HEEMKUNDE BEEK

Zoeken

GASTENBOEK

 

     GASTENBOEK

gastenboek.jpg - 14,97 kB

GOLD AWARD

             GOLD AWARD

 Voor-3jaar.jpg - 244,20 kB 

        VOOR 3JAAR NR. 1

       

NLDOET2020

Geen afbeeldingen

Bezoekers online

We hebben 16 gasten en geen leden online

WEBSITE 2016

 

 

          WEBSITE 2016

Afscheid Marietje

 

 Marietje.jpg - 94,97 kB

Afscheid Marietje

ANBI

 

anbi.png - 23,05 kB

Bokkenrijders

 

 Bokkenrijder-3.jpg - 30,67 kB

WEBSITE 2015

BECHA

 

 

Jo Hoen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

     

     

         Jo Hoen †

     Oprichter en

       1e voorzitter

 

 

Beek Toen en Nu

Beek Toen en Nu 2

     BEEK TOEN EN NU 2

Beek Uw Gemeente

Sigaren industrie

Marechaussee in Beek

 

 

           FR. Piek

Woonkernen

Bandkeramiek

St.Martinuskerk

Sint Hubertuskerk

Kasteel Genbroek

           Genbroek

Oude Pastorie

 

                KLIK

Sjterfhoes

Herv. Pastorie

Vlag Mijnwerkersbond

 

 

Hubertus Molen

EyeWitness

SICOF

Gedonder in de Hemel

Leenhof Valkenburg

 

      LEENHOF VALKENBURG

Oude Pastorie

 

       Oude Pastorie

Beheerder-Jan Jacobs

            E-mail

   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Inlogformulier

Aldenbiesen 4202

 

Folio 1

 

Liber restantiarum

 

Annotation der Pastoreyen erffrenten ende chijnsen geschreven due H. Arnoldt de Greeff Pastor den 26 January 1626 met aenteycheningh wat ieder noch te cort in sijnen tijt gebleven alle betalinge affgetrocken volgens de effractie ieders iaers van het iaer 1620 bisz 1624 ende volgens oock 1625 incluijs.

Folio 2 

Beeck

 

Die erffgenamen van Jaexken Pinxten gelden voor haer aendeel 

van een weijde gelegen aende de heerstraat ij derdell rogg   

Daerop ontf van Peter Pinxten den 19 deceb 1623  1 gl 1 st 

Rest ergo noch bys het iaer 1624  

Item Rest de ao 1625 i½ gl iij st j oet   i½ gl iij st j oet j 

rutger 

Folio 3

 

Thijsken Notemans gelt van die selve weijde oock ij derdel rogg 

Item Thijsken ende Jan Notemans gelden te samen van huijs ende hoff daer Thijsken op wohnt                            

vij vaten rogg 

Item Noch van een derdel lants gelegen tot Geverick  j vat rogg 

Rest in Alles tsamen die betalingh affgetrocken bys 1624  

incluijs  xst ende ii½ oert 

Thijsken gelt hier van    iiij vat-ij derdel  

Item resteert Thijsken de Ao 1625 xi½ gl-iij st j 

rutger

 

Den 6 september 1626 ontf van Thijsken die somma xj gl-xij st die rest hem quijtgeslagen. 

Rest thijsken de anno 1626 vj gl vj st 

Derop ontf van Thijsken den 4 september 1627 vj gl-ii½ st 

hiermede betalende anno 1626 

Rest de anno 1627 iiij gl xviij st 

Daerop ontf van Thijsken den 17 sipteb 1628      v gl ij st  

oert soll alsoe overtaelt sijn iiij st j oert die welcke 

hetdienen op den pacht vallen anno 1628 

Jan Notemans gelt oock van Thijsken? iiij vat heeft sijn 

aendeel betaelt biss het iaer 1624 incluijs. 

Besondelijck dat Jan Notemans noch moet betalen van den Jaere 

1621 die helfchen van ix gl xix st j oert soo sij seggen dat 

indentijt van heijs coelen soll gevallen sijn ende derhalven 

hem Willem op dri want thijsken notemans 

heir van sijn aendeel betaelt hefft.Rest alsoo   i½ oert 

Daer op vats den 3 septb 1630 iij gl xii½ st. 

Item Resteert Jan Notemans de Ao 1625  x gl 

Den 22 September 1626 ontf van die weduwe Jan Notemans voor den pacht andne 1625 gevallen die somma van ix gl xiij st hiermede haer quijtslaende voor den pacht 1625 gevallen. 

Den 28 Aprilis 1627 ontfangen van die weduwe op rekeninghe voor den pacht andnex lest-leden 1626 gevallen ii½ gl ix st. 

Rest ergo noch de anno 1626 ij gl j st Die welcke die wedue den 10 Januarij 1628 te vollen betaelt heeft. 

Rest de anno 1627 iiij gl iiij st 

Daerop ontf den 26 marij 1629 all patt ? ad ii½ gl ix st. 

