Het Gichtregister van Beek – 1: Overdrachten en Inkomsten

Door Jo Hoen

Gichtregisters zijn overdrachtsregisters die transporten vastleggen uit de periode vóór 1796. Het gaat dan meestal over eigendomsoverdracht van onroerend goed, maar ook geldleningen, testamenten enz.

Vóór 1796 was de vastlegging hiervan een lokale aangelegenheid van plaatselijke rechtbanken (schepenbanken). Ook andere rechterlijke instanties zoals laatbanken en leenhoven hielden registratie van onroerend goed bij. Bovendien was registratie van onroerend goed voor 1796 niet verplicht. Overdrachtsregisters uit die tijd bieden dus geen waterdichte boekhouding van het verleden.

Hieronder worden een aantal van deze registers opgesomd. Deze zijn ook te raadplegen op https://archieven.nl.

Akten van overdracht en verbintenis over de jaren  1631-1643 

[Opmerking vooraf: In de akten wordt telkens Jan Odekercken als schepen genoemd. Hij nam waarschijnlijk ook de rol van secretaris op zich. Helaas.. want hij heeft een verschrikkelijk handschrift, ook nog ontsierd door vele slordigheden. Daar komt nog bij dat het register in slechte staat verkeerde toen het werd ingescand. Vandaar de vele plaatsen waar de tekst onduidelijk blijkt.] 

Schepenen: Peter Onsel, Jan Odekercken, Janus Nijssen, Jan Hagens, Willem Hamers, Jan Kerckhoofts 

14 juli 1631 Willem Herjans verkoopt een halve morgen land in den Gomersdal rgt Jan Hagens,  Tis Scepers aan ..Cuypers sijnder huisfr Lyseken Hagmans voor 23½ stuivers de roede

18 juli 1631 Ercken Penris verkoopt 28 kleine roeden land gelegen op den Gisenb(erg?)  rgt Gercken Penris, Marten Hagmans, aan Jan Swilden voor 26 stuivers de roede 

28 juli 1631 Lennart Caenen verkoopt  een groot roede akkerlant gelegen op den gievericker.. rgt 

 Jan Hagmans verkoopt een half boender weijden te grootgenhout rtg Willem Tyssen, Erken Lemmens  en de dorpstraet, voor 54½ stuiver de roede aan Jaeck Odekercken 

2den 8bris 1631 Bartholomeus Goesens, Pietgen de weduwe van wijlen Gercken Goesens geassisteert bij Stesken haegmans?, Tisken Goesens en Jan Robens getrout hebbende die dochter van Mey weduwe van Claes Goesens mede namens de kinderen van Fycken Goesens zal.  hebben gereleveert de goederen achtergelaten bij Peter Goesens bij testament de helft aan zijn broeder Bartholomeus ….. 

 verkopen aan Jan Odekercken een weide achter het huis en hof van wijlen Peter Goesens groot dardenhalf moorgen waarvan afgaan 10 kleine roeden voor het voetpad en drifte welke ook de weduwe van Claes Goesens [verder erg vaag] 

Noch is te weten dat Peter Onssel inden naem van Ficken Gossens heeft ontfangen op dato als boven 22 pattacons in specie 

16 december 1631 Steven Pouckens stelt tot hypotheek sesdenhalven morgen  lants gelegen op de tomeycker wegh rgt der vors stevens ter ander Poul Keutgens waervan de eenen Hencken Krieckels sich sal mogen anden selven halven morgen  lants mogen erhoelen …. vuijt den eenen seceker anderhalven morgen lanys die he stevens ende syn swager …. 

12 januari 1632 Catrina Hennen van Crauwinckel verkoopt 75 kleine roeden gelegen opden perboumerwegh tgt Pol Keutgens ter andere zijde Helicken Krickels, aan Wilcken van de Busselken voor 28 stuiver de roede  

12 januari 1632 Gerdt Robens doet afstand van de tocht op een morgen weijde gelegen in de Molenstraet, rgt Janus Nyssen, ter andere de… wous int molenvelt, ten behoeve van haar kinderen waaevan present zijn Jan Roebroeck, Willem Wessels en Geerken Robens, en deze verkopen ze aan Geet? Damen, de weyde is belast met anderhalf vaet roggen aan Gerit Dries tot Maastricht. De drie zwagers en gebroeders treden ook op namens hun andere broeders en zusters 

28 januari 1632 Neleken Smijts doet afstand van de tocht op sevenhalven morgen land gelegen int kelmonder veelt, rgt de heylige Geeyst erven ter andre zijde trichter erven, ten behoeve Pouls Greven, waerbij present zijn geweest Willem Jochems haren eydom [= schoonzoon] en Servaas Smijts haren zoon  

18 januari 1632 Willem Wessels verkoopt een halve morgen metten halven roch daerop staende gelegen int kelmonder veelt, rgt der4 heulige Geeyst erven, ter eender zijde der erven van Neleken Smijts,  aan Pouls Greven, sijn huisvrouw en hun nakomelingen, voor 25 stuivers de roede 

15 januari 1631 Marten Smijts verkoopt anderhalven morgen land gelegen op die legbarden tot gieverick, rgt die legbarts Stiege, ter andere zijde Jan Ketelbuters voor 27 stuivers de roede, belast met anderhalf vat haveren aan de coninx caert, aan Jasper Damen sijn huisvrouw Lyseken en nakomelingen 

6 februari 1632 Giel Martens en Peter Timmermans als respective mombers van de nagelaten weduwe van wijlen Timmermans verkopen 90½ kleine roeden int Stuckender velt rgt Stas Husers, ter andere Tonis Tisen? voor 45 stuivers de roede, aan Allart [Timmermans? uit Geleen?] Belken Ervens  

15 feb 1632  Jan Connincx en zijn huisvrouw Anna Sijmons, Jan verkoopt met consent van zijn huisvrouw 81 kleine roeden soe weyde als ackerlant gelegen in verscheydene stucken gelijc sy partyen des onderhun alsoe tevreden waren voor 97 gulden, aan Jan Roebroeck. Belast met het vierde part van 1½ vat roggen aan den Burgemeester van Maastricht Gerart Dries 

30 maart 1632 Jan Roebroeck verkoopt 25 kleine roeden weyden metten pacht daarop staende te Geverick, rgt ter eene Heen? Damen, ter andere  Heyn Soegen voor 35 stuiver de roede aan Heen? Damen  

20 april 1632 Gedt weduwe Drys Kempeners doet afstand van de tocht op een halve morgen akkerland gelegen int grot kerckenvelt, rgt Jan Odekyrcken, ter andere Paulus vanderschuren, ten behoeve van haar schoonzoon Claude Peters, die het verkoopt voor 125 gulden aan vors Odekercken en Mechtild Schillinx 

7  mei 1632 Marten Kusters verkoopt een halve morgen akkerland gelegen op de molenstraet, rgt Marten Kusters ter ander de weduwe Enten Stijnen, voor 33 stuivers de roede aan de weduwe van Tijs Stijnen 

15 maart 1634 Ercken Jardiners verklaart dat hij van Willem Stijnen in naam van Trein  zijn moeder de som van 36 gulden ontvangen heeft  voor een halve morgen akkerlant int heijdenvelt, rgt [te vaag] 

Marten Gielen bij hem gevoegd Giel Gielen zijn zoon  verkoopt 25 kleine roeden metten helen… gelegen int heydenvelt, rgt de weduwe Thys Stijnen, ter andere …. aan de weduwe Stijnen voors. voor 45 gulden 

17 maart 1634 Marten Gielen als man en momber synder huysfrouw Catharinen verlaren dat zij van de weduwe Tijs Stijnen 30 gulden hebben ontvangen waarvoor hij verbindt een halve morgen akkerland int heydenvelt, rgt Geven Jack? ter andere dieselfde weduwe 

 Peter Kerckhoffs doet afstand van de tocht op een halve morgen op den molenberg rgt de weduwe Tys Stijnen, ter andere [opengelaten] ten behoeve van Thonis Kerckhoffs syn soen, die hem verkoopt aan de weduwe  Thijs Stijnen voor 27 stuivers de roede 

17 maart 1634 Marten Custers soe voer hem als voer zijn swager Giel den metsmacker wonend tot Sittart verkopen aan de weduwe Stijnen een halve morgen op den molenberg, rgt ter eenre de weduwe, ter andere Peter Vrancken, voor 33 stuivers de roede. 

