HEEMKUNDEVERENIGING BEEK

HEEMKUNDEVERENIGING BEEK

 VAN DE “HEEMKUNDEVERENIGING BEEK” 

GEVESTIGD TE BEEK, GEMEENTE BEEK,  

BIJ AKTE VERLEDEN VOOR DE TE BEEK, GEMEENTE BEEK,   

NAAM EN ZETEL Artikel 1  

1.            De vereniging draagt de naam: “Heemkundevereniging Beek”.

2.            Zij heeft haar zetel te Beek in de gemeente Beek. 

DOEL Artikel 2  

1.               De vereniging stelt zich de geschiedenis en het cultuurhistorisch erfgoed van   Beek, in de ruimste zin en in al haar facetten, ten doel.  

           De activiteiten van de vereniging mogen ook een zijdelingse, beperkte of aanverwante relatie met dit doel bevatten.  

 De vereniging beoogt het algemeen nut en heeft geen winstoogmerk.

2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:  

a.  het initiëren en faciliteren van in de vereniging actief zijnde werkgroepen; 

b.  het doen van permanent onderzoek naar en het verzorgen van uitgaven over het Beeks verleden;  

c.  het houden van lezingen over allerlei facetten van het Beeks verleden;  

d.  het organiseren van met de historie van Beek samenhangende exposities;  

e.  het kritisch volgen van stedelijke bouwplannen in historisch waardevol gebied;  

f.   het onderhouden van contacten met overheidslichamen, overige instellingen en particulieren binnen het kader van de doelstelling van de vereniging;  

g.  het samenwerken met derden indien en voor zover deze een gelijksoortig doel nastreven;  

h.  alle andere wettige middelen die voor het doel van de vereniging bevorderlijk zijn dan wel kunnen zijn.  

 DUUR Artikel 3  

1.            De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.  

2.            Het boekjaar van de vereniging is het kalenderjaar.  

LIDMAATSCHAP Artikel 4  

1.            De vereniging kent leden.  

2.            Leden zijn zij die zich schriftelijk als lid bij het bestuur hebben aangemeld en door het bestuur als lid zijn toegelaten.  

         Ingeval van niet-toelating door het bestuur kan de algemene ledenvergadering  alsnog tot toelating besluiten.  

3.            Het lidmaatschap is persoonlijk en kan niet worden overgedragen of door erfopvolging worden verkregen.  

 Artikel 5  

1. Het lidmaatschap eindigt:  

a.  door de dood van het lid;  

b.  door opzegging door het lid;  

c.  door opzegging door de vereniging;  

d.  door ontzetting.

2.              Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van een boekjaar. Zij geschiedt schriftelijk aan het bestuur met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste vier weken.  

           Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende boekjaar.  Het lidmaatschap eindigt onmiddellijk:  

a.  indien redelijkerwijs van het lid niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren; 

b.  wanneer een lid het lidmaatschap opzegt binnen een maand nadat een besluit waarbij de rechten van de leden zijn beperkt of hun verplichtingen zijn verzwaard, aan een lid bekend is geworden of medegedeeld.  

3.                     Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan door het bestuur worden gedaan:  

       wanneer een lid na daartoe bij herhaling schriftelijk te zijn aangemaand op één juli niet volledig aan zijn geldelijke verplichtingen jegens de vereniging  over het lopende boekjaar heeft voldaan;  

–      wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten die op dat         moment voor het lidmaatschap worden gesteld.

          De opzegging kan onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap tot gevolg hebben,wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het  lidmaatschap te laten  voortduren.

           De opzegging geschiedt steeds schriftelijk met opgave van de redenen.

4.            Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of wanneer het lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Zij geschiedt door het bestuur, dat het lid zo spoedig mogelijk van het besluit in kennis stelt, met opgave van de redenen. Het betrokken lid is bevoegd binnen één maand na de ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene ledenvergadering.

            Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Een geschorst lid heeft geen stemrecht.

5.              Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft de jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd, tenzij het bestuur anders beslist.  

GELDMIDDELEN Artikel 6  

1.            De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:  

a.  contributies;  

b.  bijdragen met betrekking tot activiteiten, publicaties alsmede andere diensten en producten;  

c.  subsidies, schenkingen, erfstellingen en legaten; 

d.  andere baten.

2.               Ieder lid is jaarlijks een contributie verschuldigd. De hoogte van de contributie wordt door de algemene ledenvergadering vastgesteld. Indien het lidmaatschap aanvangt na dertig juni is over het betreffende kalenderjaar de helft van het vastgestelde contributiebedrag verschuldigd.  

