Privacy beleid van de Stichting Heemkunde Museum Beek en de Heemkundevereniging Beek

De Heemkundevereniging Beek en de Stichting Heemkundemuseum Beek (hierna te noemen Heemkunde) hecht grote waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van haar bestuursleden, vrijwilligers en die van andere relaties. Persoonlijke gegevens worden door Heemkunde  dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en vertrouewelijkheid behandeld en beveiligd.

Het privacy beleid omvat alle on- en offlinesystemen van Heemkunde waarin persoonsgegevens voorkomen.

Het bestuur van Heemkunde is verantwoordelijk voor het opstellen, uitvoeren en handhaven van het privacy beleid. Heemkunde is gebonden aan de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming. 
Heemkunde zorgt ervoor dat op alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt. Persoonsgegevens worden alleen met een rechtvaardige grondslag verwerkt. Heemkunde streeft naar minimale gegevensverwerking: waar mogelijk worden minder of geen gegevens verwerkt.
Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Het bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn om de taken goed uit te kunnen oefenen.

Heemkunde registreert en verwerkt de volgende persoonsgegevens van haar leden:

  • Naam, postadres en emailadres, banknummer
  • Vorm van lidmaatschap en de status van de betalingen

Heemkunde deelt geen persoonsgegevens met derden, behalve in geval van wettelijke verplichtingen of het kunnen uitvoeren van noodzakelijke functies in het kader van het besturen en bedrijven van de Heemkunde.  

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor: 

  • Het verzorgen van de internetomgeving en website 
  • Het verzorgen van de (financiële) administratie
  • Het verzorgen van uitnodigingen voor lezingen, vergaderingen en andere uitnodigingen. 

Rechten omtrent uw gegevens  

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Gegevens op onze website

De website www.heemkundebeek.nl en de meeste onderdelen (tekst, foto’s en filmpjes) zijn eigendom van Heemkunde.

Het is niet toegestaan (delen van) de inhoud van deze site over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te verspreiden of openbaar te maken zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Heemkunde.

De informatie op deze website wordt met zorg samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat deze informatie onvolledig is en/of onjuistheden bevat. Heemkunde sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van deze website.

Alle informatie op deze website kan ieder moment zonder nadere kennisgeving worden gewijzigd.  Heemkunde is niet verantwoordelijk voor de meningen van derden die op de site worden getoond.

Hyperlinks die leiden naar externe websites buiten het domein heemkundebeek.nl zijn geen eigendom van Heemkunde. Heemkunde aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van de inhoud van websites die niet door Heemkunde worden onderhouden.

Cookieverklaring

Door onze website wordt een cookie geplaatst voor statistische doeleinden. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken en om de gebruikerservaring te optimaliseren.

Wij hebben een bewerkersovereenkomst afgesloten met de organisaties die de gegevens voor ons opslaan. Dit houdt in dat deze organisaties alleen als bewerker optreden bij de verwerking van de gegegevens.

Tevens wordt uw IP-adres gedeeltelijk gemaskeerd.