HEEMKUNDE BEEK

Zoeken

GASTENBOEK

 

     GASTENBOEK

gastenboek.jpg - 14,97 kB

GOLD AWARD

             GOLD AWARD

 Voor-3jaar.jpg - 244,20 kB 

        VOOR 3JAAR NR. 1

       

NLDOET2020

Geen afbeeldingen

Bezoekers online

We hebben 14 gasten en geen leden online

WEBSITE 2016

 

 

          WEBSITE 2016

Afscheid Marietje

 

 Marietje.jpg - 94,97 kB

Afscheid Marietje

ANBI

 

anbi.png - 23,05 kB

Bokkenrijders

 

 Bokkenrijder-3.jpg - 30,67 kB

WEBSITE 2015

BECHA

 

 

Jo Hoen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

     

     

         Jo Hoen †

     Oprichter en

       1e voorzitter

 

 

Beek Toen en Nu

Beek Toen en Nu 2

     BEEK TOEN EN NU 2

Beek Uw Gemeente

Sigaren industrie

Marechaussee in Beek

 

 

           FR. Piek

Woonkernen

Bandkeramiek

St.Martinuskerk

Sint Hubertuskerk

Kasteel Genbroek

           Genbroek

Oude Pastorie

 

                KLIK

Sjterfhoes

Herv. Pastorie

Vlag Mijnwerkersbond

 

 

Hubertus Molen

EyeWitness

SICOF

Gedonder in de Hemel

Leenhof Valkenburg

 

      LEENHOF VALKENBURG

Oude Pastorie

 

       Oude Pastorie

Beheerder-Jan Jacobs

            E-mail

   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Inlogformulier

Alden Biesen 3909- 3

 

 

 

 

 

Item Wy1lem van Weyberch wonende bij Beeck is coomen triecht on synt Claes dach ormondt ao xxiij myt Goitie Guellen van Beeck der saet Goittie dat hem Tys Scoutet scepen te Beeck myt zijnre dochter overmyts hylick oevergegeven hait 2½ morgen lantz gelegen by Weyberch. Rt. Spikerhans goit op deyn sijde nae weyberch ind d heylge geyst van Beeck op die selve sijde ind Pet. Nelis opt hort vaet nae die dorpstraet ind Goittie sait nae oevergeve Thissens sijns heere, det goet beseten hait viij of ix jaer ind hij nae hait Goittie dat vurs erf vercocht Wyllem van Weyberch vurs ind Goittie hait Wyllem vurs gelynck gekant overmytz stadheld Jan Zije ind leenman Pet. van Weyberch, Gort Wouters. Soe ist in diessen dat Giell Gelis wonend ter tijt tgenhout dis vurs 2½ morgen lantz ontf halt gehadt myt meer ... eerfs sae hait Thissen Ghiellen suster gehadt ind weyr Tyssen aen dat goit d 2½ morgen lantz vurs coemen is myt bekentenisse van gelynckschap off anders onbekant 

Item anno xv c   ind achtentwynthich de ix dach mey heft myn heer lantcommendur duytz ordes heer Geerit van Strythagen gemechtyt ind oever gegeven dat stadheld ampt Johan Rompen van de len guder he liggen hait ind binnen Beek te syndre byed op segge oevermytz leen man Vranck Lenartz ind Augustyn Lernmens ind Jan Rompen hait in present myn heer heer Geerit vurs ind d man vurs huld ind eydt gedoen als eyne stadtheld toe staet ind wye hy vurs is geschiet op dach datum ut supra ind myt ork[onde] verbonden Item indt iaer ons heere xv c ind xxviij op synt Peters ind synt Pou1s is  koeme Peter Boss ind hait ontf. eyn stuck lantz ind leen omtrendt eyn groit roede gelegen te groit genhout. Rt. Heylken Geelen t eynre ind Anna Schyllinck t and oevermytz Jan Rompen als stadhelder ind Wyllem Thijsens ind Augustin Lemmens al man ende dat wynrstrouen sa1 Peter Bos te synes handen behalden alle wendt ter tyt tou dat Hennen Ruters kinder hoem dit ontfancs weder leggen 

Item ind iaer ons heer XV c ind xxix den xxxixten dach meertz is coemen Franck Lenartz soen ind hait ontf. alsulck lien als dae sijn vader gelich uyt verstorven is lyggen tzo groetgenhout oevermytz Jan Rompen als stadthelder ind Wyllem Thyssens ind Pet. Boss als man ind hait d. vurs. van huld ind eydt gedaen ind ys hem verlient nae des leen hofs recht beheltenisse de leen heer ind mate sijns rechts. 

