HEEMKUNDE BEEK

Zoeken

GASTENBOEK

 

     GASTENBOEK

gastenboek.jpg - 14,97 kB

GOLD AWARD

             GOLD AWARD

 Voor-3jaar.jpg - 244,20 kB 

        VOOR 3JAAR NR. 1

       

NLDOET2020

Geen afbeeldingen

Bezoekers online

We hebben 7 gasten en geen leden online

WEBSITE 2016

 

 

          WEBSITE 2016

Afscheid Marietje

 

 Marietje.jpg - 94,97 kB

Afscheid Marietje

ANBI

 

anbi.png - 23,05 kB

Bokkenrijders

 

 Bokkenrijder-3.jpg - 30,67 kB

WEBSITE 2015

BECHA

 

 

Jo Hoen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

     

     

         Jo Hoen †

     Oprichter en

       1e voorzitter

 

 

Beek Toen en Nu

Beek Toen en Nu 2

     BEEK TOEN EN NU 2

Beek Uw Gemeente

Sigaren industrie

Marechaussee in Beek

 

 

           FR. Piek

Woonkernen

Bandkeramiek

St.Martinuskerk

Sint Hubertuskerk

Kasteel Genbroek

           Genbroek

Oude Pastorie

 

                KLIK

Sjterfhoes

Herv. Pastorie

Vlag Mijnwerkersbond

 

 

Hubertus Molen

EyeWitness

SICOF

Gedonder in de Hemel

Leenhof Valkenburg

 

      LEENHOF VALKENBURG

Oude Pastorie

 

       Oude Pastorie

Beheerder-Jan Jacobs

            E-mail

   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Inlogformulier

Leenhof van onverdeeld Valkenburg 3

 

Leenhof van onverdeeld Valkenburg 3 

Regesten van akten betrekking hebbend op Beek en naaste omgeving 

 

scan 44 Die twee leenen tot Oenssel 

10 october 1630 Willem vanden Hoeffve krachtens volmacht van vrouwe Francoise van Gavre marquise de Malaspina heeft ontvangen als ophelder twee leenen tot Oenssel de vrouwe toestaende 

 

scan 48-49 Binsfelt hoff tot Beeck  

24 april 1632  Otto Crop scholtis te Wijlre heeft krachtens volmacht van vrouwe Anna van Binsfelt weduwe verheven den hoff van Binsfelt tot Beeck zulks in naam van Jonker Adolf en heere van Binsfelt 

scan 53  

10 augustus 1613 voor Dries Mutzenich in plaats van de stadhouder  Jonker Henrich van Elffven verkoopt 5 vat en vierdehalf cop roggen op de goederen van Erken Penris aan Erken Penris 

scan 55 

28 october 1613 Joncker Henrich Elffven verkoopt een malder rogge erfpacht die hij geheldende was uit een pand van 3 sillen voor het dorp van Carauwinckel die wijlen Jan Maes lange tijd aan de jonker betaald had aan Peter Maes, de zoon van Jan Maes, die de erfpacht ook aan de jonker betaald heeft 

scan 60-61-62 

22 januari 1613 Maximilian van den Hoeffve toont een notariele akte van 12 januari 1613 gepasseert voor Peeter t'Sertevens notaris bij de Raad van Brabant inhoudend cessie van een rente van 226 rijnse guldens af te lossen met 3328 rijnse guldens, bepand op zeker leengoederen de heer van Geleen toestaande, met de achterstallige sedert 3 juli 1612, gedaan ten behoeve van heer Lanslot van Haudion dict de Gyberchies, heer van Pipe, bij en door Mr Maximilliaen Ryngoudt in zijn eygen naam en met procuratie van Andries en Symont Ryngoudt zijn broers, en namens Robert Ryngoudt zijn absente broer, met volmacht aan Maximilaen vanden Hoeffve om de volgende akte  door het leenhof te laten gichten. De akte luidt: 12 januari 1613 voor notaris Peeter t'serstevens te Brussel Mr Maximilliaen Ryngoudt in zijn eygen naam en met procuratie van Andries en Symont Ryngoudt zijn broers, en namens Robert Ryngoudt zijn absente broer verkoopt aan heer Lanslot van Haudion dict de Gyberchies, heer van Pipe,  een rente van 226 rijnse guldens af te lossen met 3328 rijnse guldens, geassigneerd op de twee hoeven gelegen tot Printhagen, item opt hoff te Neerbeeck, ende opt hof te Spauwbeeck, met al hun toebehoren, toebehorende aan den heer van Geleen, alles volgens het instrument van 15 october 1592, zoals hij ze van wijlen Gillis Ryngoudt gekocht heeft op 17 november 1592 