19 november 1634 Jan Sogen verkoopt een halve morgen in de gevensdelle rgt heen … ter andere syde Tonis … voor 19 stuivers de roede .

28 november 1634 Houb Lemmens verkoopt anderhalven morgen akkerland in twee stukken het ene gelegen in …dael rgt Jacob Wolters, andere zijden goederen in gebruik bij Peter Coumans, het andere gelegen int hochlandveltjen rgt  [onleesbaar] aan Jacob Wolters voor 25½ stuivers de roede

Petronella van Daneken doet afstand van de tocht op een halve morgen en 6 kleinre roeden weyden in de molenstraet, rgt [onleesbaar] ten behoeve van Jan Severens en Dyrk van Bredenrade die ze verkopen aan de weduwe Thijs Stijnen en haar kinderen voor 30 stuivers de roedel 

27 januari 1635 Tijs Notermans ontvangt de goederen hem nagelaten door zijn alderen gelegen tot Geverick groot omtrent 75 kleine roeden bezwaert met een half vat roggen aan de pastorie van Beeck, rgt Dyrick Thonis, ter andere zijde Jan Kempeners, daarna verkoopt hij ze aan Dyrick Thonis voor derdehalve giulden de roede 

26 januari 1635 Paulus de Greef verkoopt omtrent 3½ morgen soe weyde als ackerlant  gelegen in diverse parcelen gelegen op de stege gaende naer grotgenhout aan Jack Odekercken Wolters en zijn huisvrouw Meyen Hagmans voor 39 stuiver de roede 

19 februari 1635 Daem en Heyn Schouteten met Marten Corvers hun zwager  verkopen omtrent een halve morgen weyde gelegen tot Geverick, rgt Jan Loers ter andere Jan Sogen, liggende tussen beide herstraeten, aan Jan Sogen, die ze verkoopt aan eggeris? [uit andere bron: Aegidius] Hasen en zijn huisvrouw Maria  voor 55 stuivers de roede 

27 februari 1635 Peter Cillen van Elsloe verkoopt een morgen en 60 kleine roeden akkerland gelegen in den kackenberch wesende thiende vrij voor 27 stuivers de roede, rgt de weduwe Tys Stynen, ter andere mastrichter ….. Jan Classen, aan voors weduwe en haar kinderen. 

17 maart 1635 Heleken Biesmans heeft uit kracht van testament overgedragen 188 kleine roeden akkerland tegenover den broeck rgt den advocaat Mutzenich, ter andere Marten Alberts, voor 25 stuivers de roede aande nagelaten kinderen van Lambrecht Phleips? in syn leven borger en …. binnen de stad Maastricht 

30 mei 1635 erfbuyting tussen Heen Penris en Ercken Penris. De eerste brengt in 65 kleine roeden akkerland gelegen aan het cleen boschken bezwaart met 3½ cop roggen aan de kerk van Beek, rgt Hencken Schols, ter ander voors Ercken, de tweede brengt in 40 kleine roeden land int groot kerckenveltgen, rgt Jan Odekercken, ter andere Jan Banijts. 

Op deselve dag Claes Raemeckers krachtens volmacht van zijn zusters en broeders verkoopt een halve morgen  land gelegen int heydenvelt, rgt Tys Notemans, ter ander mastrichter … voor 29½ stuivers de roede, aan Jelis [Gielis] Swilden 

8 juni 1635 Heen Swilden verkoopt een halve bunder land gelegen in twee stukken waarvan een is gelegen boven Jecken Penris tot Kelmont, rgt Eeren Roijen, ter andere Gercken Martens. het andere gelegen opden valckenb. wech, rgt Maes Mulckens, ter andere Gelis Swilden, aan voors Gelis Swilden voor 23½ stuivers de roede 

22 februari 1636 Hencken Didden geassisteert met zijn zoon Ercken Didden verkoopt anderhalve morgen akkerland gelegen op de vernassele coule, rgt de heer van Beinsvelt, ter andere Peter Schuerckens, voor 32 stuivers de roede, aan Peter Banyts en Maria zijn huisvrouw. 

Gercken Notemans verkoopt anderhalve morgen akkerland gelegen op den byrck bosch, rgt Daem Haenen, ter andere Tijs Lenarts, aan Gerken Schurkens en Bille zijn huisvrouw, voor 2 gulden de roede. Als de koper gemolesteerd zou worden, stelt Notemans als onderpand anderhalve morgen zo land als kolhoeff rgt vederwische coule, ter andere den gemeyn voetpat  

12 april 1636 Jacop Craechs met hem geassisteert Meicken sijn sustere verkopen anderhalve morgen en 2 kleine roeden akkerland gelegen op den molenberch, rgt Hencken Schols ter andere zijde Ercken Didden, aan Peter Banijts en zijn huisvrouw Maria, voor 30 stuivers de roede 

15 mei 1636 Poulus Busschops verkoopt anderhalve morgen akkerland gelegen aan de Damen weyden, rgt Poulus de Greef, ter andere Ercken Penris, voor 26½ stuivers de roede aan Willem Haegmans gehuwd met Meijcken ,op dezelfde dag heeft dezelfde Poulus al zijn goederen die hem nagelaten zijn bij het afsterven van zijn huisvrouw Eutten, na zij dood nagelaten aan zijn tweede huisvrouw Clara 

20 mei 1636 begeven de schepenen zich op verzoek ten huize van Meijcken Schouteten die haar testament maakt. Zij geeft aan de kinderen van Jenne Schouteten waar zij moye [tante] van is een morgen akkerland gelegen int heyden velt, rgt Ercken Didden, ter andere Peter Banijts 

18 juni 1636 Jan Beckers verkoopt een halve morgen en 10 kleine roeden gelegen int Stuckendervelt, rgt Rencken Maes, ter andere Willem Lenarts, voor 2 gulden de roede, aan Hencken Kreickels, gehuwd met Gritgen 

1 juli 1636 de weduwe Tijs Stynen emancipeert haar jongste zoon Tijs Stijnen en geeft hem een cop rogge op morgen land gelegen op den Geveri wegh, rgt Jan Bosten erfgen., ter ander den advocaat Mutzenich.

Schepenbank Beek  Akten van overdracht en verbintenis 1673-1678

[Opmerking vooraf: het zijn losse, bijeengebonden akten. Daardoor staat op sommige scans niets van belang; die zijn overgeslagen. Bovendien komen er veel doorhalingen en verbeteringen in de marge voor. Ook is de chronologische volgorde verstoord. Bij de komst van de Fransen in 1673 zijn de gereformeerde schepenen afgezet en nieuwe, katholieke, schepenen benoemd, waarvan Johan en Mathias Kerckhofs frequent optreden.] 

Schepenen: Jan Pannus, Johan Valckenborch, Johan Kerckhoffs, Janis Nijsten, Matthias Kerckhoffs 

9 mei 1673  voor nots Lambert Natalis te Maastricht te Wijck Jan Penders van Kelmont bekent schuldig te zijn aan Peter Dijx borger en coopman alhier, 93 gulden die hij belooft te betalen. Onderpand 120 kleine roeden akkerland onder Kelmont genaamd de Ertshaege, rgt Guert Martens, Marten Stijn. 

18 maart 1707 Peter Pijpers heeft een capitael gekregen van zijn oudtmoeder 15 september 167(2) en wil dit opnieuw laten beleggen door Pitter Wijers 

Krachtens volmacht mij geven 18 maart 1707 door Peter Pijpers heb ik Jan Penders smeet gevraagd om de penningen van bovenstaande acte, nu ten laste van MartenVrancken die van Jan Pendris 100 gulden heeft ontvangen. 

