Inwoners Beeck

BEECK

Wij Lieut Vooght ende Schepenen der Hoofbanck Beeck, verclaeren dat ingevolge van d’authorisatie op ons verleent in conformeteyt
van d’ordresende aenschrrijvinge bij de Ed: Mo:  Heeren Raeden van Staet  der Vereenigde Nederlanden gedepescheert op ende aen de
Hooge Officiers deses Lants in verscheijde sessien aen ons overgebracht ende bij ons aengeteeckent, ende in forme van cohier geredigeert ,
sijn de volgende huijsen, ende boendertaelen deser Hooffbanck Beeck, met alle haere gehuchte 
  
{b = boender, M= morgen, R = roeden. 1 bunder = 4 morgen, 1 morgen = 100 roeden}
Omschrijving B M R
folio 51      
Marten Wouters heeft aen erven een boender drij morgen  1  3  0
       
De weduwe Trijn Kerckhoofs bewoont haer eygen huijs, noch een huijs, heeft aen erve 25  0  0
Daem Severen bewoont sijn eygen huijs heeft vijff boender, een morgen(in de marge; noch een huijs)  5 1 0
                                                                                                                     Somma lateris 32 0 0
folio 52      
Teuwis Lemmens bewoont sijn eijgen huijs, heeft aen erve een boender,ende seventich roeden  1 0 70
Heyn Thijsens bewoont haer eijgen huijs, heeft aen erve seventhien cleijn roede,ende een halff  0 0 17½
Paulus Jans bewoont sijn eijgen huijs, aen erve drij morgen,ende vijffthien roeden  0  3 15
De weduwe Jacob Greven bewoont haer eijgen huijs,aen erve vijff boender derthien en een halff roede  5 0 13½
De weduwe Lens Kessels bewoont haer eijgen huijs, aen erve 1 3 0
]                                                                                                                   Somma lateris  8 3 16
folio 53      
Claes Vroemen bewoont sijn eijgen huijs, heeft aen erven ende pachtgoet een boender, twee morgen ende vijfftien roeden  1  2 15
Jan Hubberts huirt een huijs van Thomis Tijssen, heeft aen erven ende pacht goet tsamen vijff boender, twee morgen, ende vijfftich roeden  5  2 50
Gilis Jansen bewoont sijn eijgen huijs, heeft aen erven vieren tachentig roeden en een halff  0  0 84½
Peter Wouter bewoont sijn eijgen huijs heeft aen erven ad twee boenders, aende aen pacht een boender, een morgen, ses ende seventich roede  3  1 76
                                                                                                                    Lateris 10  3 25½
folio 54      
Maes Hagemans heeft aen erven seven boenders, een morgen, twee en negentich roeden  7  1 92
De weduwe Gerit Hagemans bewoont haer eijgen huijs sonder erven      
Marten Smeets bewoont sijn eijgen huijs, heeft aen erven vier boender met het pacht goet  4  0  0
Reuthen Kessels bewoont sijn eijgen huijs, heeft aen erven sestich roeden  0  0 60
Paulus Greven bewoont sijn eijgen huijs, aen erven vier bunder, een morgen negen en dertich roeden  4  1 31sic!
