HEEMKUNDE BEEK

Zoeken

GASTENBOEK

 

     GASTENBOEK

gastenboek.jpg - 14,97 kB

GOLD AWARD

             GOLD AWARD

 Voor-3jaar.jpg - 244,20 kB 

        VOOR 3JAAR NR. 1

       

NLDOET2020

Geen afbeeldingen

Bezoekers online

We hebben 7 gasten en geen leden online

WEBSITE 2016

 

 

          WEBSITE 2016

Afscheid Marietje

 

 Marietje.jpg - 94,97 kB

Afscheid Marietje

ANBI

 

anbi.png - 23,05 kB

Bokkenrijders

 

 Bokkenrijder-3.jpg - 30,67 kB

WEBSITE 2015

BECHA

 

 

Jo Hoen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

     

     

         Jo Hoen †

     Oprichter en

       1e voorzitter

 

 

Beek Toen en Nu

Beek Toen en Nu 2

     BEEK TOEN EN NU 2

Beek Uw Gemeente

Sigaren industrie

Marechaussee in Beek

 

 

           FR. Piek

Woonkernen

Bandkeramiek

St.Martinuskerk

Sint Hubertuskerk

Kasteel Genbroek

           Genbroek

Oude Pastorie

 

                KLIK

Sjterfhoes

Herv. Pastorie

Vlag Mijnwerkersbond

 

 

Hubertus Molen

EyeWitness

SICOF

Gedonder in de Hemel

Leenhof Valkenburg

 

      LEENHOF VALKENBURG

Oude Pastorie

 

       Oude Pastorie

Beheerder-Jan Jacobs

            E-mail

   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Inlogformulier

Leenhof van onverdeeld Valkenburg 2

 

Leenhof van onverdeeld Valkenburg

 

Regesten van akten betrekking hebbend op Beek en naaste omgeving

 

scan 12

 

Willem van Vlodorp heer tot Leut heeft te leen thuys ende sloet van Leut mitten herlicheyt

[Hierna worden de afzonderlijke stukken land die onder dit leengoed vallen opgenoemd] 

Willem vuersc hildt te leene een hoef gelegen tot op geleen genampt des hanen hoeff  aenhaldende soe weyden ende ackerlanden ongeverlich hundert bunder ... des jaers dat chynze? goet 214 malder roggen 3 malder reubsaet. 

Item koest dyeses vuerscreven hoeff ongeverlich waert in noebouewen? wen? te houden thien malder roggen  

Willem vuers. gestaen ende hilt te leen eynen hoff gelegen te nyerbeeck willich aen leengoet twee hoeven lants maect 24 boenre dair van dat buynre dyt omtrent twee malder rogge maict 48 malder roggen 

 

scan 15 

22 januari 1527  Johan Luere heeft ontfangen eynen hoeff erff ghoet gelegen tot Krauwincle bij opgelene houdende omtrent viertig buenre luttel min of meer welk goed jaarlijks 12 vaten roggen waard is  

 

scan 25-26 

Reijner Sprewerts beken dat ik van Joncker Wernher van Strythagen heb verkregen als erfmangeling  zevende half buynder ende gelt jaerlix 14 malder roggen, twee stucke was en eyne lampe, ondertekend den 3 februari 1537 

 

scan 29 

Arndt Huyne van Anstenrayde dat ik als leen houd  twe hoeffen gelegen tot Prenthagen onder Beeck waarvan het ene 36 buynre inhoudt soo weyde als lant, en dat iedere bunder,  deen drees de ander berch en dael,  waard is 7 vaet roggen summa maakt dat samen 10 mud 12 vat roggen en gelt dit leengoed jaarlijks de scholtis van berge 2 frachten  mudden rogge, en de andere hoeff houdt in 48 buynre so lant soo weyde soe berch soe dael en dys hoeff light ten halfscheyt ende sy eigentlick nyet geweeten wat hy noch weert is , maar ik denk 18 frechten mudde roggen, welk goet jaarlijks de pastoor van Beeck 7 malder rogge en een groot mudde even. Bovendien nog een hoeg gelegen te beke , groot 42 buynre weert 21 frechten mudde rogge en hij felt uyt... van Cortenbach jaarlijks 12 frechten mudde roggen, nog kost hij mij jaarlijks 5 frachten mudde en een groot mudde haveren op 3 malder roggen getaxeert is claer van lle bobengenoemde leengoeden 26 mudde vier vaet rogge,  lesten januari [15]37 

 

scan 31 

Ghyes van Nyerbeeck beken dat ik alzulk leen ontvangen heb waar Ghysen uitgestorven is, omtrent 7 bunder groot, die verpacht worden voor 2 malder roggen 

