Jaarverslag 2022

Om de Toren 5, 6191 KZ Beek-L.

Tel.: 046-4361386

info@heemkundebeek.nl

website:  to.heemkundebeek.nl

Jaarverslag penningmeester Bert Caris. (Jaarvergadering 19 oktober 2022)

De financiële cijfers kunt u op  de website vinden. Hier is de jaarrekening gepubliceerd.
 
De inkomsten van de vereniging bestaan uit abonnementsgelden van de Becha, sponsorgeld en gemeentelijke subsidies. Genoemde inkomstenbronnen vertonen een dalende trend.
De kosten bestaan voornamelijk uit huisvesting en drukwerk. Het zal u niet verbazen, de kosten nemen wel toe. Dit heeft zijn weerslag op de reserves.
 
Mudifin, boekhoudbureau uit Beek maakt de jaarrekening op en verzorgt ook de BTW aangifte.
 
Als u graag meer uitleg wilt hebben, kan dit na de vergadering.

Om de Toren 5, 6191 KZ Beek-L.

Tel.: 046-4361386

info@heemkundebeek.nl

website:  to.heemkundebeek.nl

Jaarverslag van de secretaris Margot Caris. (10 oktober 2022)

De vorige ledenvergadering was in 2019. Meteen daarna stapte Fons Vroemen, de voorzitter op, en ook de secretaris Marleen Mennens stopte. Het behoeft geen verdere uitleg dat dit voor het bestuur ai niet gemakkelijk was. Begin 2020 brak de coronapandemie uit, gelukkig wisten we toen niet dat het zo lang zou gaan duren. Desondanks hebben de vrijwilligers in de afgelopen 2 jaar, waar mogelijk hun werkzaamheden uitgevoerd. En voor U, misschien wel het belangrijkste, het kwartaalblad Becha verscheen, af en toe iets later dan gewend, toch 4 keer per jaar. We zijn hoofdredacteur Paul Mennens en het schrijfteam hier erg erkentelijk voor. Ook wil ik hier namens het bestuur de sponsoren hartelijk danken, die ons vaak al vele jaren trouw steunen!

Nu in 2022 kan er gelukkig steeds meer en zijn we weer terug bij het oude normaal.(bijna dan)
De werkzaamheden van onze vrijwilligers draaien weer op volle toeren.

Ton van Leeuwen en Rob Voncken zijn de gelederen komen versterken en zij zorgen voor het digitaliseren en organiseren van de archieven van vele Beeker verenigingen. 

De fotoploeg met de dames Margot Heuts en Ria Peters plus de heren Vincent Franssen en Jack Ruyl zijn op de dinsdag- en donderdagochtend druk met het sorteren, beschrijven en scannen van de duizenden foto’s. 

Jack Ponse is de kartrekker van het zogenaamde Aezelproject. Op onze website vindt u meer info hierover.

Miriam Wouters, Thea Demandt en Lei Kivit zijn op diverse dagen druk met het alfabetiseren, scannen en invoeren van de duizenden bidprentjes en Mia Molin verzamelt en beschrijft de krantenknipsels over Beek.

Op woensdagmiddag is er onder aanvoering van Hub Voncken een vijftal knutselaars en samenstellers van vitrines druk in de weer. Jo Eussen, Bert Heijmans en Jack Ponse worden door Chrit Hoenjet, de oudste van het stel, voorzien van een natje en soms een droogje.

Jan Jacobs is onze ICT-er die ervoor zorgt dat de website wordt bijgehouden en hij lost ook de problemen op als die er zijn met de computers. Desmond Kusters beheert de Facebook-pagina en Herman Peters, tevens voorzitter, is druk met het digitaliseren van de vele Limburgensia-boeken om die toegankelijk te maken voor de geïnteresseerden. En is tevens eerste aanspreekpunt voor alle vragen die er door leden en niet leden worden gesteld aan de Heemkundevereniging.

Natuurlijk is  bij dit harde werken de gezelligheid troef! U bent van  harte uitgenodigd om dit zelf te komen ervaren!

Maar er gebeurt meer!

De protestantse graven van het Leopoldskerkje hebben eindelijk hun plek gekregen op het oude kerkhof aan de Sint Martinusstraat. Een vijftal vrijwilligers onder leiding van Jo Peters, bekende kunstenaar uit Geverik, hebben deze klus met veel toewijding en expertise uitgevoerd. Het heeft inderdaad lang geduurd vooraleer er begonnen kon worden. We hebben bij verschillende instanties financiële ondersteuning gevraagd, en dat is helaas niet gehonoreerd geworden. En gesprekken met overheden kunnen soms erg tijdrovend zijn.
Echter door het  contact met de gemeente Beek is  vervolgens het idee ontstaan om de geschiedenis van de overleden BB (bekende Baekenaren) weer nieuw leven in te blazen.
Rond Allerheiligen, althans dat is de streefdatum, zullen er bij een 40 tal monumentale graven QR bordjes geplaatst worden. Ingrid Henssen- van Hees, Paul Mennens en Herman Peters zijn de schrijvers van de biografieën, die door de bezoeker met zijn telefoon gescand kunnen worden.

HKB heeft ook  een belangrijke bijdrage geleverd aan  de ‘ Route vol Verwondering’. Een fietsroute van 100 km. De route loopt via Beek, Echt,Susteren, Geleen en Stein dwars door de natuur van de grensvallei. Onderweg komt de cultuur tot leven via de telefoon,
op 30 zgn. Verwonderplekken. In Beek zijn dat o.a. Eyewitness, Sint Martinuskerk, Openluchttheater Spaubeek, Hubertuskerk in Genhout.

Minder in het oog springende activiteiten zijn:

Historische foto’s van Beek die nu in de gangen en woonvertrekken van huize  Hestia, beter bekend als Carmelklooster, te zien zijn.

Deelname aan actieplan van gemeente Beek: Licht op Beek. Behelst een toeristische- recreatieve werkgroep met als thema: Licht op Beek. Heemkunde participeert in werkgroep musea en verenigingen. Intussen is  deelname van Eyewitness gestopt. Helaas, zal heemkunde dit verder samen met Elsmuseum moeten invullen.

Dhr. Aussems is ondanks zijn respectabele leeftijd, nog steeds een zeer productieve schrijver. Hij legt momenteel de laatste hand aan een nieuw boek dat hopelijk eind van dit jaar verschijnt als nr25  in de serie ‘ Wat Baek ôs Bud. Er zal een intekenlijst verschijnen. verdere informatie hierover volgt nog. Want we willen alleen vooraf bestelde boeken laten drukken, uit kostenoverweging.

Paul Mennens vertegenwoordigt Heemkunde Beek bij Leader Zuid Limburg. Doel is de bandkeramische cultuur in midden en Zuid Limburg weer onder de aandacht te brengen.

Heel af ten toe klimt de Heemkundevereniging ook op de barricaden.

Gemeente Beek wil de huidige trouwzaal  multifunctioneler gaan gebruiken. Dat betekent dat de historisch waardevolle inrichting van de oude raadzaal opgeofferd moet worden voor een meer eigentijdser invulling. Heemkundevereniging Beek  heeft middels brieven, gesprekken met wethouders, vertegenwoordigers van politieke partijen geprobeerd de Beekse trouwzaal, in zijn huidige  vorm te bewaren voor de toekomst. En dat lijkt gelukt, want er is geen bestuurlijke animo meer om de trouwzaal aan te passen!