Folio 4

 

Neesken debitz kijnderen nu Gielis Gielissen gelt van de weijde op die heirstraet vuijtschieten met Jaece Pinxten da ij derdel roggen. 

Rest tot het iaer 1624 incluijs 1 gl-xv st-ij oert. 

Waarop ontf den 17 deceb 1625 iiij vat afschen ieder vat ad vj st rest ergo noch xij st. 

Item rest de Ao 1625 i½ gl-iij st -j oert-j rutger. 

Nota Dicit Gieliss alle voergav restanten te sijn affgereket ende quitert soo  ?? ?? 

welcke ick en hebte goede gelaten tot het iaer 1625 incluijs. 

Den 12 decemb 1626 ontfangen van den Custer inden name van Gielissen ?? j gl-vij st beta-lende hiermede p anno 1626 

Den 8 Maij 1629 gerekent me Gielissen        van verdiende loon soo hij had gedient met schanssen te maken betalen alles  xv decomxatum   Ao 1628 

 

Vreken Colen gelt van huijs ende hoff j vat rogg. 

Soo alles betaelt tot het iaer 1624 incluijs. 

Den 27 Januarij 1626 met Vreken affgerekent heeft te vollen betaelt p anno 1625 incluijs. Den 26 feb 1627 ontf van Vreken Coolen 32 st hiermede betalen p anno 1626. Den 18 Martij 1628 ontf van vreken Colen een gl daermede betalen p annp 1627. 

Folio 5

 

Thijsken Banitz gelt van een weijde gelegen neven Tijsken Notemans gegolden van Wijncken boesems     vj vaten roggen

 

Soo alles betaelt biss het iaer 1624 incluijs. 

Item ontf van Thijsken      den 23 decemb 1625 vj vaten roggen in granis is ergo betaelt den pacht p ao 1625 hier tegens heeft thijsken gelevert den 4 decemb 1626 heeft is alsoo te vollen beth p anno 1626. 

Item p anno 1627 is betaelt vj granis. 

Die weduwe van Jan Kerckhoffs gelt van Thijsken Luttelraedts goet j vat rogg. Item gelt van Dries robeins huisplack  j vat rogg. 

Soo alles betaelt biss het iaer 1624 incluijs.  

Item den 24 Januarij 1626 ontf van Peter Bannitz inden name als voir iiij gl-ix st j oert is alsoo betaelt den pacht gevallen anno 1625. 

Den 4 januarij 1627 gerekent met Peter Bannitz huijsvrou van boter die ick aen haer op diverse wijsen ontf had en zijn dese twee vaten roggen gerekent en goetgedaer ieder vat hen verlaten voir 33 st is alzoo betaelt pro anno 1626. 

Den 16 Decemb 1627 ontfangen van Peter bannitz inden name als voer ij vaten roggen in granis daermede betaelende pro anno 1627 

Folio 6

 

Maes Robeins gelt van huijs ende hoff j vat rogg. 

Soo alles betaelt biss het iaer 1624 incluijs. 

Den 3 Januarij 1626 ontf van maes      j vat roggen in granis, is alsoo betaelt p ao 1625. den 2 decemb heeft maes mij gelevert gerst die welcke hier aen gedient heeft betaelende daermede den pacht soo andren lestleden 1626 gevallen. Den 6 deceb 1627 heeft maes gelevert een pt roggen in granis p ao 1627 

Geerken Hagemans gelt van i½ morgen lants gelegen aent cruijs ½ vat rogg 

Rest de ao 1624 xiii½ stuiver 

Item rest de ao 1625 j gl v st. Rest de anno 1626 xiii½ st. 

Rest de anno 1627 x½ st. Daerop ontf van geerken  den 16 octob 1628 iij gl + ij st j oert daermede alles voergaen betaelt is biss 1627 incluijs. 

Folio 7 

Die erffgenamen van Maes der Corver gelden van huijs ende hoff  iij vat rog 

Rest biss het iaer 1624 incluijs -iij gl-j st. 

Item rest de ao 1625 vii½ gl. 

Den 13 decemb 1626 ontf van vicken maessen op rekeninghe iiij gl-vij st 

Rest de anno 1626 -iiij gl -j st- 

Den 24 Januarij 1628 ontf van ercken Messen doir zijn huijsvrou op rekeningh iiij gl-xiij st. Item den 26 Januarij 1628 ontf -vij st. 

Den 29 Januarij 1629 ontf van erken twee rijxdaeld ad-v gl-xvj st. 

Die erffgenamen van Peter Finiers gelden van een weijtgen gelegen neven Maer der Corver -j vat rogg. Item gelden noch van Barbera Tacken goet  ?½ vat rogg. Item gelden noch van Reijncken finiers goet met hans kessels ende ercken Gardeniers sijn aendeel van iii½ vat rogg. Maeckt voor hen j vat-iij molter. 

Rest de ao 1624 iii½ gl-ii½ st- j oert. Item resteert de ao 1625 vi½ gl-iiij st-i½ oert. 