 

scan 36 

Johan van Anstenrade houdt te leen inden hoeff geheten ingenbroeck lande van Valckenborg tot Beeck 34 bunder met een halve morgen weert 16 mudde roggen zesdehalf vaet. Nog heeft de voors hoeff in beempden en weyden sevendehalf buynre, nog een berg anhaldende 3 buynre, alles getaxeert op 30 goudgulden [15]37 den 13 januari  

Geraert Penthiers houdt te leen den hoef  toenslae? [te Oensel?] gelegen onder de banck van beeck anhaldende 28½ bunder akkerland, elke bunder waard 8 vaten roggen. Nog bevat deze hoeff  2½ bunder en 1 roede weyde waar 8 vaten, rogge. Nog 9 buynre en een roede bosch en hagen waaruit gebroecken is lant omtrent 3 bunder en en 3 bunder weyden en een helft en drie bunder daarvan is thans waard 4 vat rogge, ... mijn zwager Johan van Berleers en Henryck Loeese hebben een derdedeel daarvan 21 januari 1537 

 

scan 38  

Jan Roede van Obsynnich heeft te leen ontvangen een leengoet gelegen te Spabeeck. is huys, hoff, akkerland, beemden, broeck, wijeren inhoudende 55 bunders, de bunder door elkaar jaarlijks waard 1 malder rogge fac. [facit= maakt] 55 malder rogge. Dit leen pleecht groeter te syne dan ,.. anders hebbent onder die huysluiden vercocht ...  53 bunder zijn belast met 33 goldgulden aan Arndt Huyn van Anstenrade 3 maart 1537  

 

scan 61  

Dit zijn de leengoederen 1545 

Johan Huyne van Anstenrade synen hoff tot Anstenraede haldende hundert xx buynre lants 

Noch eynen hoff tot beyck gelegen anhaldende XLsten halve [39½] buynre lantz mith weyden ende bempden ende is leenguet tot Val[kenburg]  dan etzlich lantgut ..... dat by den gerichten van beyck bevynden sall 

item eyne thiende op den varenbueckel wert synde eyne mudde rogge  

 

scan 65 

Willem Rolantz genant Bartel gehuwd met Maria van Pri[Printhagen?] verkopen aan Wernher Huyn heern zo Anstenroydt 15 morgen bongart und 12 bunder en 9 morgen akkerland gelegen binnen Oensell  [slecht leesbaar] 

 

scan 68 

23 september 1587 Nelen Lemmens van Oensselle ongehuwd, verkoopt aan Peeter Joris een halve bunder akkerland gelegen aen de Hemels becke inde Laeck ende alhyer te leen gehoorende totten Muterberchsleen voor 300 gulden 

23 september Nelen Lemmens van Oenssel ongehuwd en Peter Joris sluiten een akkoord van 23 juli laatstleden over een buyting [ruil] waarbij Nelen voors 3 morgen 27 kleine roeden onder de heerlijkheid Elsoo in 3 verschillende stukken nl 2 morgen onder  den hoevel in twee stukken gelegen rgt  de Jouffrouwe van Schaloun en het ander stuk naest Guetgen Hermens ter eenre en Jacob Bochen ter andere zijde, Item een morgen 27 kleine roeden achter Catsop rgt de heer van Elsloe ter ene zijde en voorhoofd, ter ander zijde Nelen voors. tezamen verkregen door haer uit kracht van vernadering [ = beschudding] en dat tegen een half bunder leengoed onder desen hoff ressorterend gelegen aan de hemelsbecke inde Laeck genomen uit de anderhalve 32 roeden die Peeteren gekocht heeft van Joncker Peteren Clutz op 14 october 1585  

 

LvO 748 1567-1598 

scan 31-32-33 

6 september 1574Wernher Huijn heer tot Anstenraedt verklaart dat hij tot onderpand heeft gesteld beyde sijnen hoeven den eenen tot Beeck gelegen, den andere geheten  Heutzhoeff onder de Banck van Herlo, ten behoeve van de nagelaten weduwe en kinderen van Joncker Hermans van Ghoor, om daarop de schade te verhalen  als ze de 5000 gulden niet terugkrijgen  

 

scan 35-36 

15 juli 1562 Herman van Gulpen verkoopt aan Ulrich van Blyterswyck genant Passart gehuwd met Margriete Pentiers 14 bunders land die den voors Gulpen na de aflijvigheid van zijn elderen aangestorven zijn tot Oenssel onder de Banck van Beeck voor 20 hondert gulden  

 

scan 37-38 

27 juni 1572 Willem Penthier gehuwd met Johenne Bosch verkoopt huys, hoff, bongart landt weyden met het ophelderschap hem bij successie van zijn elderen aangestorven gelijck dieselve tot Oenssel gelegen zijn aan zijn zwager Ulrich van Blytterswyck genant Passart gehuwd met Jouuf Margriete Penthier voo 15 hondert daler, te gebruiken voor de delging van schulden diwe Willem heeft bij Reyner Toreels in den Luepart? tot Maastricht  

