leen gelegen tussen Kelmont en Geverick op het Groot Geverick, rgt  de erfgenamen mevrouw Vaes, ter andere de weduwe Gerrit Martens en diverse anderen, voor 45 gulden de grote roede tesamen 2700 gulden  

28 november 1711 Gerardus Straels momboir der wezen van Gisbertus Leunis laat de volgende akte realiseren:

21 november 1711 voor nots te Maastricht Henrick Martens inwoonder tot Kelmont gehuwd met Maije Tissen leent bij Gerardus Straels gehuwd met juffr Theresia Aldegonda van Brusselt  momboir der wezen van Gisbertus Leunis met name Thilman Philip en Henrick Leunis 2000 gulden tegen 4 % . Hij stelt als onderpand 3 bunder akkerland genaamd Spreijwaerts leen gelegen tussen Kelmont en Geverick op het Groot Geverick, rgt  de erfgenamen mevrouw Vaes, ter andere de weduwe Gerrit Martens en diverse anderen, die hij zojuist gekocht heeft.

3 mei 1712 Marten Vrancken laat de volgende akte realiseren:

28 maart 1711 Jan Lumpens verkoopt een morgen 6 kleine roeden tot Nierbeek aen blauwe valderen, rgt den gemeene wegh, ter andere Stas Meues, uitschietend op den veewegh, aan Marten Vrancken voor 100 gulden, het land is belast een malder rogge per boender aan de erfgenamen van den heer Blanckaert. Item verklaart de verkoper dat dit land moet helpen dragen zijn contegent aen het valderen beneffens de mede condivedenten als voor desen in de oude deelinge was geconditioneert geweest tussen de erfgenamen van Peter Penders

3 september 1712  Adamus Ceulen laat de volgende akte realiseren:

6 februari 1712 voor de schepenbank Beek 1712  Adamus Ceulen laat de volgende akte realiseren:

4 februari voor keizerlijk nots Herman Goetschein te Deuren [Düren] compareren Adamus Ceulen en Cornelis Penders tonen volgende coopcedule:

17 october 1704 Jongedochter Maria Schreck  verkoopt de goederen die haar vader met haar oom voor enige jaren verkocht had en door haar vernadert [beschud, teruggekocht] waren en nu zij daar meister van is verkoopt zij ze aan haar oom Thijs Penders en Houb Ceulen voor 500 gulden + 1000 gulden geaffecteert staende tot Maastricht in het klooster der Annunciaten, bovendien zijn van deze goederen vierdehalf boender belast met een malder rogge per boender aan Baron Blanckart. Ondertekend door Maria Schreck, Margareta Ceulen, getuigen Marten Wouters, Willem Wijnen en Peteer Wouters gezworen landmeter der hoofdbank Beek.

23 januari 1713 Areth Helgers laat de volgende akte realiseren:

28 augustus 1709 voor schepenbank Geleen Matthijs Eummelen gehuwd met Anna Willems leent bij Areth Helgers borger en coopman te Maastricht binnen Wijck 500 gulden ad 5 % , onderpand sijn  huijs ende hoff mette weijde ende moeshoff gelegen binnen den dorpe Craewinckel, rgt Stas Daemen, ter andere erfgenamen Mattijs Banens, een hoofd de dorpsstraet zijnde Craewinckels leen, item 300 kleine roeden voor het dorp Craewinckel, rgt Claes Ceulers en Jan Custers, ter andere de goederen van het Capittel van Aeken, een hoofd Jan Krekels, ander hoofd Peter Custers met meer anderen

23 februari 1713 Ercken Erckens laat de volgende akte realiseren:

8 april 1712 verklaart Peter Dullens gehuwd met Ida Corten verkocht te hebben 182 kleine roeden akkerland aen het daels valderen sijnde aldenhoffs leen, rgt Dirrick Penris, ten andre Dries Banens, een hoofd de hoff Biessen offte de gewande, ander hoofd den maestrichter wegh, aan Ercken Erckens gehuwd met Bilken Hamers, voor 30 stuivers de roede

23 februari 1713 Ercken Erckens laat de volgende akte realiseren:

21 november 1704 Matthias Dodemont gehuwd met Sibilla Dullens verklaart  verkocht te hebben en stuk akkerland gelegen onder het graefschap Geleen op den Coppelbergh, rgt Lemmen Coemens, ter andere Jan Penris, een hoofd Leonard Lenaerts, ander hoofd de Landcommandeur, sijnde aunhover leen, groot een halve boender en in  het voors stuk een morgen, aan Ercken Erckens gehuwd met Bilken Hamers, voor  42 stuivers de roede.. zijnde 500 gulden. Gedaan te Lutteraije ten huijse van Jasper Dullens

10 maart 1713 Ercken Erckens laat de volgende akte realiseren:

10 maart 1713 compareerde voor mij ophelder des Beijarts [P. Banens?] leen Gerard Ceulers gehuwd met Johanna Luijten verklaart verkocht te hebben een stuk akkerland gelegen achter Neerbeeck aen het alder valdere genaemt, rgt Bartholomeus Luijten, ter andere Johan Luijten, een hoofd Jan Rameckers, ander hoofd Jacob Martens, groot 50 kleine roeden, aan Ercken Erckens gehuwd met Sibilla Hamers voor 42 stuivers de roede