16 october 1660 voor nots N. Bemelmans te Maastricht Jan Aerts jonckman soldaet onder de companie van den Capitein Colerie ten dienste van haere Hoo: Moo: die binnenkort uit Maastricht zal vertrekken, maakt zijn testament over de goederen die hij van ouders zal erven, vermaakt aan zijn neef Carolus van Schel en zijn nicht Maria van Schel een halve huisplaats gelegen in de Pontstraat binnen Aken omtrent het klooster van de Cornelijsbroeders, voorts aan zijn halve broeders en zusters soe vant eerste als tweede houwelick al zijn andere goederen zowel in het Rijk van Aken tot Seffent als in het Land van Valkenburg tot Celmont onder Beek 2 bunder en 5 grote roeden wesende de wederdeling vsn Jan Blomendael, item wat hem toekomt volgens het testament van zijn moeder gepasseert vor notaris Lambert Natalis de dato 24 september 1645, “gelegateert alle clederen, lenen, wullen, haer lyf toestaende” . 

2 februari 1673 laat Peter Dix de volgende akte realiseren 

1 oktober 1672 voor nots Lambert Natalis te  Wijck te Maastricht bekent Jan Hoen van Grootgenholt man en momber van Styntien zijn huisvrouw dat hij bij Peter Dix borger en coopman alhier 225 gulden heeft opgenomen tegen pennink sesthien,  onderpand anderhalve morgen akkerland gelegen tussen cleunenholt en grootgenholt, rgt Trintien Hoen, de voetpaed gaende naar Beeck, item huis en hof te Grootgenholt, rgt den heere Grave van Anstenraedt, Heyne Wolters, beide hoofden de gemeyn straet 

Peter Dijx heeft voor deze kopie 2 schillingen betaelt 

15 juni 1673 Testament van Truijs Boosems “tot simpele compensatie van het onderhoudt en ander faveuren in haeren hooghen ouderdom, door Martten Nuchelmans saliger genoeten”, vermaakt aan diens kinderen haar huis en hof groot 1 morgen gelegen te Geverick, rgt Gerat Boesems ter andere Gerardt Boesems, gepasseert voor getuijgen Marten Streulen en Hendrick Odekercken op datum als boven. 

Op 9 juni 1675 laat Metgen Herpers weduwe Martten Nuchelmans dit testament van 15 juni 1673 realiseren. 

20 november 1675 Hencken Roibroecx verkoopt een weyde met coolhoff groot 1 morgen 9 roeden en 12 voeten gelegen aent Wolffeynde, rgt van den coolhoff Janis Nijsten, de weduwe Jan Janssen, van de weyde Dries Stijnen weduwe, Jacob Driessen van Maestricht, aan Hencken Goesens en Anna Haegmans en hun beider erven, voor 47 stuivers de kleine roede, de coolhoff belast met 3 molter rogge aan de kerk van Beek 

4 mei 1675 Peter Dirricx den oude geheel impotent ende caduc, weesende nochtans van goeden verstand ende memorie, overwegend dat zijn zoon Peter Dirricx zijn goederen al langen tijd onderhoud zonder daar enige beloning voor te ontvangen, vermaakt hem al zijn goederen onder Beek en Spaubeek gepasseert te Neerbeek ten huize van Peter Dirricx den jonge, voor schepenen Jo Kerckhofs en Janis Nijsten 

Deze akte is overgedragen aan Jan Pendris smeet op den 18 maart 1707 p. Wijers 
3 september 1675 Marten Vrancken sittende in vollen eigendom met sijne huijsfrouw Grietien Stijnen  nemen bij Johenne de Duijf weduwe Jan Lemens 100 gulden op, onderpand een halve morgen gelegen op den heuvel, rgt Marten Biesmans, Marten Wouters 

25 november 1675 Tisken Haegmans van Cleijngenhout was schuldig aan de armen van Beek 1 vat en eenhalve cop roggen, wat na zijn dood bij scheiding en deling toeviel aan Jan Haegmans de jonge, is gecompareert Vaes Eummelen als man en momber van Griete Haegmans die deze last op zich genomen heeft voor 50 gulden van voorsc Jan Haagmans, met als onderpand een weijde genaamd de niuwe weijde tot Cleijngenhout, rgt Jan Penris, de gemeyn steeghe. 

2 november 1675 laat Peter Dicx borger van Maastricht volgende akte realiseren 

11 october 1675 nots N. Bemelmans te Maatricht Jan Hoonen van Grootgenhout gehuwd met Stijn Houben leent bij Peter D(ix) borger en coopman deser stadt gehuwd met Maria Thonissen 100 gulden , onderpand een halve bunder askkerland aent kleen houter k…., rgt naer kleengenhout Willem Houben, Trijn Vliegen, voorhooft dezelfde Trijn . Realisatie volgt

4 juni 1675 Hencken Severens als man en momber van Ittien Boesems verkoopt een weide tot Geveryck, rgt Truij Boesems, Metten Herpers weduwe Marten Nuchelmans, voorhooft de Heere straet den veewegh, ander hooft de wederdeylinge van genoemde weyde toebehoerende Jan Boesems, groot omtrent een halve morgen, aan Mettien Herpers weduwe Marten Nuchelmans, voor 2 gulden en 10 stuivers de roede 

den lesten dag november 1675 Hencken Schols met last van ziijn moeder leent bij Johenne de Duijf weduwe Jan Lemmens 100 gulden, onderpand een morgen akkerland gelegen aende grubbe int busschervelt, rgt Peter Coumans, d’erfegenamen Jan Stijnen 

26 februari 1677 Claes Eummelen als man en momber Margarita Haegmans verkoopt 90 kleine roeden weyden gelegen binnen cleijngenhout, rgt Eerken Eerkens, Jan Haesen, voorhoofd de gemeyb straet, aan Jan Timmermans gehuwd met Margarita Vollers, voor 254 gulden en 5 stuivers, de weyde is belast met 100 gulden aan Peter Wolters, welke gekort worden op de koopsom 

5 juli 1676 Tijs Cuijpers man en momber van Ida Penris leent bij de weduwe Jan Lemmens genaamd Jen de Duijve 75 gulden, onderpand huis en hof te Beeck in de adsteege, rgt Joncker Wijler, de gemeene steege, item nog een weide in de adsteege, rgt Otto Haegmans, Jan Hopparts 

28 februari 1677 Claes Roebroecx man en momber van Maria Haegmans verkoopt 93 kleine roede op den kaekenberg, rgt Tijs Wolter, Hencken Goesens, aan Jan Lemmens gehuwd met Heil Rutten voor 38 stuivers de roede 

20 maart 1677 Jan Hoen, Peter Hoen en Jan Hartmans man en momber van Agtgen Hoen  geassisteert met Gertruijdt Dederen hun moeder en schoonmoeder verkopen een morgen akkerland in de gommersdael, rgt Peter Didden, de erfgenamen Trijneken Hoen, aan Peter Wolters gehuwd met Judith Canisius, voor 1 gulden de roede 

11 augustus 1675 Jan Penris borger der stadt Sittardt als gemachtigde van Sr Bex inwoonder der stadt Maestricht beyde als erfgenamen ab intestato [= zonder testament] van Dirrick Keulers  saliger, te weeten Sr Bex als man en momber van Catharina Moulen vanden vaders sijde, en Jan Penris van moeder sijde, verzoeken te ontvangen 350 kleine roeden akkerland gelegen onder deze banck hercomende van den voorsc Dirrick Keulers. Het is hun verleend 

21 januari 1675 Jan Franssen verkoopt 60 kleine roeden int cleijn heijenvelt, rgt Jan Vrancken, Marten Biesmans, voorhooft de vheestraet, aan Peter Roemens voor 35 stuijvers de roede 

Extract uit het goedeboeck der hooftbanck Beeck 

15 october 1666 Jacob Vedervoes leent van Geercken Boessems 175 gulden, onderpand een halve boender en 30 kleine roeden te Geverick op de coll, rgt Steven Pisters, erfgenamen Heyn Camperts 

4 juni 1675 Mettien Herpers weduwe Marten Nuchelmans ontvangt van Eercken Vrancken 175 gulden, waarvoor zij hem bovenstaabde obligatie, die zij van haar oom Geerken Boessems georven heeft, overdraagt. 

