HEEMKUNDE BEEK

Zoeken

GASTENBOEK

 

     GASTENBOEK

gastenboek.jpg - 14,97 kB

GOLD AWARD

             GOLD AWARD

 Voor-3jaar.jpg - 244,20 kB 

        VOOR 3JAAR NR. 1

       

NLDOET2020

Geen afbeeldingen

Bezoekers online

We hebben 14 gasten en geen leden online

WEBSITE 2016

 

 

          WEBSITE 2016

Afscheid Marietje

 

 Marietje.jpg - 94,97 kB

Afscheid Marietje

ANBI

 

anbi.png - 23,05 kB

Bokkenrijders

 

 Bokkenrijder-3.jpg - 30,67 kB

WEBSITE 2015

BECHA

 

 

Jo Hoen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

     

     

         Jo Hoen †

     Oprichter en

       1e voorzitter

 

 

Beek Toen en Nu

Beek Toen en Nu 2

     BEEK TOEN EN NU 2

Beek Uw Gemeente

Sigaren industrie

Marechaussee in Beek

 

 

           FR. Piek

Woonkernen

Bandkeramiek

St.Martinuskerk

Sint Hubertuskerk

Kasteel Genbroek

           Genbroek

Oude Pastorie

 

                KLIK

Sjterfhoes

Herv. Pastorie

Vlag Mijnwerkersbond

 

 

Hubertus Molen

EyeWitness

SICOF

Gedonder in de Hemel

Leenhof Valkenburg

 

      LEENHOF VALKENBURG

Oude Pastorie

 

       Oude Pastorie

Beheerder-Jan Jacobs

            E-mail

   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Inlogformulier

Alden Biesen 3909 (2)

 

 

Alden Biesen 3909 (2)

 

 

in naem sijns cloesters van wegen sijnre joffer profest in sijne cloester ind noch Dederick van Bensenrae man van wapen ind ter selver tijt hebben de proest in naem sijns cloesters ind Dijrick van Bensenraede beyd hun gelyngschappen overghedragen in behoef Johans van Heyd-hoefen man van wapen vurs ind waert daer in gegicht ind geerft naedes hoefs recht ind alle dyngen wy vurs. staen beheltenis den leenheer ind mallick sijns recht ind bleyf inden selve eydt ind huldige die he sacht die he vortitz gedaen hade. Geschiet overmitz Allart Aelartz als stathalder ter tijt ind Pet van Weyberch Jan Wouters, Franck Lenartz als mannen  ao. xv ind thien den xxviij dach mey. 

Op huden dach anno xv c xxxi op sijnt Stevens dach yss comen joncker Deryck Heyhoven na dot Joncker Jan Heyehoven ...... [onleesbaar, seligen?] man van wapen inde heft ontfangen alsulche Leenn gued dar sijn vader seliger wt gestorven yss over myts stathelder ende leen man vande heuld inde een dar van gedan na den Leen hofs recht overmyts Jan Rumpen als stathelder ind joncker Art van Ansterade inde Vyllem Tijssens als

Eyn vonisse gegeven ind gescyet op datum hy onder beschre

Crynsce Reyner Jans als momber Geertude pendres Peynre ind Jan van Heydhoefen man van wapen verantword t ander sijden is nae vrenenisse des stadthelders geweist bij den leenmannen des leenhoefs des werdigen heere des lantkommendurs vande biessen triecht duytz ordens wylge leenhoef he te Beeck hefft lyggen Inden doerpe op verbeterenisse hidss hoetz a1s hij nae volgt. Oversie ind aengemyrck clacht ind heyss ondegeven bij den selve Reyner Jans als momber d. vurss.  Geertruyden ind ouch sulcks als Jan  van heydhoefen .. dae op gedoen heft voert conde ind waerhyt ind a1let van beyden parthien des noch ter tyt voer ons koemen ind ge1uydt heft dat deselve  Jan van Heyhoefen om ontlast te sijn vande mudde rogge erfpacht den stat vry is. Eyn onrecht verantwordt doen heft ind dat die vurss. Geertruydt bat fondeert is achtervolgens heur claecht vande eyne mudde roggen versetz betalynge te hebben ind vort blyven sal vonden eerfdom desselve mudde rogge totter tyt toe dat sij neyt beteren recht  dae noch voer ons koemen is daeruyt verwonnen wurde alsuss gewijst ind geschiet anno xv c ind x opten dach des moendes noffember anno xv c ind xxx den ix dach lomant yss komen present stathelder ind leynman Neles Boshouer ind. heft ontfanck eyn mud rogge geleende op dy thienden tho Prynthagen dar van Reyner Jans momber ind voergenger vors van wege Gertrut Penres ind yss den selve Neles Geleynen held ind eyd gedaen na leynhofn recht alle tyt de leenher ind mallyck sijns rechs in d present Jan Rumpen als stathelder in Vyllem Tijssens, Frem Bos als mannen anno xvc ind x den xxvii  dach men in present stadheld ind d lien luyde onderges. Jan van Heydhoefen man van wapen hait oepelic gesacht dat he in verleden thiden tot Beeck als Jan Zijen stadthelder waes ten leen ontf. hedde ind daer in naeden leenrecht geerft ind gegoit weer die thiend tgen hout nae inhalt des registers ind dae van huld ind eydt gedoen ind ter tijt Joffr. Agnesse Svertschey cloester joffer tsynt Geerlach gelick gefant beheltenisse den len heer ind mallick syns rechtz ind des gestand hem Ghiell Gelis als eyn leen man want men dae van egeyn scrift en vant in de tijt nae doet der vurs joffer Agnesse cloester joffer hait he vin vanden vurs.  thiende  gelynck ghekant den proest van Heysberch vanwege eynre joffer in syne cloester profest ind noch hait Jan vurs. ter tijt gelijnck gekant Dederick van Bensenrade man van wapen allet aen de vurs thiende ind weerde allen alsoe in geligscap geerft nade leenrecht ind daer nae soe hebben den proest van wegen sijns cloesters vurs. ind Dederick vurs. eyn eed van hid bessende hie gelijnckscap werd overgedragen in ind tot behoef Janss van Heydhoeffen vurs. ind wart Jan vurs alsoe dae in geguet ind geerft nades leen hoefs recht ind allet was vurs. steyt alletyt den leenheer inde malcks sijns recht ind bleyft Jan man van wapen vurs. inde selve eydt ind huldynge die he secht alsoe gedaen te hebben aldus gesciet oevermytz Alart Alartz als stadtheld Pet. van Weyberch, Jan Wouters, Geel Ghielis, Vranck Lenartz als man ind nu inden selve iaer xvc ind x den xx dach september.