9 feb 1716 Mr Willem de Quade vicehoogschoout van Maastricht voor zich en als gevolmachtigde van mevrouw Johanna Petronilla de Quade  wed. van de heer Overste Wolff laat de volgende akte van obligatie realiseren:

18 october 1715 voor nots J.H. Vrijthoff te Maastricht Mr Willem de Quade vicehoogschout  en secretaris van Maastricht voor zich en als gevolmachtide van mevrouw Johanna Petronilla de Quade  wed. van de heer Overste Wolff  ter eenen en Arnold van Geleen ter andere, verklaart de eerste comparant dat hij een kapitaal van 7000 gulden met enige jaren interest ad 5 % ten laste van de gewezen paijmeester nu stadhouder van Luik Francois Hubert de Lenarts geaffecteert en gegicht op zijn goed en landerijen met alle ap en dependentien tot Beeck gelegen genaamd in den Broeck gelijk het selve bij proclamatie aen den tweeden comparant Arnold van Geleen is verbleven den 12 september 1715 voor het Leenhof van Valkenburg en de justitie van Beeck, gelijck dan ook gemelte mevrouw Johanna Petronilla de Quade  wed. van de heer Overste Wolff insgelijks op voors goed in den Broeck tot Beeck heeft een kapitaal van 4000 gulden met enige jaren interest ad 5 % , alsoo dit goed aan den tweeden comparant is verbleven voor 27000 gulden, die hij moet inbrengen bij het gerecht, zijn zij overeengekomen dat zij de 7000 gulden en 4000 gulden op het goed zullen laten blijven rusten en dat Willem de Quade er nog 1000 gulden bij doet. Arnold van Geleen neemt die 12000 gulden tot zijn last die in mindering op de koopsom worden gebracht.

3 maart 1716 Arnold van Geleen borger van Maastricht aan wie bij het uitgaan der brandende kaars op 12 september 1715 als hoogste en laatste bieder is verbleven den Hoff genaam in ’t Broeck gelegen tot Beek groot leen van Valkenburg, met alle ap en dependentien van die, soo weijden, bempden, bosschen, ackerlanden, visscherijen aan den voors. Hoff gehoorende,  toebejoort hebbende an den heer oud paymeester Hub. Franc. de Lenaerts ende geproclameert ter instantie van de heer kapitein Portugal, en verder veele crediteuren, voor 27000 gulden die hij geconsigneert heeft bij den Lt Stadhouder.

8 mei 1716 Coenraet Zegels gehuwd met Geertruijd Nelissen verkoopt  een morgen weijde gelegen ingen Aanhoff tot Neerbeeck, rgt Geurt Hendricks, ter andere Jan Claasen, voorhoofd de geutelbeeck en de gemeene straet, die hem bij scheiding en deling is toegevallen, aan Matthijs Smeets gehuwd met Geertruijd Kempeners, inwoonders van Neerbeeck, voor 288 gulden 10 stuivers beneffens 3 pond wolle, ieder pond ad 1 gulden

12 januari 1717 Stas Custers gehuwd met Anna Custers laat de volgende akte realiseren:

26 maart 1716 Mattijs Eummelen gehuwd met Anna Willems verkoopt een stuk akkerland int valderensvelt onder de graefschap Geleen sijnde Beijers leen, groot 275 roeden resort de partage onder Beck, rgt het Capittel van Aeken, ter andere Claes Ceulers en Jan Custers, voorhofd Jan Creeckels, aan Stas en Anna Custers, voor 52 stuivers de kleine roede + een malder gerst en de vruchten zullen half half op het veld  gedeeld worden wat de winter vruchten betreft en de zomer vruchten gaan naar Mathijs, en omdat de kopers de koopsom niet direct kunnen leveren nemen de verkopers een last van 500 gulden bij Areth Helgers coopman en borger te Maastricht tot Wijck

4 mei 1717 notaris Demeline laat de volgende akte realiseren:

29 april 1717 voor nots te Maastricht Arnold van Geleen gehuwd met Elisabeth Smeets verklaart dat hij aan den heer Theodoor Wolff van Cotzhausen gehuwd met Anna Sybilla van Cotzhausen verkocht sijn hoff met schuuringe, stallinge, brouwerije, akkerlanden, weijden beemden, vijvers, bosschen en alle ap en dependentien gelegen tot Beeck genaamd den hoff in ’t Broeck, sijn.de een grootleen, groot 60 boenders, wel meer maar niet minder, zoals hem die bij proclamatie is verbleven, voor 36000 gulden, waarbij in mindering wordt gebracht het kapitaal van 12000 gulden voor den heer vicehoogschout de Quaden,

11 augustus 1717 laat procureur J.H. Vrijthoff laat de volgende akte realiseren:

20 juli 1717 voor nots te Maastricht Theodoor Wolff van Cotzhausen gehuwd met Anna Sybilla van Cotzhausen leent bij juffr. Catharina Brusier huijsvrouw van Carel Lambrichts scholtis tot Cadier in naam van haar schoonzoon Johan Overdorp gehuwd met Geertruijd Lambrichts, vendrigh int Regiment vanden Heer Bregadier Berkhoffer tegenswoordigh guarnisoen houdende tot Venlo, 4800 gulden ten 4%. Onderpand zijn goed en landerijen met alle verdere ap en dependentien van dien, genaam d in ’t Broeck tot Beeck, dat hij onlangs gekocht heeft van Arnold van Geleen.