 

Memoriale re

 

Item Jacop Mulkens hait ontf. gelegen goit ind eerf det wyllich hoefs van der heeren vanden biessen ind in wylgen goedt he geerft ind gegoet is oevermytz stadheld ind man von wegen d. heeren vurs. dits gesciet ao xv c ind thien des fridachs t martius  

Item xxviij ... anno .. xi Art de amsterade frud pt morty sui Gertuid p[rese]ntis feudalibus scz[scilicet = namelijk] Johan Wouters  et Frem Bos memori ao XV  Xllll 

Item op huden den xvij dach synt Anthonis dach anno  xv c xxxv yss nae dot Franck l.yenart son Lyenart son Jan Lyntgen Francken inde heft ontfangen alsulck leen dar syn brod. vurs. uut gestorven ys hy dar van huld en ed gedan overmyts statheld. Jan Rumpen dy man Vyllem Tyssens Augustyn Lemmens Item heft den stathelder  dat he dy man verleynt ij pvijsItem den erste genacht nu op dy man ij p.  ende buten dellbell rechten de man hie custen Item de twede mall yngelycke den dardemall also wolldat gelykenysse heft xvj op wyns inde ys myt ork. darboven  mach de stathald ix pvys de ma... also vollitem dat erste afferbot kost de statheld ny op de mannen ynsgelijck  

Op huden dach den ersten mert ao XV C XXXVJ ys komen Vyllem wagem[ans]  unde heft ontfangen al sullich len als da aret Vageman wt gesstorven ys gelegen tho grottenholt, rgt dat rein bonre anhalde v grot roen unde darc van huld unde eeydt gedan over myts Jan Rompen  man vyllem tijssens stijn Lemmens  

 

Op goensdach den ij february ao. xlj overmitz mich Jan Tzijen stadthelder Stijn van Weyberch ende Pauwels Peters man van leen onssen des lantcommandeurs soe hait sich Tischen Tilsken Willems als ophelder nae inhalt des leenboecks en hait sijn broder Jannen gedling gecant in eynen morgen vande vijf morgen gelegen bij weyenb. daer der valkenborger wech door geyt. Rgt. der heylige geyst van Beke ende de Loebartz hoefken voer hoeft ende is geschiet salvo jure dni

 

Eodem instante pedibus quibo. sup. soe haidt des voirs Jan den voirs morgen in mijns stadtheld. heven gedragen in titel van recht verdagen camp tot oorboir ende behoef Marten Huiben en Merten Huyben is dae midt beleendt dae in gegicht ende geguydt daar gewijst der man salvo jure drij ende hebbet verbonden. 

 

Op dinsdach den xviij april ao xlij overmitz mich Jan Tzijen stadtheld. Stijn Lemmens ende Poulen van Weyenb. man van leen des lantcommandeurs soe haidt zich Tijs her tomas erfchenen ende haidt begert tontfangen omtrent een groote roede lantz gelegen achter weyenb. aen Merten Gelen camp. Rgt. der camp aen beyden zijden ende Jan Schillincx ende is dae mit belendt salvo jure dnj ende Thijs haidt den behoirlicken eedt gedaen die man hebben den leenhof een stuck geltz toe gewessen neet vande minste noch vande meyste den stadtheld een verdel wijns den manne eyn vles wijn 

 

Op donderdach den xj january ao xliiij overmitz mich Jan Tzijen stadthelder Willem Tijssens ende Tijs Vranck neefens S (?) van genholt man van leen soe heit zich Tijsken van Weyenberch Willems z[oon] als man van leen erschenen nae inhalt des leenboecks ende haidt gijsken Timermans gedling gecant in omtrent een morgen weyden te weyenb. gelegen Rgt. Wijncken van Crawynckel an eyne  ende Pauwel van Weyenb. aen dand. zijde ende is geschiet mere solito salvo jure dni  

 

Eodem instante pedibus [op staande voet] quib. sup, soe  heeft Thijsken Timmermans den vors morgen wettichs amps halven nae gewoenliches manieren erflich oufgedragen Jan Schillinck der daer is duer gewijs die man gegudt is myster gelynckscap salvo jure dni  

 