scan 65-66 

13 october 1616 voor Andries Mutzenich den ouden i.pl.v. de stadhouder  heeft Hendrick vanden Hoef als gemachtigde van Jonker Werner Huyn van Amstenroede heer tot Brusthem verheven twee derde deelen van de hoff te Broeck gelegen tot Geverick met twee derde delen van de cijnscaerte daartoe behorende verkocht aan Meyster Godefroid Mutzenich licentiaat in de rechte en advocaat van de Raad van Brabant conform het contract tussen hen gesloten op 8 april 1616 voor notaris Sdroegen en Adriaan Mutzenich, actie hebbende, ontvangt ze dan. 

[2 x dezelfde acte?] 

scan 67  

17 april 1613 Arnolt Huyn van Anstenrade en vrouwe Margaretha van Boccholt , heer en vrouwe van Geleen en Wachtendonck verkopen het derde deel van den hoff te Broeck gelegen tot Geverick onder Beeck en het derdedeel van de cijnscaerte aan Meyster Godefroid Mutzenich licentiaat in de rechte en advocaat van de Raad van Brabant contract het contract gesloten op  20 april 1613  

scan 87  

17 november 1614 Janis Alartz verkoopt 87ste half [86½) kleine roede weyden gelegen tot Crauwinckel rgt Thys Willems, ter andere Janus Huyben erfgenamen, uitschietend op de gemeyne straet, aan Thys Willems voors. voor vier gulden re roe en anderhalve ton bier 

scan 100-101 

14 juli 1615 Werner Huyn van Anstenrade in naam van zijn kinderen waarvan enige buitenlands zijn en enige minderjarig toont een kopie van het testament van Werner Huyn in zijn leven heer van Anstenrade, Brusthem de dato 20 mei 1595 voor notaris Theod ab Amandia. Een clausule betreft den hof Inge Broeck tot Beeck, waarvan een fideicommis wordt gemaakt voor de broers Werner en Daniel 

scan 106  

30 januari 1616 Thijs Meex gehuwd met Trineken Penris schenkt 400 dalers aan Geerken Penris kinderen op syn huys te Crauwinckel met een half sille vande weyden daer thuys op steyt recht toe wartz ... van der steghen bis op Thys Thysen weyde..., laetende tgheene in syn geheel welcke hy voorhin Geerken Penris huysfr Jenne gegeven  heeft op syne schuure en die plaetse daer die schuure op steyt gelyck tselve tot Valckenborg opt Leenboeck te vinden is, onder voorwaarde dat Thijs en zijn vrouw het hun levenlang mogen behouden en gebruiken. 

scan 110 -111 

Copie 28 juni 1612 Johan Playoul burger der stadt Maastricht vraagt kopie van een akte van beschudding van zeker leengoed hier ressorterende genaamd Spreuwartsleen gelegen onder Kelmont dat op 1 juni 1599 door zijn moeder, toen weduwe, in zijn naam, die toen minderjarig was, verkocht is. Vanwege het beschudden zijn er problemen gerezen tusse de originele koper Johan Pastoirs licentiaat in beide rechten en zijn moeder. Van die beschudding bestaat een vonnis en akte maar die is verloren gegaan. De Leenhof zegt dat het hun nog vers in het geheugen ligt en bevestigt de koop en dat de retrocessie heeft plaatsgevonden. 