Den 15 December 1626 gerekent met lemmen der eidom van Peter van alles aff watt hij mij gelevert ende gegeven hatt aen boter en andersins oock wegen een weijde die sij in gebruijck hebben van 2 iaeren 1624 en 1625 den selven dach noch geven vier rixdaelders blijft in alles daer van te cort die somma van -vj gl-x st. waerop hij beth hatt de 29 noveb 1627 -iij gl-viij st 

Resteert de ao 1626 -iij gl-xii½ st. 

Resteert de ao  

Resteert de ao 1627 -ii½ gl-vj st-j oert. 

Den 12 januarij 1629 ontf van Lemmen vy rekeningh denen pact noch ad ii½ gl ix st. Den 19 April 1629 gerekent met Lemmen van alles aff tegen wij met malcanderen hadden te rekenen daer tegen dander afgetogen van boter en andersins ingerekent zijnde vii½gl soo gij van de weijde te wat was wegen het jiaer martius 1628 gevallen en voorts dese restanten tot het iaer 1627 incluijs blijft tgelden -xij gl-x st. 

Darop ontf den selven dach -viij gl. Item ontf den 12 Jnuij 1629 i½ vat terwe inde vat ad. 

Item een vierdel         ad vi½ st. 

Folio 8

 

Jan Walen der koeherd gelt van huijs ende hoff -ij vat roggen. 

Soo alles betaelt biss het iaer 1624 incluijs. 

Item dient hem op den pacht andreen 1625 gevallen -xiij st. 

Den 17 Augusti 1627 ontfangen van Jan walen op rekeninghe wegen het iaer 1625 en 1626 die somma van iiii½ gl-viii½ st. Resteert alsoo de anno 1626 die betaelinghe affgetrokken -ij gl. hem ii½ exgratia naelaten. 

Rest de anno 1627 ij gl ij st. 

Daerop ontf den 23 october 1628 -iij gl. Item den 7 deceb 1628 ontf j gl ij st is alsoo betaelt alles biss 1627 incluijs. 

 

Dries Robeins gelt van omtrent eenen morgen lants gelegen int cleijn heijevelt -jvat rogg. 

Soo alles betaelt biss het iaer 1624 incluijs. 

Resteert de ao 1625 ii½ gl. Hierop ontf van Grietgen die weduwe Dries robeins zeliger den 28 Augusti 1626 -ii½ gl is alsoo te vollen betaelt p anno 1625. Rest de anno 1626 j gl-vij st. Rest de anno 1627 j gl-j st. 

Daerop ontf die dochter van driesken den 27 octobris 1628 ij gl-ii½ st een halff oert daermede haere van alle voorgaen quites biss 1627 incluijs. 

Folio 9

 

Marten bosch gelt met Henrich de Greef van een stuck lants ----j vat roggen. 

Marten bosch moet hur van betalen iij cop j molter put dicit de Greeff inter se smit des 

Rest Marten biss het iaer 1624 incluijs ---ij gl - vii½ st - ½ oert. 

Rest de ao 1625 ---ij gl - ii½ oert. 

Anno 1626        decembris Nota Dirik Marten bosch dat hij allen tijt van zijn alders heeft hooren seggen niet meer schuldich te sijn als een half vat en noijt en heeft willen voordat betaelen het welck ick opgesocht hebben bevonden heb in registro bij tijden heer Jan hartichs als cappelijne gwesst in anno 1582 alles te sijn een halff vatt roggen iaerlijx. Het welck solvis Dominus ??  bodegraeff doenmaels paestoir geschreven hatt ende nae datum per ????                  vur een halff vat een vatt noteert is heb der halven och niet voerder voertaen willen vorderen als een halff vatt waervan henrich de greeff iij molter betaelen moet. 

Daerop ontf van Marten      den 12 Januarij 1627 de somma van --j-xvij st waermede hij te vollen betaelt heeft den pacht van alle voorgaen iaeren biss het iaer 1626 incluijs betalen j cop en j molter.

 

Henrich de Greeff gelt huijs ende hoff - jvat rogg. Item gelt met Marten bosch --iij molter rogg 

Soo alles betaelt biss het iaer 1624 incluijs. 

Den 27 martij 1626 gerekent met hendrich     ende is te weten dat hendrich den pacht van 1625  quijt verdient heeft met ardbeijden is erg betaelet ao 1625. 

Den 22 Martij 1627 ontfangen van henrich     een vat roggen en en granis betalen daermede anno 1626. Ende aengaende die molterkens heeft henrich met mij affgerekent en quijt dient met arbeiden. 

Den 19 januarij 1629 affgerekent met henrich van alles aff war hij voir mij gearbeijt hatt tot dach en datum dese too is alles tegen mals anderen liquidiert clausis hier inde burs is biss 1628 incluijs. 

Folio 10

 

Grietgen Smitz erven gelden  van i½ morgen lants gelegen inde Speebeeck - j vat rogg 

Neliken wedue Marten Smits gebruijckt tegenwoordich dit pant ende resteert biss het iaer 1624 incluijs tsamen - v gl - vij st.