18 juli 1675 Testament van Jan Weustenraed en Lijsbeth Stockmans zijn huisvrouw. Jan vermaakt zijn vrouw al zijn goederen, gereyde als ongereyde, Lijsbeth vermaakt aan haar man een morgen akkerlant gelegen in de heerlijkheid Ulestraten, rgt Ghijs Janssen voorhooft Jan Willems van Moorvelt, die zij van haar ohm Herman Driessens gekregen heeft 

29 maart 1675 Ercken Gardeniers jonkman verkoop een morgen akkerland te Grootgenhout, rgt Grietgen Hansen, erfgenamen Hencken Wolters, voorhooft Peter Beckers, aan Jan Didden gehuwd met Anna Cuijpers, voor 18 stuivers de roede 

De Heer Claude Ernest de la Montaigne Hoogschout van Maastricht pretendeert een capitael van 100 gulden te vorderen van Dirck Boosten met de verlopen interest met als onderpand 168 kleine roeden en 4 voet gelegen tegenover den Broeck op het veltgen, rgt de heer hoogschout, Claes Lenardts, voorhoofd de gemeene Straete, nog 127 kleine roeden gelegen tegenover den Hof vant Broeck, rgt den heer landcommandeurs erven, den heer hoogschout, voorhoofd de geuler wegh, en omdat Boosten in gebreke bleef is het pand bij het uitgaan der brandende kaars verkocht aan Peter Wouters voor 28 stuivers de roede, die op 6 augustus 1675 verklaarde de parcelen over te dragen aan de hoogschout die op 3 september 1675 daarin gegicht is. 

18 december 1675 Testament van Truijtien Vandebergh vermaakt van wege de bijstand, onderhoud en andere diensten van hem genoten aan haar zoon Corst Donders haer huijsken met plaetse gelegen tot Neerbeeck, rgt aan beide zijden de erfgenamen Jan Malders, dat haar bij testament van Meijken Lempens is nagelaten.  

25 november 1675 Christiaen Schoerens gehuwd met Berbken Boesten verkoopt 74 kleine roeden in het Stuckender velt, rgt Gercken Boesten, Giel Krekels, voorhooft de gemeyne wegh, aan Jan Timmermans gehuwd met Petien Marttens  voor 2 gulden zeven stuivers de roede 

22 april 1675 Ercken opden Kamp als man en momber van Elisabeth Mullers verkoopt een weide te Grootgenhout, rgt erfgenamen Vaes Bolmans, Lambert Bartholet, item een stuk akkerland int Lijndenvelt, rgt Wolter Wolters, Neleken Haegens, weesende beijde parcelen groot omtrent anderhalve morgen, aan Dirrick Peters, voor 45 pattacons 

17 april 1675 Stas Maes verkoopt 90 kleine roeden akkerland int kerkenveltgen, rgt  Jan Greven, Tijs Stijnen, aan Jan Pullen, voo 2 gulden 15 stuivers de roede. 

29 april 1675 Ercken Erckens als man en momber van Meijken Biesmans, en Meij Jongen namens haar zoon Mathijs Biesmans verkopen een halve morgen akkerland int heijdenvelt, rgt de weduwe Sr Frambacht saliger, Judich Stijnen, voor 33 stuivers de roede aan Judich Stijnen voorscr. 

3 maij 1675  Lenaerdt Seutendael als man en momber van Eechtien Hermans leent bij Wolter Wolters zoon van Hencken Wolters saliger 50 gulden, onderpand al zijn goederen, “hebbende en vercrijgende”. 

12 maij 1675 Joost Baenens als man en momber van Johenne Bours verkoopt 46 kleine roeden int kerckenveltgen, rgt Tijs Stijnen, Otto Haegmans, aan Otto Haegmans voorschreven, voor 35 stuivers de roede, belast met “eenige chins neffens andere regenooten aen het recept vant huijs van Geleen”. 

21 maij 1675 Meij Fremmen weduwe Jan de Froit verkoopt haar huijs en hof te Gieverijck, rgt de gemene straet, erfgenamen Willem Fremmen, aan Gijsel Fremmen en haar zoon Jan Odekercken verwekt met haar man Frans Odekercken, voor 600 gulden, maar op die koopsom wordt 342 gulden in mindering gebracht krachtens een obligatie van 15 mei 1659, zodat Odekercken nog 358 gulden moet betalen, verder mag de voors. weduwe haar leven lang van een cleijn hofken blijven genieten en wonen  in een der cleijn kamerkens van het huis 

9 juni 1675 Judich Stijnen weduwe Hencken Tijssens geassisteert van Peter en Boutsken Tijsens haar kinderen, zich sterk makend voor het minderjarig kind van hunnen broeder Jan Tijsens saliger verkopen 70 kleine roeden akkerland int busschervelt, rgt Geutien Kempeners, Jan Greven, aan Jan Greven en Gethien [= Gertrudis, zie huwelijk]  Wouters en hun beider lijfserven, voor 29 stuivers en  3 orth de roede

6 juli 1676 Lens Tissen en Houb Haen als mombers van het weeskind van Daem Haenen saliger verkopen 190 kleine roeden akkerland inden Gommersdael aent cleijn boschken, rgt den meulenwegh, 

Jan Hoen, voorhoofd den Graeff van Geleen, aan Dirrick Peters, voor 14 stuivers 2 ort de roede 
7 maij 1676 Peter Coumans als man en momber van Neleken Vederuesc als

Cornelia Verwisch is de dochter van Severinus Verwisch en Elisabeth Schols. Ze heet soms Neleken Severens. Haar relatie met Servaas Schols gaat dus via haar moeder. 

Erfgenamen van Servaes Schols saliger verzoekt de goederen te ontvangen voor hem en zijn moeder de goederen herkomend van voorsc Schols vader. 

24 april 1676 Peter Haegmans man en momber van Ida Reijners verkoopt een halve morgen akkerland int heijdenvelt, rgt de weduwe Hendrick Frambacht saliger, de weduwe Jan Roemens, aan Jan Lemmens gehuwd met Heilken Rutten voor 38 stuivers de roede 

25 april 1676 Martten Stijnen, Otto Stijnen, Sijmon Bastiaens en Geurt Janssen, gezamenlijke erfgenamen van Neleken Haegmans saliger, verkopen 81 kleine roeden akkerland op den eijckelenbergh, rgt Matthijs Cuijpers erfgenamen, Jan Kerckhoffs, aan Martten Haegmans voor 18 stuvers de roede, belast met een halve cop rogge aan de conincx caert 

2 februari 1676 Vaes Emmelen leent bij Hendrick Hutsen borger der Stadt Maestricht 225 gulden, onderpand 64 kleine roeden weiden gelegen binnen cleijn gen houdt, rgt Ghyel Eerkens, Lenardt Haegmans, voorhooft de gemeijne steeghe, item 30 kleine roeden coolhoffs,  voorhooft voorsc. weide,  rgt Jan Penris, Lenardt Haegmans, item 96 kleine roeden akkerland gelegen achter Peter Krijns, rgt Joncker Vos, Lenardt Haegmans, voorhooft de gemeynen wegh, 

25 januari 1677 laat Heilken Mertens weduwe van Willem Frambach de volgende akte realiseren: 

28 augustus 1668 voor nots N. Bemelmans te Maastricht Merten Bismans gehuwd met Catharina Jegers leent bij Heilken Mertens weduwe Willem Frambach  50 gulden, onderpand 3 stuxkens land gelegen onder Eijsden aen die Breuls Beck groot 3 grote roeden en nog een stuxke groot 38½ kleine roeden aldaer gelegen, rgt der smit Thonis, Willem Oijen, item een stuxke groot .. grote en 5 kleine roeden gelegen opt Bomensveltien, en al zijn goederen 

15 december 1676 Willem Fremmen als audtvaeder en momber der weeskinderen van Peter Haegmans saliger geassisteert met zijn eidom Hendrick Odekercken  ter ene zijde en Eerken Haegmans ter andere zijde gaan een erfmangeling aan: De eerste comparant brengt in een weide gelegen binnen Celmont, rgt Spreuwaerts erven, Jan Raemaekers, groot 140 kleine roeden, belast met 2 vaten roggen aan het huis van Geleen, en een cop saet aan de kerk van Beek, en de tweede comparant brengt in onderhalve morgen 20 kleine roeden akkerland op het cleijn veltien rgt Corst Haegmans, armen goedt, nog 40 kleine roeden, gelegen opt kempken, rgt Jacob Haegmans, Eerken Haegmans voors. 