Thijs Greven heeft aen erven een halff bunder, ende pacht goet vijff en viertich roeden  0 2 45
                                                                                                                            Lats  16  2 28
folio 55      
Jan Kerckhooffs bewoont sijn eijgen huijs, aen erven drij boender, ende aen pacht goet acht boender ende  een morgen facit 11  1  0
Peter Wouters bewoont sijn eijgen huijs, heeft aen erven ontrent dertich cleijn roeden, ende in pacht twee boender facit  2  0 30
Jan Swilden bewoont sijn eijgen huijs, aen erve, ende pacht goet vijff boender, ende vijffthien roeden  5  0 15
Jan Lemmens heeft aen erve een morgen, ende vijff en twintich roeden  0  1 25
De weduwe Trineken Biesmans bewoont haer eijgen huijs, aen erve twee morgen, vijffentwintich roeden  0  2 25
                                                                                                                              Lats 19  0 95
folio 56      
Willem Hagemans bewoont sijn eijgen huijs, aen erven vijff boender, twee morgen, ende seventich roede, ende in pacht goet vier boender, twee morgen min oft meer, tsaemen 10  0 70
Thonis Thijsen bewoont sijn eijgen huijs, aen erven twee boender, ende aen pacht goet een morgen vijff en sestich roeden  2  1 65
Marten Alberts bewoont sijn eijgen huijs, heeft aen erven vier morgen ende vijfftich roeden, dico  1  0 50
Renken Willems bewoont sijn eijgen huijs, heeft aen erven een boender, ende vijfftich roeden  1  0 50
Severen Notemans aen eygen goet drij boender, twee morgen, ende seventich roeden  3  2 70
                                                                                                                                     Lats 18  2  5
folio 57      
Ercken vander Schueren bewoont sijn eijgen huijs, aen erven drij boender, ende eenen morgen  3  1  0
Meij Biesmans bewoont haer eijgen huijs, aen erve vijff en tachtentich roeden  0  0 85
Hendrick Kerchoofs aen erve een boender, twee morgen, ende vijfftich roede, ende in pacht goet een morgen, vijfftich roeden, facit  2  0  0
Hendrick Wouters bewoont het huijs van Joncker Wilder als pachter, heeft aen pacht goet drij ende twintich boender, ende aen eygen erve vier boender een morgen ende vijfftich roeden, facit 27  1 50
                                                                                                                                           Lats 32  3 35
folio 58      
Claes Notermans bewoont sijn eygen huijs, heeft aen erve vier bunder, sestich roeden, ende aen pacht goet drij morgen ende vijff en dertich roeden  4  3 95
Rencken Geurts bewoont sijn eygen huijs, heeft aen erve vijff en seventich roede  0  0 75
Marten Biesmans bewoont sijn eygen huijs, heeft aen erve twee boender  2  0  0
Lenart Willems bewoont sijn eijgen huijs , heeft aen erve twee morgen ende vijffentwintich roeden, ende aen pacht goet vijfftich roeden  0  2 75
Jan Steven bewoont het huijs van Peter Reulants aen pacht goet drij boender, ende eenen morgen  3  1  0
                                                                                                                                   Lats 11  0 55
folio 59      
Thijs Pisters bewoont sijn eijgen huijs, heeft aen erve vijff boender min vijffentwintich roeden, ergo  4  3 75
Sijleken Claess bewoont haer eygen huijs, heeft aen erve vijff boender twee morgen, ende sestien roeden  5  2 16
Jan Roumans bewoont het huijs van Gerit Vreen, heeft aen erve een boender, drij morgen,noch aen erve een boender een morgen ende ses en tachtentigh roeden, facit  3  3 86
Peter Kessels bewoont sijn eijgen huijs, heeft aen erve een boender ende een morgen  1  1  0
                                                                                                                                      Lats 18  2 77
folio 60      
Willem Wessels bewoont sijn eygen huijs, heeft aen erve  1 1 40
Jurge ha (en?) bewoont sijn eijgen huijs, heeft aen erve twee morgen ende sevenentwintich roeden ende pacht goet acht boender, ende vijfftich roeden, facit  8  2 77
Giel Gielen bewoont sijn eijgen huijs, heeft aen erve, ende pachtgoet een boender, twee morgen ende vier en twintich roeden, facit  1  2 24