scan 113 

19 maart 1616 Peter Hoogheynen alias Schreurs die de twee stuckens lant  die hem  krachtens testament van Tryn Beelen zijn nagelaten. een van 4 grote roeden en het ander 5 grote roeden gelegen tot Moervelt tussen zijn Peeters erven en gehorende onder het leen dae Hendrick van Welsdael lest ophelder uitgestorven is, begeert te ontvangen. 

scan 118  

13 mei 1616 Tryn Beelen alias Tieveren verklaart dat zij bij testament aan  Peter Hoogheynen alias Schreurs 9 grote roeden akkerland in twee stukken heeft nagelaten gelegen tot Moervelt tussen zijn Peeters erven en gehorende onder het leen dae Hendrick van Welsdael lest ophelder uitgestorven is, zulks vanwege merkelijke diensten die hij haar bewezen heeft 

scan 128 

14 augustus 1617 Gielis Zielis verkoopt een half sille ackerlants gehorende onder het Craewinckels leen gelegen aen de Smythegge rgt voor een hooft nae Geleen Gielis Custers het ander de heere straet nae kemmenade, een zijde nae Daneken Jan Guylkers, voor 2½ gulden de kleine roede, aan Jan Ghielkens 

scan 174 

13 november 1617 Rencken Penris ontvangt voor hem en zijn consorten alzulke parceelkens uit het Penris leen waar Gerken Penris ophelder van was op hun gedevolveert door het sterven van Tryncken Penris hun moye [tante] 

scan 198  

19 september 1618 Rentken en Geerken Penris mede namens hun mitgedelingen verkopen aan Lenardt Lemmens gehuwd met Meyken Penris een huys en hof groot 1 zille en 38 kleine roeden gelegen te Craewinckel in de Daelstraet, rgt voorhooft de gemeyn straet, het ander hoofd Geerken Penris een zijde naar Beeck Thys Thyssen, elke roede inbegrepen den bouw voor 5 gulden 5 stuiversen 18 vaten bier voor de lycoop 

scan 199 

19 september 1618 Lenardt Lemmens verkoopt een weyde groot 1 zille en 11 kleine roeden gelegen te Craewinckel in de Daelstraet, rgt een zijde naer de heyde Meyken Januss de ander zijde Luenis Lenssen, voorhoofd de gemeyn straet, aan Meuwis Luyten, voor 4 gulden en 15 stuiver de roede 

scan 212  

18 januari 1619 Jan Meeuwis verkoopt een zille akkerland te Neerbeeck onder het Biesmansleen, rgt voor een hoofd de weg die van Geleen naar Neerbeeck gaat, het ander de hoff inden Aldenhoff, een zijde naar Geleen Jan Meeuwis erffen, aan Jan Baenents, voor 23 stuivers de roede 

scan 215 

19 april 1619 Rener Caris met volmacht van zijn broeder Jan Claessen verkoopt 75 kleine roeden akkerlant gelegen onder den Berckenbosch omtrent Neerbeeck gehorende onder het Beyensleen, rgt aan een zijde naar Geleen Wilcken Schols, ter ander zijde Hencken Zenden, voor een hooft de heerstraet, aan Hencken Schols, voor 27 stuivers de kleine roede 

scan 217 

27 november 1619 Werner Huyn van Anstenraede heer tot Anstenraede verkoopt achdehalf sille ackerland gelegen achter Heyn Everardten weyde gehorende onder het leen van Merckelbach rgt naeden Putwech des voors heer vercoepere gewande, ter andere zijde Thiel Cremers, aan Jan Wijers voor 23 stuiver en 3 oort de roede 