Bovendien verkoopt de eerste comparant aan de tweede een huis en de stallingen, het stockgoet van Jan Haegmans gelegen binnen Celmont, rgt Jan Raemaeckers, ter andere [opengelaten] voor 275 gulden, waarvan 113 gulden aan de weduwe Gielis Haesen, 105 gulden 5 stuivers aan de sacristie van de biessen, 32 gulden 5 stuivers aan de weduwe Marten Stijnen, aan Jan Vrencken voor verlopen interest 12½ gulden, en aan de eerste comparant 18 gulden. 

6 juni 1675 [of 1678?] Jan Kerckhoffs alias Fremmen Jan, als man en momber van Sibil Claessens leent van Jehenne Kerckhoffs weduwe Hubericht Moreus 100 gulden, welke penningen voortkomen van haer vaeder Jan Kerckhoffs haer bij huwelick gegeven met haeren wettigen man Moreus saliger, onderpand een morgen akkerland opt kelmonder velt, rgt Geerken Martens sijnen swaeger, Tijs Stijnen, ondertekening door de schepenen J. Kerckhoffs en M. Kerckhoffs 

14 februari 1674 Testament van Itien Haegmans naergelaetene dochter van Dirrik Haegmans verweckt met Neesken Swilden, vermaakt aan de armen van Beeck een kapitaal van 125 gulden, gevestigd op anderhalve morgen akkerland gelegen opt stuytiens velt genaempt de hinne cuijl, rgt Ercken Vrancken,  

Geren Marttens, onder conditie dat ieder jaar hieruit twee missen zullen betaald worden. Voor rest mogen de vrinder ermee doen wat zij willen als de opbrengst maar ten goede komt aan de armen. Daarnaast vermaakt zij aan haar halfbroers en halfzusters een halve boender min 25 kleine roeden akkerland opt beeckervelt, rgt Janis Haesen, Jacob Haegmans, item 1 morgen 25 kleine roeden akkerland gelegen op de streecken, rgt Gercken Tissen, Meijcken Kerckhoffs, welverstaen met de lasten daerop geaffecteerd, item laat ze hun na “schuijr peerdstall ende aencleeven dijen vermits deselve … eessendeel door haeren Ohm Gericken Tissen sijn woorden gebouwen waervoer  denselve sal geobligeert sijn te backen voor de Armen twee malder roggen eens”. De rest zal egalijk verdeeld worden onder de kinderen van Jaspar Haesen verwekt met Jenne Haegmans  en Janis Haesen

Op 12 mei 1675 laat Gercken Tissen dit testament realiseren.

7 februari 1676 Jan Sleijpen als man en momber van Marie Cuijpers verkoopt twee parcelen van erven gelegen tot grootgenhoudt, een stuxken groot 32½ roeden, rgt erfgenamen Dirck Dedens,  ter andere sijde het selve stuck gedeijlt van de erven Lenardt Cuijpers, het andere stuck ook 32½ roeden groot, gedeijlt van het voors. stuk, rgt Jan Haesen, de erfgenamen Lenardt Cuijpers, makende tsamen 65 roeden, aan Geerken Martens gehuwd met  Magriet Cuijpers voor 1 gulden de roede, bealst met 10½ orth aan de kuninxcarte 

15 november 1676 Hendrick Luijten als man en momber van Gethien Baenents verkoopt 100 kleine roeden akkerland opt peerbooms weeghsken, rgt de weduwe Tijs Custers, Gercken Maes, voorhooft Stas Mevis, aan Jacob Craegs gehuwd met Grietgen Dirricx, voor 1 gulden 16 stuivers de roede 

22 december 1676 Willem Greven als man en momber van Heijliken Swilden verkoopt 70 roeden akkerland op den meulenbergh, rgt Sr Hendrick Huijsmans, den gemeijnen voetpaet, voorhoofd Tijs Greven, aan Jan Lemmens gehuwd met Heijliken …. [sic! = Helena Rutten alias Bruijckers] voor 29 stuiver de roede 

22 november 1676 Peter Haegmans gehuwd met Itien Reijners leent bij Johenne de Duijf weduwe van Jan Lemmens 100 gulden tegen penninc 16, onderpand 1 morgen akkerland gelegen int kerkenveltgen, rgt Wolter Odekercken, ter andere Marten Wolters,  

25 september 1676 Jan Boesems als man en momboir van Anna Bosch verzoekt de goederen te ontvangen die zijn zuster Gertruda Boesems nagelaten heeft .[daarna volgt een doorgehaald stuk tekst, met de opsomming van de percelen] 

10 maart 1676 Houb Lemmens widman geassisteerd met zijn dochter Catharina Lemmens oudt van jaren, zich sterk makende voor haar minderjarige zusters, verkopen 109 kleine roeden akkerland gelegen tot Kelmont, rgt Korst Tijssen, ter andere Jacob Haegmans, aan Korst Tijssen gehuwd met Maria Haebets  voor 105 gulden. 

9 april 1676 Willem Willems gehuwd met Beelken Baenents verkoopt 1 morgen en 40 kleine roeden akkerland gelegen int heijdenvelt, rgt den heer Borgemeester Rietraet, ter andere Tijsken Veruesch, voorhooft de graetheijde, die hij op 12 december 1669 heeft verkocht aan Jan Genders den Jongen, aan desselfs nagelaten kinderen, present Houb Haen moederlijken mombair, voor 2 gulden en 2 ort de roede 

20 januari 1676 Marije Onsel weduwe Marten Ceulen geassisteerd met haar dochters Marye en Lysbet Ceulen, zich sterk makende voor hun zuster Grietien Ceulen lenen bij Marten Vrancken als man en momboir van Grietien Stijnen 40 gulden, onderpand 75 kleine roeden akkerland gelegen tot Beek achter het wouffen eynde, rgt Tijsken Haemers, ter andere de erfegenamen Neleken Crijns 

24 maart 1676 Dirrik en Willem Coumans desselfs zoon verwekt met Meijken Geurten saliger verkopen een halve morgen akkerland gelegen tot Grootgenhout, rgt Peter Wolters, ter andere Geurt Boesten, uitschietend op den holterenwech, aan Tijs Tijsens gehuwd met Meijken Tullenaers, voor 26 stuivers de roede 

9 maart 1676 Herman Hermans als man en momboir van Ficken Bijen verkoopt 87½ kleine roeden akkerland te cleijngenhoudt aen het rangelraed, rgt Otto Haegmans, ter andere de weduwe Lenardt Phlips, aan Lenardt Didden gehuwd met Stincken Greven, voor 1 gulden de roede. 