BESTUUR Artikel 7  

1.              Het bestuur bestaat uit een oneven aantal van ten minste drie en ten hoogste negen natuurlijke personen, die uit hun midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aanwijzen.

            Daarnaast kan het bestuur uit zijn midden een plaatsvervangend voorzitter, een plaatsvervangend secretaris en plaatsvervangend penningmeester aanwijzen.

2.                De algemene ledenvergadering stelt het aantal bestuursleden vast.

            De bestuursleden worden door de algemene vergadering op voorstel van het bestuur benoemd uit de leden van de vereniging. Eventuele andere kandidaat-bestuursleden kunnen zich tot vierentwintig uur voor de             vergadering opgeven bij de secretaris. Hun kandidatuur dient ondersteund te worden door ten minste tien andere leden van de vereniging.

3.              Bestuursleden kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen door de algemene ledenvergadering worden geschorst en ontslagen. De algemene ledenvergadering besluit tot schorsing of ontslag met een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen. 4. De schorsing eindigt wanneer de algemene ledenvergadering niet binnen drie maanden daarna tot ontslag heeft besloten. Het geschorste bestuurslid wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene ledenvergadering te verantwoorden en kan zich daarbij door een raadsman doen bijstaan.

5.            Bestuursleden worden benoemd voor een periode van maximaal vier jaar. waaronder een jaar wordt te dezen verstaan de periode tussen twee  opeenvolgende jaarlijkse algemene  ledenvergaderingen. De bestuursleden      treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Ieder volgens het  rooster aftredend bestuurslid is herbenoembaar.

6.            Indien het aantal bestuursleden beneden het in lid 1 vermelde minimum is  gedaald, blijft het  bestuur niettemin bevoegd. Het bestuur is verplicht zo spoedig mogelijk een algemene ledenvergadering te beleggen, waarin de voorziening in de vacature(s) aan de orde komt.

7.            Op de vergaderingen en de besluitvorming van het bestuur is het bepaalde in de artikelen 10 tot en met 13 zoveel mogelijk van toepassing.

8.            De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht  op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie redelijkerwijs gemaakte kosten.

Artikel 8  

1.            Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.

2.            Het bestuur is, met voorafgaande goedkeuring van de algemene ledenvergadering, bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.  

Artikel 9 

1.            Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging.

2.            De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuursleden.

3.            Het bestuur mag elk van haar leden machtigen tot het zelfstandig verrichten van bepaalde handelingen.  

ALGEMENE LEDENVERGADERINGEN Artikel 10  

  De algemene ledenvergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de             vereniging statutair  is gevestigd.  

Artikel 11  

1.            Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben de leden die niet geschorst zijn, alsmede degenen, die daartoe door het bestuur en/of de algemene ledenvergadering zijn uitgenodigd.

            Een geschorst lid heeft toegang tot de vergadering waarin het besluit tot zijn schorsing wordt behandeld, en is bevoegd daarover dan het woord te voeren.

2.            Met uitzondering van een geschorst lid heeft ieder lid één stem in de algemene ledenvergadering. Ieder stemgerechtigd lid kan aan een andere stemgerechtigde schriftelijk volmacht verlenen tot het uitbrengen van zijn stem. Een stemgerechtigde kan voor ten hoogste twee personen als gevolmachtigde optreden.

3.            Een eenstemmig besluit van alle stemgerechtigde leden, ook al zijn zij niet in vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene ledenvergadering. Dit besluit kan ook schriftelijk tot stand komen.

4.            De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de algemene ledenvergadering worden gehouden.

5.            Alle besluiten waaromtrent bij de wet of bij deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot. Indien bij verkiezing tussen meer dan twee personen door niemand een volstrekte meerderheid is verkregen, wordt herstemd tussen de twee personen, die het grootste aantal stemmen kregen, zo nodig na tussenstemming.  

Artikel 12  

1.            De algemene ledenvergaderingen worden geleid door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door een door de aanwezige bestuursleden aangewezen  bestuurslid. Zijn geen bestuursleden aanwezig, dan voorziet de vergadering  zelf in haar leiding.

2.            Het door de voorzitter ter algemene ledenvergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming, is beslissend.  

         Het zelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.  

         Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter  de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt.

         Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

3.            Van het ter algemene ledenvergadering verhandelde worden notulen gehouden door de secretaris of door een door de voorzitter aangewezen  persoon.

         Deze notulen worden in de zelfde of in de eerstvolgende algemene ledenvergadering vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris van die vergadering ondertekend.  

Artikel 13  

1.            Jaarlijks wordt ten minste één algemene ledenvergadering gehouden en wel binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene ledenvergadering. In deze algemene ledenvergadering brengt het bestuur haar jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de algemene ledenvergadering over.  