scan 218-219 

29 november 1619 Mathijs Beltgens toont een volmacht van Arnoldt Huyn en Margaretha van Boccholt, heer en vrouwe van Geleen en Wachtendonk, waarin die op 15 november 1619  afstand doen van hun bezittingen ten gunste van hun oudste zoon Arnoldt Huyn, heer tot Rossum, Dorn en Broeckhuysen, met name de heerlijkheid van Geleen, met de twee hoeven tot Spauwbeeck, de hoeven tot Printhaegen, den hoff tot Beeck met die moelens, leenen, manschappen, pachten en chijnsen, mit de pacht tot Havert  

scan 220 

7 januari 1620 Dierick Linckens verkoopt 88 kleine roeden akkerlant gelegen te Craewinckel voer keutgens vauweren, rgt ter zijde naer Maestricht de heeren van Aken, ter andere Thijs Baenents, voor een hooft nae de kemmenaede straet die [zelfde] heren, voor 32 stuivers de roede, aan Thijs Baenents 

scan 222

3 April 1620 Rener Huntghens als gevolmachtigde van Arnoldus Huyn heere tot Geleen verkoopt elff morgens ackerland of daeromtrent gelegen tot Neerbeek ende gehorende onder den hoff des heere van Geleen rgt den veewech gaende uyt Neerbeeck nae de graet heyde, Thysken Baenents, ende heer landcommandeur, nae de graetheyde Peeter Penris, aan Merten Baenents sittende in syn Eestoel met Sibilla Custers. 

scan 223 

17 maart 1620 Ghiel Abshoeven verkoopt een zille hoffreyde gelegen tot Craewinckel rgt een zijde naer Beeck Loye Wynen, ter andere naer Sittardt Meyken Kessels, voor een hoofd naer de heyde Daem Crieckels, voor 4 gulden 3 stuivers de kleine roede 

3 april 1620 Lemmen Smeetz verkoopt aan Guerdt Guerdts een sille akkerland gelegen tot Craewinckel, rgt ter ene zijde voors. Guerdt Guerdts ter andere Steven Penris voor 55 stuivers de kleine roede 

223-224 

30 may 1620 Jan Timmermans gehuwd met Peetgen verkoopt luttel meer als een halve morgen weyde gelegen tot Craewinckel onder het quartier van Geleen sorterende onder Peter Maes leen voor 4 gulden weeniger 3 stuivers aan Willem Custers 

scan 247  

12 november 1622 Thonis Recken begeert te ontvangen met zijn  mitgedelingen huis en hof met een stuk akkerland nagelaten door Daem Crieckels gehorende onder Peter Maes leen tot Craewinckel. 

scan 247-248 [beschadigd] 

26 januari 1623 Jan Welthers verkoopt 75 kleine roeden akkerlan int Stuck[ender] veltgen tot Beeck rgt nae Craew[inckel] Guerardt Wernas, d'ander sijde Thysken Dols, voorhooft naer Neerb[eeck] Peter Penris, aan Pouwels Keuten voor 33 stuivers 1½ ort de roede, belast met 5 coppen roggen erfpacht 

scan 248  

1 maart 1623 Marten Crieckels verkoopt aan Steven Luenis een halve morgen akkerland gelegen op de Ghysencoul onder het Craewinckels leen, rgt naar Gelen de koper en de andere zijde de verkoper voor 58 stuivers de roede 

scan 249  

29 maart 1623 Jacob Busch verkoopt 140 roeden weyden en 84 roeden akkerland gelegen tot Craewinckel op de Heghstraet in een stuk rgt naer de heyde Maes opde Pesch, de ander zijde Thonis Recken kinder, aan Willem Custers voor 3 gulden 1 stuiver de roede 

19 april 1623 Jan Recken gehuwd met Meycken Raemeeckers verkoopt aan Meuwis Wynen noch jonkman zijnde een morgen akkerland Craeswinckels leen, rgt Maes Willems, voorhooft de gemeyne weg voor 2 gulden 2 stuivers de roede 

