Bronnen Gesh. Beek

Gichtregister Beek 

LvO 4129 

Akten van overdracht en verbintenis over de jaren  1631-1643 (73 scans) 

[Opmerking vooraf: In de akten wordt telkens Jan Odekercken als schepen genoemd. Hij nam waarschijnlijk ook de rol van secretaris op zich. Helaas.. want hij heeft een verschrikkelijk handschrift, ook nog ontsierd door vele slordigheden. Daar komt nog bij dat het register in slechte staat verkeerde toen het werd ingescand. Vandaar de vele plaatsen waar de tekst onduidelijk blijkt.] 

Schepenen 

Peter Onsel, Jan Odekercken, Janus Nijssen, Jan Hagens, Willem Hamers, Jan Kerckhoofts 

14 juli 1631 Willem Herjans verkoopt een halve morgen land in den Gomersdal rgt Jan Hagens,  Tis Scepers aan ..Cuypers sijnder huisfr Lyseken Hagmans voor 23½ stuivers de roede

18 juli 1631 Ercken Penris verkoopt 28 kleine roeden land gelegen op den Gisenb(erg?)  rgt Gercken Penris, Marten Hagmans, aan Jan Swilden voor 26 stuivers de roede 

28 juli 1631 Lennart Caenen verkoopt  een groot roede akkerlant gelegen op den gievericker.. rgt 

 Jan Hagmans verkoopt een half boender weijden te grootgenhout rtg Willem Tyssen, Erken Lemmens  en de dorpstraet, voor 54½ stuiver de roede aan Jaeck Odekercken 

2den 8bris 1631 Bartholomeus Goesens, Pietgen de weduwe van wijlen Gercken Goesens geassisteert bij Stesken haegmans?, Tisken Goesens en Jan Robens getrout hebbende die dochter van Mey weduwe van Claes Goesens mede namens de kinderen van Fycken Goesens zal.  hebben gereleveert de goederen achtergelaten bij Peter Goesens bij testament de helft aan zijn broeder Bartholomeus ….. 

 verkopen aan Jan Odekercken een weide achter het huis en hof van wijlen Peter Goesens groot dardenhalf moorgen waarvan afgaan 10 kleine roeden voor het voetpad en drifte welke ook de weduwe van Claes Goesens [verder erg vaag] 

Noch is te weten dat Peter Onssel inden naem van Ficken Gossens heeft ontfangen op dato als boven 22 pattacons in specie 

16 december 1631 Steven Pouckens stelt tot hypotheek sesdenhalven morgen  lants gelegen op de tomeycker wegh rgt der vors stevens ter ander Poul Keutgens waervan de eenen Hencken Krieckels sich sal mogen anden selven halven morgen  lants mogen erhoelen …. vuijt den eenen seceker anderhalven morgen lanys die he stevens ende syn swager …. 

12 januari 1632 Catrina Hennen van Crauwinckel verkoopt 75 kleine roeden gelegen opden perboumerwegh tgt Pol Keutgens ter andere zijde Helicken Krickels, aan Wilcken van de Busselken voor 28 stuiver de roede  

12 januari 1632 Gerdt Robens doet afstand van de tocht op een morgen weijde gelegen in de Molenstraet, rgt Janus Nyssen, ter andere de… wous int molenvelt, ten behoeve van haar kinderen waaevan present zijn Jan Roebroeck, Willem Wessels en Geerken Robens, en deze verkopen ze aan Geet? Damen, de weyde is belast met anderhalf vaet roggen aan Gerit Dries tot Maastricht. De drie zwagers en gebroeders treden ook op namens hun andere broeders en zusters 

28 januari 1632 Neleken Smijts doet afstand van de tocht op sevenhalven morgen land gelegen int kelmonder veelt, rgt de heylige Geeyst erven ter andre zijde trichter erven, ten behoeve Pouls Greven, waerbij present zijn geweest Willem Jochems haren eydom [= schoonzoon] en Servaas Smijts haren zoon  

18 januari 1632 Willem Wessels verkoopt een halve morgen metten halven roch daerop staende gelegen int kelmonder veelt, rgt der4 heulige Geeyst erven, ter eender zijde der erven van Neleken Smijts,  aan Pouls Greven, sijn huisvrouw en hun nakomelingen, voor 25 stuivers de roede 

15 januari 1631 Marten Smijts verkoopt anderhalven morgen land gelegen op die legbarden tot gieverick, rgt die legbarts Stiege, ter andere zijde Jan Ketelbuters voor 27 stuivers de roede, belast met anderhalf vat haveren aan de coninx caert, aan Jasper Damen sijn huisvrouw Lyseken en nakomelingen 