Jeuck Roubroeck bewoont het huijs van Neliken Peters, heeft aen erve ende pacht goet een morgen, ende acht en sestich roeden  0  1 68
Geret Penris bewoont het huijs van Meijken Steven, heeft aen pacht goet omtrent twee morgen  0  2 00
                                                                                                                                           Lats 12  2  9
folio 61      
Janis Nijsten bewoont sijn eijgen huijs, heeft aen erve een boender ende twee morgen ende aen pacht goet twintich boenders, ende vijff en tachtentich roeden, facit 21  2 85
De weduwe Janis Nijsten heeft aen erffve vier boender  4  0  0
Thijs Frencken bewoont het huijs van Houb Lemmens sonder erven      
Peter Smeets bewoont het huijs van Thijs Steven      
Willem Wijnen bewoont sijn eijgen huijs heeft aen erve vijfftich roeden ende aen pacht goet drij boender  3  0 50
                                                                                                                                            Lats 28  3 35
folio 62      
Jan Os bewoont sijn eijgen huijs heeft aen erve een boender  1  0  0
Houb Lemmens bewoont het huijs van Jan Kerckhooffs, heeft aen erve twee boender, twee morgen, ende negentig roeden  2  2 90
Peter Finers bewoont sijn eijgen huijs, heeft aen erve een boender drij morgen, een en viertich roeden, ende aen pacht goet twee morgen, facit tsaemen  2  1 41
Paulus Thijsen heeft aen erve een boender ende vijff en seventich roeden, noch vijfftich roede, facit  1  1 25
Peter Neeff bewoont sijn eijgen huijs heeft aen erve vijfftich roeden  0  0 50
                                                                                                                                            Lats  7  2  6
folio 63      
Ghijs Weustenraede bewoont sijn huijs van Peter Coumans aen erve twee morgen, ende vijffentwintich roede  0  2 25
Rencken Lemmens bewoont sijn eijgen huijs aen erve twee boender, drij morgen, ende pacht goet vijff boender  7  3  0
       
Wijn Smeets bewoont sijn eijgen huijs heeft aen erve twee boender, drij morgen ende twaelff roeden, ende pacht goet een boender een morgen  4  0 12
Geurt Janssen bewoont sijn eijgen huijs, heeft aen erve een morgen, ende vijfftich roede, ende pacht goet een morgen dertich roeden, noch aen erve een en dertich roeden, facit  0  3 11
                                                                                                                                            Lats 13  0 48
folio 64      
Claes Roubens bewoont sijn eijgen huijs, heeft aen erve vier boender ende twee morgen, ende vijff en seventich roeden  4  2 75
Hende: Frambach woont in sijn eijgen huijs heeft aen erve vier boender  4  0  0
Henderick Penris bewoont sijn eijgen huijs heeft aen erve een boender een morgen ende vijfftich roeden ende pacht goet eenen morgen  1  2 50
Eren Soijgen bewoont sijn eijgen huijs, heeft aen erve omtrent een boender  1  0  0
Mees Soijgen bewoont sijn eijgen huijs heeft aen erve drij morgen    3  
                                                                                                                                            Lats 12  0 25
folio 65      
Frem Kerckhooffs bewoont sijn eijgen huijs, heeft aen erve vijff boender twee morgen, ende aen pacht goet vier boender ende drije morgen 10  1  0
Houb Houpperts bewoont het huijs van de weduwe Geret Houpperts, heeft aen erve drij morgen vijffentwintich roede, ende aen pacht goet vierthien boender, ende een morgen, facit 15  0 25
Jan Sassen bewoont sijn eijgen huijs heeft aen erve een boender twee morgen, ende pacht goet drij morgen  2  1  0
Hendrick Biesmans een morgen  0  1  0
Daem Haenen bewoont sijn eijgen huijs heeft aen erve een boender twee morgen, ende acht roeden  1  2  8
                                                                                                                                            Lats 29  1 33
folio 66      
Hendrick Tissen bewoont sijn eijgen huijs heeft aen erve twee boender, ende sestich roeden het pacht goet  2  0 60
Willem Hamers bewoont sijn eijgen huijs, heeft aen erve negentien boender ende een en tachtentich roeden 19  0 81
Wolter Odekercken bewoont sijn eijgen huijs, heeft aen erve twee boender twee morgen, ende vijfftich roeden, ende aen pacht goet drij boender, ende dertich roeden, facit  5  2 80