Op dezelfde dag heeft Lemmen Recken gehuwd met zijn tweede vrouw en nog zonder lijfs-erven aan Meuwis Wynen verkocht 29 kleine roeden weyden Craewinckels leen, rgt aan beide zijden de gemeyn straet en voorhooft Meuwis Wynen voor 2 gulden 2 stuivers de roede 

scan 249-250 

op dezelfde dag verkoopt Jan Coenen gehuwd met Neleken Recken aan Hentgen Crieckels gehuwd met Grietgen vanden Pesch een half zille lants min 3 roeden wesende van den Craewinckels leen rgt aan een zyde Loye Wynen, de andere Jacob Bosch, voorhoofd de gemeene weg voor 2 gulden 2 stuivers de roede 

scan 250 

24 april 1623 Jacob Busch verkoopt aan Pouwels Keuten 70 kleine roeden akkerland gehorende onder het Craewinckels leen, gelegen achter Craewinckel, rgt naar de heyde Jacob Roebroeck, de andere zijde Thonis Recken dochter voor 26 stuivers de roede 

scan 250 

29 april 1623 Rener Huntgens borchgreve des huys van ... [Geleen] toont ons volgende volmacht: 

21 april 1623 Ik Arnoldt Huyn heere tot Geleen, Rossem Deurne Broickhuysen geef volmacht aan mijn Borchgreve Rener Huntgens om te laten gichten de landen weyden en bempden die ik onlogs verkocht heb aan Adam Randenraedt volgens het contract daarvan. Vervolgens doet hij dat, de landen weyden bempden behoren tot de hoff van Spauwbeeck [Ten Dijcken] 

scan 251 

9 may 1623 Thonis Recken namens zijn zoon Theuwis Recken verkoopt 38 kleine roeden weyden gehorende onder het Craewinckels leen rgt naar Sittardt Herman Recken, andere zijde Willem Custers, voor 3 gulden 15 stuivers de roede 

Op dezelfde dag Jacob Busch  Jan Alartz [hier is duidelijk een of meer bladzijden verdwenen] 

scan 252 [ook hier weer een bladzijde verdwenen, rechts begint zonder aanhef] 

Arnold Moers borger en coopman tot Ludick ontvangt de leengoederen achtergelaten door Matthys Beltgens syner huisvrouw vader, en verkoopt  aan Maes Willems 3 zillen akkerland gehorende onder het Craewinckels leen in drie stukken in het Gasthuysvelt, waarvan 1 zille is reynende voor een hoofd naar kemmenaede Heyntken Lemmens, het ander hoofd Steven Peuckens, een zijde naar den Triechter wegh Steven Peuckens voors. , de tweede zille voor een zijde naar Beeckhoven Ghielis Custers, de andere zijde verscheydene anderen, voor en hoofd naar Geleen Alardt Peters, de derde zille voor een zijde naar den hoof ten Eysden Claes Meys erffen, de andere zijde naar Kemmenaede Claes Mutsenich, voor een hoofd naar Maestricht den hoff ten Biessen, verkocht de eerste twee zillen voor 30 stuivers de roede, waarbij de erop rustende lasten, en de derde voor 40 stuivers de roede. Item nog een zille bempts gelegen aan de oliemuelen ten Eysden, rgt Ruthen Ruthens naar de oliemuelen voor een zijde, de ander zijde de Geleen. 

scan 253 

op dezelfde dag [helaas dus niet bekend] verkoop Arnoldt Moers aan Jan Smeets anderhalf zille akkerland gehorende onder het Craewinckels leen gelegen achter den hoeff van Kemmenaede, rgt voor een zijde naar den hoff voors. denselven hoff, ter andere zijde Maes Willems, voor een hoofd de Triechter straet, voor 37 stuivers de roede 

[volgende akte 19 maart 1624]