9 maart 1676 Corst Lemmens als man en momboir van Anna Onsel verkoopt 6 grote of 120 kleine roeden akkerland gelegen tot Onsel, rgt weduwe Herman Onsel, ter andere den gemeyne wech, voorhoofd den heer hooghschouteth de la Montaigne, aan Hendrick .. Sijen, voor 19 stuivers de roede 

9 maart 1676 Matthijs Debets als man en momboir van Neelken Elsen verkoopt een morgen en 12 kleine roeden weide tot Grootgenhout, rgt Peter Lemmens, ter andere Ghijs Haegens, voor beide hoofden de gemeijne straete, aan Lenardt Didden gehuwd met Stincken Greven, voor 3 gulden en 3 stuiver de roede 

6 maart 1676 Hencken Severens gehuwd met Itien Boesems verkoopt 39 kleine roeden akkerland gelegen int geveryckervelt, rgt kercken goet, ter andere de erfgen. Frans Odekercken,voorhoofd Jan Boosems, aan Gercken Martens gehuwd met Meijken Daemen, voor 30 stuivers de roede 

24 maart 1676 Willem Haegens jonckman, verkoopt 65 kleine roeden weide van een meerdere weide groot een half bunder dewelke is toecomende voors Haegens met zijn twee zusters Maria en Catharina, waarbij voors Haegens belooft in presentie van ons schepenen en zijn ooms Willem Onsels en Ghijs Haegens niet meer te verkopen en af te zien van wat is proecederende van zijn ouders Vranck Haegens en Lysbet Onsel, de 65 kleine roede liggen te Grootgenhout, rgt Lambois Barthelet, ter andere de weduwe wijlen Jan Barthelet, voorhooft de wederdeylinge van de bvoors. weide toecomde de twee zusters van Haegens voors., aan Lambois Bartholet gehuwd met Catharina Haegens, voor 2 gulden de roede 

6 april 1676 Peter Finniers als man en momboir van Maria Hopparts verkoopt 25 kleine roeden akkerland gelegen aen den kaeckenbergh, rgt de weduwe Jan Coemans, ter andere Jan Lemmens, aan Jan Lemmens gehuwd met Helena Rutten, daarvoor gevende 24 douzijns karter sloeten 

6 april 1676 Jan Pullen als man en momboir van Maria Stijnen verkoopt 60 kleine roeden akkeland aen den beecker bosch, rgt de erfgen. Jan Crijns, ter andere de weduwe Jan Schols, aan Willem Lemmens gehuwd met Lijsbeth Claessens, voor 75 gulden. 

30 maart 1676 Claes Roebens als man en momboir van Marie Haegmans leent bij Jenne de Duijff weduwe Jan Lemmens 100 gulden, onderpand 1 morgen akkerland op den kaeckenbergh, rgt Hencken Goesens, ten andere Jan Greven. 

15 maart 1676 Jacob Vedervusch als man en momboir van Barbara Daemen verkoopt 75 kleine roeden int geveryckervelt, rgt Aret Soegen, ter andere weduwe Frans Odekercken, een halve morgen aan Jan Pisters en 25 kleine roeden aan zijn moeder de weduwe van Geerken Pisters, voor 25 stuivers de roede 

23 februari 1676 Willem Janssen jonckman verkoopt een morgen weide gelgen tot Kelmont, rgt Ercken Haegmans, ter andere Gerken Tissen, voorhoofd Sprewarts erven, belast met een cop saet aan de kerk van Beeck,  aan Corst Tissen gehuwd met Meij Habets voor  150 gulden 

31 januari 1675 Jan BoesemsGetruijdt BoesemsHencken SeverensErcken Vrancken als momboir van de nagelaten kinderen van  Geurt Boesems, zich sterk makende voor de weeskinderen van Marten Nuchelmans samen erfgenamen van Gerardt Boesems ter eenre sijde en Melchior Geusen als man en momboir van Catharina Houben zich sterk makende voor hunne moeder als tochtenaerse ter andere zijde leggen hun twist over de nagelaten goederen van Gaerardt Boesems en sluiten een akkoord, te weeten dat de erfgenamen van nu af zullen genieten alle erfgoederen als ckapitalen staande ter interest onder de hoofdbank Beek behalve dat Melchior Geusen nog zal trecken de interest van 175 gulden staande op  Jacob Veruesch en 100 gulden op Tijs Greven tot op dato voorschreven 

26 februari 1676 Jan Hermans als man en momboir van Bille Wolters verkoopt een halve morgen akkerland gelegen tot Grootgenhout, rgt Jacob Fremmen, voorhoofd Steven Cuijpers, aan Peter Didden gehuwd met Hendrina Lenaers, voor 32 stuivers de roede 

12 maart 1675 Tijs Greven als man en momboir van Meijken Kerckhoffs leent bij Jehenne de Duijf weduwe Jan Lemmens 225 gulden, onderpand een weide gelegen achter de kerck, rgt Joncker Wijler, ter andere Wouter Odekercken. 

8 mei 1675 Houb Lemmens verkoopt 64 kleine roeden int heuveler velt, rgt Hencken Penris, ter andere  de erfgen. Jacob Greven, voorhoofd Claes Roebroecx, ander hooft de voors. Greven, aan zijn moeder Meijcken Lemmens voor 33 stuivers de roede 

3 juni 1675 Marten Biesmans doet afstand van de tocht, geassisteert met Joris Biesmans met consent van Matthijs Biesmans gebroeders meerderjarige kinderen zich sterk makende voor hun minderjarige broeders en zusters verwekt met Anna Philips, verkopen een halve morgen akkerland gelegen int cleijn heijenvelt, rgt Marij Frambach ter andere Hencken Thijsens, voor hooft Janis Nijsten, ander hoofd Peter Banents, aan Judith Stijnen weduwe van Hencken Thijssens, voor 33 stuivers de roede. 

3 juli 1675 Hendrick Lutten gehuwd met Gethien Baenents verkoopt 93½ kleine roeden akkerland gelegen op Peerbooms weeghsken, grt de gemeyne voetpaet, ter andere de weduwe Jan Bosch, aan Stas Schurkens gehuwd met Itien Dirricx, voor 33 stuivers de roede 

6 january 1676 Beertjen? Haegmans, weduwe Eerken Eerkens, geassisteert met haar meerderjarige dochters, verkopen de helft van t kraecken hoefken bedragende hun aenpaert 65 kleine roeden weijde gelegen tot Beeck rgt de wederdeylinge Erken Haegmans, ter andere de gemeijne steege, noch 45 kleine roeden weijde wesende hun comparanten darden deel uit een weijde groot 135 kleine roeden binnen beeck gelegen rgt Maes Haegmans ter andere Eerken Haegmans, nog een stuk akkerland gelegen aen het hecksken ontrent de haelstraet, groot 63 kleine roeden, rgt Maes Haegmans, ter ander de gemeijn straet, voorhoofd Eerken Haegmans, noch  55 kleine roeden akkerland aenden eijckgraeff, rgt Maes Haegmans, ter andere erfgenaamen Houb Hopparts noch daer beneffens viergeboudt schuijren, aan Maes Haegmans voors. gehuwd met Ida Houben, voor 4 gulden per roede weijde, en 30 stuivers per roede akkerland, en voor de 4 schuren 80 gulden.

Inkomstenregister (Gightregister LvO 4129-2)

6 juli 1636 Jan Wijnen heeft zijn kindsgedeelte ontvangen en verkoopt daaruit een halve morgen en 16½ keine roeden akkeland in het krauwinckeldervelt, rgt Peter Dyrcx, ter andere Tijs Lenarts, voo 30 stuivers de roede, aan Tijs Loers 

26 juli 1636 Jan Wijnen en Jan Kousen verkopen een halve bunder akkerland gelegen achter die Linde, rgt Jan Banets, ter andere Hermen Kolen, aan Houb Lemmens gehuwd met Bille voor 33½ stuivers de roede 

17 october 1636 Jan Winen en Jan Kuijsen mede namens hun broer Wincken Kuijsen dragen over  een morgen land gelegen onder Spaubeck, rgt Poulus Kaelen, ter andere Lysbeth Schurkens, aan hun halve zuster Getgen Kuijsen 

2 september 1636 Jan Sogen? verkoopt 4 grote roeden weyden met bouwe daerop staende gelegen tot Gieverick, rgt Enken Kalen, ter andere Gelis Hasen, aan voors Gelis Hasen gehuwd met Meicken, voor 4 gulden de roede 

1 februari 1637 Merten Coumans getrouwd hebbende de dochter van Thijs Linckens wonende te Mourssen [Meerssen?] verkoopt al zijn goederen te Beeck zo land als weyde aan Arnolt Didden, Peter Banijts en  Jan Smijts voor een overeengekomen som.  