Lincken Schurckens bewoont het huijs van Giel Geelen, heeft aen erve een boender, een morgen  1  1   0
       
Hendrick Odekercken bewoont sijn eijgen huijs, heeft aen erve een boender ende aen pacht goet omtrent twee morgen  1  2  0
                                                                                                                                              Lats 29  3 21
folio 67      
Houb Haenen bewoont sijn eijgen huijs heeft aen erve een boender, drij morgen ende vijfftich roeden, oft daer ontrent  1  3 50
Mees Boijsems bewoont sijn eijgen huijs heeft aen erve drij boender met pacht goet ende negentich roeden, noch een halven morgen facit  3  1 40
Lenart Claess bewoont sijn eijgen huijs, heeft aen erve, ende pacht goet vier boender, twee morgen ende vijfftich roeden  4 2 50
Jan Goesens bewoont sijn eijgen huijs heeft aen erve, als pacht goet vijff boender, ende seventich roeden, noch twee boender, een morgen ende vier roeden  7  1  4
                                                                                                                                              Lats 17  1 14
folio 68      
Greetjen Roebroeck bewoont haer eijgen huijs, heeft aen erve eenen morgen, ende vijffentwintich roeden  0  1 28
Beatrix Biesmans bewoont haer eijgen huijs heeft aen erve achtenseventich roeden  0  0 78
Dries Effinen bewoont sijn eijgen huijs heeft aen erve vier boender, twee morgen ende vijfftich roeden, ende aen pacht goet drij boender, twee morgen ende vijfftich roeden, tsaemen  8  1  0
Hendrick Penris bewoont sijn eijgen huijs, heeft aen erve een boender, drij morgen, ende vijfftich roeden, ende aen pacht goet een morgen  2  0 50
Jan Wouters bewoont sijn eijgen huijs, heeft aen erve twee boender  2  0  0
                                                                                                                                                   Lats 12  1 48
folio 69      
Geurt Bodden bewoont sijn eijgen huijs, heeft aen erve drij morgen ende drijentwintich roeden, ende aen pacht goet negenthien roeden, is  0  3 42 
Meijken Steven aen erve omtren een boender  1  0   0
Marten Vrancken bewoont sijn eijgen huijs, heeft aen erve twee boender  2  0  0
Daem kerckhoofs bewoont sijn eijgen huijs, heeft aen erve vier boender twee morgen, ende aen pacht goet twee boender, twee morgen ende tachtentich roeden, facit Noch een huijs welck staet ledich  7  0 80  
                                                                                                                                                 Lats 11  0 22
folio 70Jan Vrancken bewoont sijn eijgen huijs, heeft aen erve drij boender ende drij morgen, ende aen pacht goet twee boender, ende drij morgen, facit  6  2  0
Marten Martens bewoont het huijs van Jan Vrancken sonder erven      
De weduwe Hencken Tijsens bewoont haer eijgen huijs, heeft aen erve twee boender, ende een morgen  2  1  0
Thijs Timmermans bewoont sijn eijgen huijs, heeft aen erve vijff en seventich roeden   0  0  75
Free Roumans heeft aen erve twee morgen, ende vijffentwintich roeden  0  2 25
                                                                                                                                                Lats    9  2 20
folio 71      
Maximilien bewoont het huijs van Hendrick Severen, heeft een pacht goet een morgen, ende vijff en seventich roeden  0  1 75
Jan Vromen bewoont sijn eijgen huijs, heeft aen erve een boender, drij morgen ende vijfftich roeden  1  3 50
Claes Leenart bewoont sijn eijgen huijs heeft aen erve een boender een morgen, ende drij en viertich roede, ende aen pacht goet twee morgen, ende vijfftich roeden, is  1  3 93
Free Cuelen aen erve twee morgen ende negentich roeden  0  2 90
Jan Coumans aen erve een boender drij morgen  1  3  0
                                                                                                                                              Lats          
folio 72      
Peter Vrancken aen erve drij boender   3  0  0
                                                                                                                                                  Lats  3  0 0