            Deze stukken worden ondertekend door de bestuursleden; ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. Na verloop van de termijn kan ieder lid in rechte vorderen van de gezamenlijke bestuurders dat zij deze verplichtingen nakomen. 

2.            Wordt omtrent de getrouwheid van de stukken bedoeld in het vorige lid aan de algemene ledenvergadering niet overgelegd een verklaring afkomstig van een accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek, dan benoemt de algemene ledenvergadering, jaarlijks, een commissie van ten minste twee leden die geen deel van het bestuur mogen uitmaken.  

3.            Het bestuur is verplicht aan de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage in de financiële bescheiden van de vereniging te geven.

4. De commissie onderzoekt de in lid 1 en lid 3 bedoelde stukken.  

5.         Vergt dit onderzoek naar het oordeel van de commissie bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan zij zich op kosten van de vereniging door een deskundige doen bijstaan. De commissie brengt aan de algemene ledenvergadering verslag van haar bevindingen uit. 6.   Goedkeuring door de algemene vergadering van het gevoerde beleid en van de balans en de staat van baten en lasten met toelichting strekt het bestuur tot decharge, behalve voor hetgeen niet uit de daaraan ten grondslag gelegen financiële bescheiden blijkt.

Artikel 14  

1.            Algemene ledenvergaderingen worden door het bestuur bijeengeroepen zo dikwijls het dit wenselijk oordeelt of daartoe op grond van de wet verplicht is.

2.            Op schriftelijk verzoek van ten minste één/tiende gedeelte van de stemgerechtigde leden is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een algemene ledenvergadering, te houden binnen vier weken na indiening van het verzoek.  

            Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot de bijeenroeping van de algemene ledenvergadering overgaan op de wijze als in lid 3 bepaald of door middel van een advertentie in ten minste één in Sittard veel gelezen dagblad, alsmede naar keuze via andere media en de website van de vereniging. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden belasten met de leiding van de vergadering en het opstellen van de notulen.

3.            De bijeenroeping van de algemene ledenvergadering geschiedt door schriftelijk mededeling aan de stemgerechtigden op een termijn van ten minste zeven dagen.     Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.

WERKGROEPEN Artikel 15  

De in de vereniging actief zijnde werkgroepen zijn verantwoording verschuldigd aan  het bestuur. Het bestuur brengt over de activiteiten van de werkgroepen vervolgens verslag uit aan de algemene vergadering.  

STATUTENWIJZIGING Artikel 16  

1.            Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben door een besluit van de algemene ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.

2.            Zij, die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen voor de dag van de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na de afloop van de dag, waarop de vergadering werd gehouden.

3.            Tot wijziging van de statuten kan door de algemene ledenvergadering slechts worden besloten met een meerderheid van ten minste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.

4.            De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. 

         Ieder van de bestuursleden is bevoegd de akte van statutenwijziging te doen  verlijden.  

5.           Het bepaalde in de leden 1 en 2 is niet van toepassing, indien in de algemene ledenvergadering alle stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit  tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen.

6.                     Het bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de akte van statutenwijziging en een  volledige doorlopende tekst van de statuten, zoals deze na de wijziging luiden, neer te  leggen ten kantore van het door de Kamer van Koophandel gehouden register.  

ONTBINDING EN VEREFFENING Artikel 17

1.            Het bepaalde in artikel 16 leden 1, 2, 3 en 5 is van overeenkomstige toepassing op een besluit van de algemene ledenvergadering tot ontbinding van de vereniging.

2.            Een eventueel batig liquidatiesaldo wordt besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling als bedoeld in artikel 5b Algemene wet inzake rijksbelastingen, met een soortgelijke doelstelling als de vereniging.

3.            De vereffening geschiedt door het bestuur.

4.            Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten zoveel mogelijk van kracht.  

            In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden “in liquidatie”.

5.            De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaar bekende baten meer aanwezig zijn.

6.            De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten worden bewaard gedurende zeven jaren na afloop van de vereffening. Bewaarder is degene die door de vereffenaars als zodanig is aangewezen.

REGLEMENTEN Artikel 18

1.            De algemene ledenvergadering kan een of meer reglementen vaststellen en wijzigen, waarin onderwerpen worden geregeld waarin door deze statuten niet of niet volledig wordt voorzien.

2.            Een reglement mag geen bepalingen bevatten, die strijdig zijn met de wet of met deze  statuten.

3.            Op besluiten tot vaststelling en tot wijziging van een reglement is het bepaalde in artikel 16 leden 1, 2 en 5 van overeenkomstige toepassing.

SLOTBEPALING Artikel 19

Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.