6 februari 1632 Giel Martens en Peter Timmermans als respective mombers van de nagelaten weduwe van wijlen Timmermans verkopen 90½ kleine roeden int Stuckender velt rgt Stas Husers, ter andere Tonis Tisen? voor 45 stuivers de roede, aan Allart [Timmermans? uit Geleen?] Belken Ervens  

15 feb 1632  Jan Connincx en zijn huisvrouw Anna Sijmons, Jan verkoopt met consent van zijn huisvrouw 81 kleine roeden soe weyde als ackerlant gelegen in verscheydene stucken gelijc sy partyen des onderhun alsoe tevreden waren voor 97 gulden, aan Jan Roebroeck. Belast met het vierde part van 1½ vat roggen aan den Burgemeester van Maastricht Gerart Dries 

30 maart 1632 Jan Roebroeck verkoopt 25 kleine roeden weyden metten pacht daarop staende te Geverick, rgt ter eene Heen? Damen, ter andere  Heyn Soegen voor 35 stuiver de roede aan Heen? Damen  

20 april 1632 Gedt weduwe Drys Kempeners doet afstand van de tocht op een halve morgen akkerland gelegen int grot kerckenvelt, rgt Jan Odekyrcken, ter andere Paulus vanderschuren, ten behoeve van haar schoonzoon Claude Peters, die het verkoopt voor 125 gulden aan vors Odekercken en Mechtild Schillinx 

7  mei 1632 Marten Kusters verkoopt een halve morgen akkerland gelegen op de molenstraet, rgt Marten Kusters ter ander de weduwe Enten Stijnen, voor 33 stuivers de roede aan de weduwe van Tijs Stijnen 

15 maart 1634 Ercken Jardiners verklaart dat hij van Willem Stijnen in naam van Trein  zijn moeder de som van 36 gulden ontvangen heeft  voor een halve morgen akkerlant int heijdenvelt, rgt [te vaag] 

 Marten Gielen bij hem gevoegd Giel Gielen zijn zoon  verkoopt 25 kleine roeden metten helen… gelegen int heydenvelt, rgt de weduwe Thys Stijnen, ter andere …. aan de weduwe Stijnen voors. voor 45 gulden 

17 maart 1634 Marten Gielen als man en momber synder huysfrouw Catharinen verlaren dat zij van de weduwe Tijs Stijnen 30 gulden hebben ontvangen waarvoor hij verbindt een halve morgen akkerland int heydenvelt, rgt Geven Jack? ter andere dieselfde weduwe 

 Peter Kerckhoffs doet afstand van de tocht op een halve morgen op den molenberg rgt de weduwe Tys Stijnen, ter andere [opengelaten] ten behoeve van Thonis Kerckhoffs syn soen, die hem verkoopt aan de weduwe  Thijs Stijnen voor 27 stuivers de roede 

17 maart 1634 Marten Custers soe voer hem als voer zijn swager Giel den metsmacker wonend tot Sittart verkopen aan de weduwe Stijnen een halve morgen op den molenberg, rgt ter eenre de weduwe, ter andere Peter Vrancken, voor 33 stuivers de roede. 

19 november 1634 Jan Sogen verkoopt een halve morgen in de gevensdelle rgt heen … ter andere syde Tonis … voor 19 stuivers de roede .

28 november 1634 Houb Lemmens verkoopt anderhalven morgen akkerland in twee stukken het ene gelegen in …dael rgt Jacob Wolters, andere zijden goederen in gebruik bij Peter Coumans, het andere gelegen int hochlandveltjen rgt  [onleesbaar] aan Jacob Wolters voor 25½ stuivers de roede

Petronella van Daneken doet afstand van de tocht op een halve morgen en 6 kleinre roeden weyden in de molenstraet, rgt [onleesbaar] ten behoeve van Jan Severens en Dyrk van Bredenrade die ze verkopen aan de weduwe Thijs Stijnen en haar kinderen voor 30 stuivers de roedel 

27 januari 1635 Tijs Notermans ontvangt de goederen hem nagelaten door zijn alderen gelegen tot Geverick groot omtrent 75 kleine roeden bezwaert met een half vat roggen aan de pastorie van Beeck, rgt Dyrick Thonis, ter andere zijde Jan Kempeners, daarna verkoopt hij ze aan Dyrick Thonis voor derdehalve giulden de roede 

26 januari 1635 Paulus de Greef verkoopt omtrent 3½ morgen soe weyde als ackerlant  gelegen in diverse parcelen gelegen op de stege gaende naer grotgenhout aan Jack Odekercken Wolters en zijn huisvrouw Meyen Hagmans voor 39 stuiver de roede 