Op hude den iiij dach mey ao xvc end xliiij in absen[tie]\. van Jan Zijen tertijt stadtheld hand Marten Giellen van Schidmert Wyllem Tijsens ende Augustijn Lemmens als man van leen ons heere lantkomduyrs mytt partien koeme opte Vroenhoff te Beeck ende hebben aldaer des stadthelders gesonnen daer in present d vurs dry leen manne eyne inde plaitz vanden stadthelder heft Tijsken van Weyberch Claes Martens den scremer bekant erflixs coups halve dat houss ende hoeff hoem toubehoerende wyllich houss en hoff tijsken myt eynre erfbuyten aen hoem gewornd had van sijne broder peterken ende Tijsken heft diesen Claesen gelynck gekant luterlick ganselick ende altemal dae op vertiegen ten tweye dagen myt hant halm ende myt mondt ende Claes is mytte selve houss ende hoef Tijsken toubehorende dae in gegicht ende gegoit myt alle den recht soe dat behort toe gescieden nae leen hofs recht ende Claes h.z. myt orkon[de] verbonden.  

 

Tijsken van Weyberch heft sich vorde lenmannen v.s. verclaert dat he noch ½ morgen leengoitz hadde gelegen achter Marten Hobben hoef soe dat he macht hadde die vurs gelynckscap te doeyn  

Voert heit Tijsken bekent werdt saick dat Claes vurs sijnes housvrouwen of hoenne erve me of tot eynyge naecommen tijde eynyge kynder last of scaden quiem aent vurs hous en hof Alle tijt Claes dae van te onthefe ende sijnen voit vor Classen te setten buyten class vurs geyne hynder last noch scaden daer bij te hebben ende Claes hebbet myt ork. verbonden. 

 

Op hude den 19 aprill ao xvc ende xlvij soe heft Daem Scheres eyn commisie van mijn heer lantkomedur besegelt getoondt ende heft den gebruycklen eydt gedoeyn stadtheld der leenen ende leen  boischpsdie mijn heer heft tot Beeck opte vroyenhof gehorende overmytz leenmannen Pouls van Weyberch, Wylhem Tyens, Augustyn Lemmens, van Weyberch ende Tijs heer Tomas.  

 

Opten selve dacht ende overmytz stadtheld. ende lenman vors es komen Peter van Gulpen burger ende wonende toe Wijck ende heft sich sijnre tocht gedoit ganselick ende altemaal tot behof sijns soons Ernckens ende in behoef sijnre dochter Libittiens van allesulken leen godee hoem toubehorende gelegen tot Weyberch omtrent drij groit roye hofs of soe voil ast selve aldar ligt myt eyne eynde voir aende straet ende soe ten hoif waert in

 

Item Poulken van Weyberch ys ophelder vanden selve leen myt meer ander leen dae sijn vaeder selich uytverstorven is ende hait dissen vurs Peters van Gulpen soen Erncken gelynck gekant inde vurs drij groit royen ende ys myt ork. verbond.  

 

Item Ercken haet sich sijnre suster vurs mechtich gemackt ende hait dat selve in tijdttell van rechtverdigen camp overmytz ons stadtheld ende leen mannen mytter gelynckscap overgedragen ten ewyge dage dae op vertiegen tot orber ten behof Claes Martens sijnre housv. Katrijne ende hoenen rechte erven ende Claes es dae myt beleent  daer in gesat geerfft en gegoit myt allen den recht soe dat behort nae len hofs recht ende claes hebbet myt ork. verbonden 

 

Item Peter van Gulpen hait noch dat onmondich kent geheyten Libittien dat selve hait Erncken tot sijne mondigen dagen gelast dae bij te brengen ende diese vurs ergangentheyt te lauderen vast ende stede te helden soe dat Claes nu noch tot geyne naekomenden tijde geyne molestatie noch belet noch moyenyse aent selve vurs goit en geschie ende Claes hebbet voir en nae myt orken verbonden  

 

Item Claes vurs es vanden vurs erf Erncken ende sijnre suster Libitten te cort bleven twe hondert gulden correnter trichter peyn dae vor heit Claes gegoit den vurs Erncken en sijnre suster vurs in xiij vait rogg jarlix vurs pachtz ende steyt ouch soe te luysen wyr vurs myt ij  c gl corrent wis ter tijt ter afluyssyng te trecht ginge ende gude sijn sall dit vurs is aefgelacht ende gelost ende