3 februari  1637 Jan Sassen verkoopt 83 kleine roeden land gelegen int heydenvelt  rgt Thomas Meijer?, ter andere die wederdelimg van tselve lant, aan Giel Gielis gehuwd met Jenne, voor 25 stuivers de roede 

26 februari 1637 Ercken Didden, Jan Smyts, Peter Banyts, met hun geveugt Jan Haenen verkopen 5 morgen soe weyde als ackerlant gelegen in de Spebeeck, rgt die gemeyn straet gaende naer de Sinsberch op, ter andere zijde die stiege, voorhoofd Peter Janssen en meer anderen, aan Jan Stynen gehuwd met Sicken voor 650 gulden 

2 maart 1637 Jan Tyssen verkoopt een morgen akkerland gelegen ande tomeicker, rgt Meuwis Luyten, ter andere Stas Meuwissen, aan Hencken Kreickels gehuwd met Gritgen, voor 38½ stuivers de roede.

 12 maart 1637 Jan Haenen verkoopt 5 morgen soe weyde als ackerlant gelegen op de haelstraet, rgt die selve straet, ter andere die gemeyn stiege, voorhoofd Peter Jansen aan Jan Stynen gehuwd met Sicken voor 650 gulden [zie ook de doorgehaalde akte op scan 38]

op dezelfde dag heeft de voors Jan Haenen nog verkocht 136? kleine roeden gelegen int lindendael, rgt Daem Keulen, ter andere trichter erven, aan Peter Banijts gehuwd met Meicken Kerckhoffs, voor een som die beiden overeengekomen zijn, maar Peter Banijts moet boven die som nog aan Jan Smijts van Krauwinckel 56 gulden en 13 vaet haveren betalen. 

22 april 1637 Bilken weduwe van Marten Biesmans van Geverick uit kracht van het testament van haar man verkoopt een morgen akkerland gelegen in de adsep?, rgt Jan Vrancken ter andere de erfgenamen Janis Nijsten, voor 26 stuivers de roede aan Jan devroen? [ en Meicken Fremmen, die weduwe was van Wilken Biesmans haar comparants zoon. 

Anno 1634 in martio heeft Juth? Biesmans liggende mette peste testament gemaakt … een morgen lands om haar schulden te betalen…de heer pastoor… 

17 mei Jan Banyts liggende mette peste  testament gemaakt aan zijn huisvrouwe die somme van 100 gulden 

[voor de rest onleesbaar]  

28 maart 1633 hebben wij Janus Nijsten en Jan Odekercken op verzoek van Jan Houben alt soe hij verclaerde ses of sevenentwintich jaeren ons getransporteert tot Nierbeeck ten huyse van Giercken Lempens getrout hebbende des voors. Houbens moeder Meicken waar Jan Houben ziek te bedde lag maar wel van goeden verstand en memorie, die wilde biechten en bediend worden, en daarna heeft hij met consent van zijn schoonvader en zijn moeder willen disponeren over de goederen die zijn vader had nagelaten, heeft bepaald dat na de aflijvigheid van zijn moeder Meicken Houben, eerstens 2 malder rogge eens voor de armen, item voor de kercken ofte fabrique 100 gulden eens, item voor zijn schoonvader [bedoeld is stiefvader] Gercken voors. en zijn moeder 200 gulden, en dat op twee stukken erfflich waarvan een gelegen op den Tijsenswech, rgt dezelfde weg, ter andere der armengoet van Beeck, het andere atuk gelegen int heydenvelt omtrent Dries Janssens, rgt …. ter andere Ercken Didden, gedaan in bywesen van de heer pastoor en de naburen. 

12 mei 1637 Bielken weduwe van Marten Biesmans uit kracht van het testament van haar man verkoopt 92 kleine roeden gelegen in de adsep, rgt eeren Vrancken, ter andere Petr Nijsten, voor 26 stuivers de roede, aan Jan de Vroet gehuwd met Meijcken  

22 mei 1637 Jan Deurlinx doet afstand van de tocht op 1 morgen land gelegen in de geuersdelle, rgt Gerken Tyssen, ter andere de gemeyn straet, ten behoeven van zijn dochter Gritgen, die het verkoopt aan Merten Jans voor 19 stuivers de roede.

[geen datum] Willem Lenarts verkoopt 1 morgen akkerland gelegen in twee stukken int bosscher velt, rgt de tysens wech, ter andere teuen? tacken, het ander rgt  der vors … ter andere Jan Kerckhoffs,  aan Welter Fransen  

12 maart 1636 Lemmen Lemmens alias Henrics verkoopt 50 kleine roeden akkerland op den Gisenberg, rgt Lysbeth Cappuns, ter andere Jan Arts, voor 18 stuivers de roede, aan Nyst Bours gehuwd met Meij Kremers

21 mei 1639 Severen Severens verkoopt 1 morgen en 17½ kleine roeden soe weyde als lant gelegen bennen grootgenholt , rgt Willem Severens, ter andere de erfgenamen Trineken Koedels, aan de kinderen van Lemmen Lemmens, voor 33 stuivers de roede. Peter de zoon van voors Lemmens neemt het namens broeders en zusters in ontvangst  

op dezelfde dag verkoopt de voors Peter Lemmens 47 kleine roeden akkerland gelegen op de Gisenberg, rgt Korst Nyssen, ter andere Jan Hagmans voor 18 stuivers de roede aan Severen Severens gehuwd met Iden Calen 

29 mei 1639 Marten Banijts verkoopt 1 morgen en 80 kleine roeden akkerland gelegen achter Rencken Bosems, rgt Jan Banyts ter andere Jan Rademaeckers?erven, voor 29 stuivers de roede, aan Jan Banijts voors. gehuwd met Bille. 

Jan Bye verkoopt 32½ kleine roede akkerland gelegen op den Gesenb.”? , rgt Jan Rameckers, ter andere de wederpartye, voor 18 stuivers de roede, aan Nyst Bours. 

12 januari 1635 Jan Hamers ontvangt de goederen nagelaten door Tijs Campts 

den 25 …  is de commer ontslagen van de partijen …. 

Geet Sullens……….. [onleesbaar] 

2 juni 1638 De erfgenamen van wijlen Winandt Banijts als namentlijck Dyrck Senden, Marten Gilckens, alle syn swagers en susters verkopen al hun …… Trin Janus … aan Billen Penris weduwe van Otten Hagmans 

29 mei 1639 Claes Rutten verkoopt 1 morgen akkerland op den Gisenb. rgt te beider zijden de weduwe …. , voor 23½ stuivers de roede, aan Bil Penris voors. 

27 april 1638 Jenne huisvrouw van Tys Leunyss verkoopt ½ bunder akkerlant gelegen in twee stukken waarvan een is gelegen int kale? veltgen, rgt ter beide zijden  Jan… het ander int selve velt rgt Peter Dyrx, ter andere Tijs Lenarts [de rest is onvoorstelbaar geknuddel!] 