19 februari 1635 Daem en Heyn Schouteten met Marten Corvers hun zwager  verkopen omtrent een halve morgen weyde gelegen tot Geverick, rgt Jan Loers ter andere Jan Sogen, liggende tussen beide herstraeten, aan Jan Sogen, die ze verkoopt aan eggeris? [uit andere bron: Aegidius] Hasen en zijn huisvrouw Maria  voor 55 stuivers de roede 

27 februari 1635 Peter Cillen van Elsloe verkoopt een morgen en 60 kleine roeden akkerland gelegen in den kackenberch wesende thiende vrij voor 27 stuivers de roede, rgt de weduwe Tys Stynen, ter andere mastrichter ….. Jan Classen, aan voors weduwe en haar kinderen. 

17 maart 1635 Heleken Biesmans heeft uit kracht van testament overgedragen 188 kleine roeden akkerland tegenover den broeck rgt den advocaat Mutzenich, ter andere Marten Alberts, voor 25 stuivers de roede aande nagelaten kinderen van Lambrecht Phleips? in syn leven borger en …. binnen de stad Maastricht 

30 mei 1635 erfbuyting tussen Heen Penris en Ercken Penris. De eerste brengt in 65 kleine roeden akkerland gelegen aan het cleen boschken bezwaart met 3½ cop roggen aan de kerk van Beek, rgt Hencken Schols, ter ander voors Ercken, de tweede brengt in 40 kleine roeden land int groot kerckenveltgen, rgt Jan Odekercken, ter andere Jan Banijts. 

Op deselve dag Claes Raemeckers krachtens volmacht van zijn zusters en broeders verkoopt een halve morgen  land gelegen int heydenvelt, rgt Tys Notemans, ter ander mastrichter … voor 29½ stuivers de roede, aan Jelis [Gielis] Swilden 

8 juni 1635 Heen Swilden verkoopt een halve bunder land gelegen in twee stukken waarvan een is gelegen boven Jecken Penris tot Kelmont, rgt Eeren Roijen, ter andere Gercken Martens. het andere gelegen opden valckenb. wech, rgt Maes Mulckens, ter andere Gelis Swilden, aan voors Gelis Swilden voor 23½ stuivers de roede 

22 februari 1636 Hencken Didden geassisteert met zijn zoon Ercken Didden verkoopt anderhalve morgen akkerland gelegen op de vernassele coule, rgt de heer van Beinsvelt, ter andere Peter Schuerckens, voor 32 stuivers de roede, aan Peter Banyts en Maria zijn huisvrouw. 

Gercken Notemans verkoopt anderhalve morgen akkerland gelegen op den byrck bosch, rgt Daem Haenen, ter andere Tijs Lenarts, aan Gerken Schurkens en Bille zijn huisvrouw, voor 2 gulden de roede. Als de koper gemolesteerd zou worden, stelt Notemans als onderpand anderhalve morgen zo land als kolhoeff rgt vederwische coule, ter andere den gemeyn voetpat  

12 april 1636 Jacop Craechs met hem geassisteert Meicken sijn sustere verkopen anderhalve morgen en 2 kleine roeden akkerland gelegen op den molenberch, rgt Hencken Schols ter andere zijde Ercken Didden, aan Peter Banijts en zijn huisvrouw Maria, voor 30 stuivers de roede 

15 mei 1636 Poulus Busschops verkoopt anderhalve morgen akkerland gelegen aan de Damen weyden, rgt Poulus de Greef, ter andere Ercken Penris, voor 26½ stuivers de roede aan Willem Haegmans gehuwd met Meijcken ,op dezelfde dag heeft dezelfde Poulus al zijn goederen die hem nagelaten zijn bij het afsterven van zijn huisvrouw Eutten, na zij dood nagelaten aan zijn tweede huisvrouw Clara 

20 mei 1636 begeven de schepenen zich op verzoek ten huize van Meijcken Schouteten die haar testament maakt. Zij geeft aan de kinderen van Jenne Schouteten waar zij moye [tante] van is een morgen akkerland gelegen int heyden velt, rgt Ercken Didden, ter andere Peter Banijts 

18 juni 1636 Jan Beckers verkoopt een halve morgen en 10 kleine roeden gelegen int Stuckendervelt, rgt Rencken Maes, ter andere Willem Lenarts, voor 2 gulden de roede, aan Hencken Kreickels, gehuwd met Gritgen 

1 juli 1636 de weduwe Tijs Stynen emancipeert haar jongste zoon Tijs Stijnen en geeft hem een cop rogge op morgen land gelegen op den Geveri wegh, rgt Jan Bosten erfgen., ter ander den advocaat Mutzenich.