 Der vurs Jan om sijne ontfenckenisse vorden te bewijsen soe hait he Arndt Zijen als eyne om stend te fonden geleydt dees ouch alsoe gestande heit dat Jan vurs. die thiende vurs. also ontf. hadt ind dae bij present de Jan vurs.  ouch sijne eydt a1soe gheschiet te syn ind dat des ontfenckenisse wael leeden wees omtrent xviij jaer dijts nu alsus gheschiet in present stadthelder. ind leenman syttend inden gericht alle vurs. ind dae was noch bij stadtheld. ind man vurs ind Jan Lemmens ouch als leen man.

 Anno xv c ind xv den xxi dach ind meert doe hait Augustijn Jan Lemmens wettige soen nae doit sijns vader Jan Lemmens te len ontf. alsulcke vijf morgen hoefs tgenhout gelegen gelick alsme die voerd in diesen selve boeck myt hoenne reygenoete specificert bevijndt ind opheldyngen van Jan Lemmens alsus begynnende Jan Lemmens wonende tgenhout ind het den vurs. Augustyn aen mijns heere lantkommend. Hr Geret van Strithagen sijn hant cussende in bij wese Allart Allartz als stadhelder ouch gehalden inde saken voer leen man vort als leen man Vranck Lenartz ind Pet. van Weyberch ind hait der vurss Augustyn overmytz dies vurs. op dach ind datum ut supra huld ind eydt gedoen ind is hem verliendt Anno xvc ind xxiij in julio

 Item Wyllem Thijss Scoutete soen te Beeck hait ontff. 2½ morgen lantz gelegen te weyberch Reygt Heylken Geelen op die sijde nae cleyn hout ind Byll Artz op die syde nae Weyberch dyt vurs sait Thijs Scouteteten het voertyts Goittie Gnollen te Beeck oevermytz hilick gegeven hait ind nyet ontf. dyt vurg lant hait Wylken vurs ontf. ind hait huld ind eydt gedoen ind is hem verliendt naede lenhoefs recht beheltenisse den leen heer ind mallych sijns recht in present Allart Allartz als stadthelder Vranck Lenartz ind Augustyn Lemmens als mannen den xx dach july ao datum ut supra geschiet triecht ind overmytz den leenmannen vurs ind voor recht geclert den leen heer eyn stuck geltz nyet vanden mynsten noch ouch nyet vanden meysten den stadthelder ny op ind den mannen eyn fles wyntz bueten den banck dobbel recht recht ind hid ouste.

  

Anno xv c ind xxiij op synt Jacops dach hait der Jonge Frem Boss ontfff. a1sulck goit als sijn vader zelich uyt verstorven is 6½ moergen soe heus ind hoef gelegen te Geverick aen die weet muellen Rt Jan Kuelle op de eyn sijde nae Beeck t ander sijden Luydt inden bongart op die side te Geverick wart als leen mijns heere lantkommand. vanden biessen ind d selve heft huld ind eydt gedoen overmytz stadtheld ind leenman mijn heere lantkomduers te weten Allart Allartz van Gelien als stadheld vurs Pet van Weyberch ind Augustyn Lemmens als man

 Item ten selve maell heft Frem Bosch vurs sijne broder Wyllem gelyng gekant aen dyt vurs leen overmytz in present stadheld ind man vurs ind dat hyet Wyllem myt orkond verbonden.