22 september 1639 Jan Lemmens alias Bagers gehuwd met Meijcken Schouteten draagt over  al zijn erfgoederen die hij in deze bank heeft aan de langstlevende van hun beiden. Daarenboven schenkt hij na hun beider dood aan Meycken dochter van Peter Janus 25 kleine roeden weyden van hun huisweyde boven Nelis Debijts waar nu hun huis op staat  

op 11 maart 1640 Peter Janus en zijn dochter Meicken hebben verklaard…. 

ersten october 1639 Jan Henrix alias pa.. verkoopt 90 kleine roeden akkerlant in de Spebeck, rgt Teven Tacken erven , ter andere Hencken Tijssen erven, en meer anderen, aan Rencken Kessels gehuwd met Oda, voor 28½ stuivers de roede 

19 october 1639 Jan Tyssen verkoopt een halve morgen akkerland gelegen op de patens straet? uitschietende op den ….. van gelen voor 36 stuivers de roede, aan Nijst Henckens gehuwd met Dilen 

20 december 1639 Rencken Kessels verkoop 90 kleine roeden akkerland aan Willen Vreen gehuwd met Gritgen  voor 36½ stuivers de roede 

16 september 1639 Geren Hopperts verkoopt een halve morgen akkerland gelegen int sieckendael, rgt Peter Finels erven, ter andere Jacop de Greef,. aan de Greef voors. gehuwd met Adriana, voor 28½ stuivers de roede 

2 februari 1638 Gereyt Jongen van Maseyck verkoopt zijn part en gedeelte hem aangestorven van Willem Schols aan Hencken Schols gehuwd met Beatrix 

29 februari 1640 Gercken Lemmens verkoopt namens hem en zijn mitgedelingen een morgen weyden met de bouw daerop staende gelegen to Nierbeeck , rgt Nelis Debits ter andere mecken …..arts, voor 3 gulden de roede, aan Leens Tijssen gehuwd met Trin 

29 februari 1640 Peter Nyssen verkoopt 49 kleine roeden akkerland gelegen omtrent den gommersdael, rgt Jan Crags erven, ter andere die wederdelinge,  voor 22 stuivers de roede, aan Dries He… 

13 maart 1640 Willem Smijts van Nirbeeck verkoopt 217 kleine roeden gelegen achter Rencken Bosems, rgt de tysens wech, ter andere Willem Wessels, voor 32½ stuivers de roede, aan Jan Stijnen gehuwd met Seicken [uit andere bron: Lucia Ceulen]. 

20 maart 1640 Janus Nijsen [= Sebastianus Nijsten] verkoopt 148 kleine roeden akkerland gelegen tot Geverick, rgt Hendrick Pisters, ter andere … Freven, nog een morgen gelegen op den Valckenb. wech, rgt  Jaspar Damen, ter andere Peter Nijsten, voor 26 stuivers de roede, aan Otto Hagmans en zijn consorten

20 maart 1640 Janus Nijsten verkoopt een halve bunder land gelegen opden Valckenb. wech, rgt  des Janus erven, ter andere … Nijsten, voor 26 stuivers de roede, aan Peter Nijsten gehuwd met Nelen 

20 maart 1640 Tys Lenarts verkoopt 141 kleine roeden akkerland gelegen int sieckendael, rgt Jacp de Greeff, ter andere Jan Bosten, aan Jacop de Greeff gehuwd met Adriana, voor 29 stuivers de roede

12 april 1640 Arnolt Didden verkoopt 96 kleine roeden akkerland gelegen int kalen veltgen, rgt de voors Didden, ter andere Hencken Schols en meer anderen voor 2 gulden de roede, aan Lens Tijssen  

19 augustus 1642 Pe[ter] Cuijpers verkoopt een huis en hof gelegen te Nirbeeck, rgt Thonis als ….., ter andere erven in gebruijck hebbende Ercken Didden uitschietende op de gemeyne straet, voor 300 gulden aan Peter Winen gehuwd met Neleken 

8 september 1642 Heen Jacops verkoopt 60 kleine roeden int heydenvelt rgt Willem Hamers, ter andere Jan Vrancken voor 1 gulden de roede, belast met jaarlijks een vat rogge aan de pastorie van Beeck, aan Nijst Stijnen gehuwd met Silken. 

30 september 1642 Jan Peters als gemachtigde van Corstiaen Jansen momber van de nagelaten kinderen van Peter Jans van Stockem verkoopt seckere parcelen soe weyde als ackerlant soe gelegen sijn rontomme Beeck, en die de kinderen competeren. In den iersten een weyde op de haelstraet, rgt Jan Bosems en Gercken Hagmans, nog een stuk land gelegen int kerckenveltgen, rgt Tys Kerckhoffs, ter andere Heen Jacops, nog een stuk land gelegen aan de eyck graft, rgt den selve eyck graf, ter andere trichter erven, nog een stuk land gelegen neven de haselstraet gaende naer de buschs, ter andere Jan munckb[erg]? erven, nog een stuk int heyden velt, rgt Gercken Notemans, ter andere Jan Tijsens, aan Jocken Hagmans gehuwd met Lysen  

3 october 1642 Peter, Lyseken Lemmens ende Dyrck Sohen hunnen swaeger, sprekende ook voor hun jonge suster Meijcken, verkopen 186 kleine roeden gelegen inden grotendael, rgt Jack Wolters, ter andere Dre[s] Coumans en meer anderen, aan voors Jaecken, voor 22 stuivers de roede 

29 november 1642 Peter Corstgens verkoopt krachtens volmachr alle sijn schonmoders kintsgedeelte soe haer was achtergelaten door Joris Phlips soe wede als ackerlant gelegen bennen Beeck voor 560 gulden, aan Jan Phlips gehuwd met Gert 

19 januari 1643 Mattys van Houtem verkoopt [ rechter pagina blanco, evenals linker pagina scan 60] 

een half bunder akkerland voor 39 stuivers de roede, rgt de wederdelinge, ter andere Peter Penris, aan Houb Lemmens. 

3 februari 1643 Gercken Sijen verkoopt alle sijn huisvrouw Petgen kyntsgedeelte wat haar van haar ouders is achtergelaten tot Nirbeeck in diverse parcelen soe weyde als ackerland, voor 3½ gulden de roede aan Jan Crins 

op dezelfde dag heeft dezelfde Jan Crins krachtens volmacht van mij Jan Odekerken gegeven van sijn broder Crin Crins diens kindsgedeelte gelegen tot Nirbeeck ontvangen. 

9 februari 1643 Jan Kousen verkoopt een halve morgen akkerland gelegen aan de bock stock, rgt Jan Crins, ter andere Peter Vartenb[erg] erven, voor 32 stuivers de roede, besaijt met rogge, het stroij blijft bij het land, aan Jan Schols

 25 februari 1643 Gercken Lemens geassisteert met synen broder Hencken Lemens den Jongen verkoopt 75 kleine roeden gelegen opt beke velt rgt Chrit Smijts, ter andere Leens Nijssen, voor 32 stuivers de roede, aan Meys Robroekx 

3 maart 1643 Tijs Swilden en J.. Mollenders geswaegers verkopen hun kindsgedeelte hun bij vaderlijcke en moderlijcke afflyvicheyt achtergelaeten soe weyde als ackerlant in diversche parcelen gelegen voor 500 gulden aan Thomas ….. 

17 april 1643 Hencken Bijen verkoopt 52 kleine roeden akkerland op de molen wech rgt Jan Nijsen aan beide zijden, voor 24½ stuivers de roede aan Ja..  ..mpens gehuwd met Meicken Penris

 19 mei 1643 Hencken Vederwusch verkoopt 96 kleine roeden weyde gelegen inde Stiegen, rgt Jenne Kerck-hoffs, ter andere  die Stiege ende de Beeck, voor 57 stuivers de roede, aan Lens Ruijckens gehuwd met Nelen 

Wilcken Boschs doet afstand van de tocht op een morgen en 13 kleine roeden akerland gelegen achter Stucken, rgt Ercken Vrencken, ter andere Jan Metsmakers ten behoeve van zijn zoon Wilcen Bosch die was caverende voor zijn zuster, die het verkoopt aan Gercken Schurckens

4 augustus 1643 Gercken Notemans die al zijn goederen overdraagt aan zijn huisvrouw en kinderen. 

[blijkbaar een of meer bladzijden verdwenen] 

voor 46 stuivers de roede op 18 september 1643 

op dezelfde dag heeft dezelfde Wilcken 38 kleine roeden gelegen int selve velt, rgt Wilcken Geutens, ter ander Peter Cuijpers voor 32 stuivers de roede, uithelde een half vat rogge opden bensselers pacht, verkocht aan Wilcken Geuttens