 

scan 50 losliggend briefje 

Tysken Banents leen ontfamgen den derden julij 1574 ontf Jan Maesen [ rest onleesbaar, in de marge:] tot neerbeeck 

 

scan 52 

vorletsten november 1597   Ardt van Vlodorp  erfbuiting met Hermen Ottens, waarbij Ernen geeft  1 morgen min een kleine roeden akkerland laetgoet onder de bank van Beeck gelegen bi tbusselken rgt Severen Erven, schietende voorhooft op den vloetgraeff, terwijl Hermen aan Vlodorp geeft oock 1 morgen min een kleine roede die hij bezit naast Goesken des Corvers land af te meten. Dit land is onder tkeysers leen tgen hout gehorende, rgt neffen Ernen ter eenre en ter ander der voorscr Goesken  voorhooft den Bosscherwech, zijnde los en vrij, dat ander land onder Beeck is belast met een cop rogge aan een altaar in Spaubeek  

 

scan 63-64 

25 april 1601 Lemmen Loers van Daneken en Lenardt Kempener gaan een erfbuiting aan: Lemmen brengt in 80 kleine roeden resorterende onder Erken Penris leen van Craewynckel, rgt Willem Penris , ter andere Claes Meyss, voorhoofd des heeren van de Biessen landt, ander hoofd Tysken Meus, en dat tegen 83 kleine roeden die Lenardt Kempener hem heeft overgedragen voor de schepenbank van Schinnen 

 

scan 71 

20 september 1586 Michiel Vosz man en momber van Marie Anstenrodts wijlen Werner van Anstenrodts dochter bekendt voor een derde gedeelte herkomend van wijlen Johan van Anstenrode, sijns Michiels huisvrouw oem, oick het vervallen van zijn swegers heere, belopende 41 gulden 8 stuivers 4 schilling of daeromtrent te hebben ontvangen van Jonker Steffen Brempt gen. Leeck gemachtigd door Werner Huyn heer van Anstenrode bij maniere van purgamente ende dat van den jaere 85 met alle voergaende jaeren bis daeraen verachtert sijnde . Deze rente staat geassigneert op den hoff tot Beecke waarop Michiel beslag had laten leggen, wat nu opgeheven is. 

 

scan 72 

lesten februari 1587 Michiel Vosz man en momber van Jouff Marie van Anstenrodt verklaart gecontenteert te zijn van zekere jaarlijkse rente van 8 stuivers 4 schilling met het capitaal  staande op den hoff te Beeck, de heer van Anstenrode toebehorend, zijnde het quote of aandeel van zijnen swegeren wijlen Werner van Anstenrode met noch een derdendeyl  op hem gescuccedeert duer afsterven van synen oem Johan van Anstenrode 

 

scan 77 

4 mei 1588 Willem vanden Hoeven woonende tot Reckhem heeft voor zich en zijn medegedelingen ontvangen een rente van 20 gulden 6 stuivers opten hoff en landerijen tot Neerbeeck toebehorende onsen heere den koninck op Willem en zijn complicen  gesuccedeert door het afsterven van heer Dedricj sijnen broeder lesten ophelder van deze rente 

 

scan 80 

17 november 1588 Gerardt Dries borger en paymeester der stadt Maastricht ontvangt een rente  van 5 malder rogge hem nagelaten door zijn schoonmoeder Catrijn Coex, staande op de halve hoff te Oensel, waar Henrich vanden Dycke momenteel proprietaris [eigenaar]  en pandhouder is 

 

scan 105 

15 mei 1596 Jan Mutzenich gehuwd met Tryneken verkoopt een erfrente van 26sten halff vat roggen op ten hoff tot Crauwynkel daer Erken Penris ophelder van is, die hij indertijd van Joncker Willem van Dormael gekocht heeft, aan Maes Willems 

 

LvO 749 1613-1624 

Scan 4-5 fol 1  

12 october 1613 Pouwels Nelissen scholteth tot Leuth verheft als gevolmachtigde van heer Johan Wilhelm van Flodorf frij heer zzoe Leuth und Morstorff 3 grote lenen, nl. huys en heerlikheid van Leuth, zekeren hof tot Geleen gelegen genoempt t Haenen hoff en een hof onder Neerbeeck gelegen genoempt den Aldenhoff 

 

scan 6 fol 2  

15 februari 1614 Peter van de Hoffve lieutenant drossart verheft krachtens volmacht van vrouwe Franchois de Gavre marquise de Malaspina, die Matthijs Knubben substitueert om te te ontvangen twee leenen tot Oensel gelegen, zoals haar man die gereleveert had 

 

scan 8 fol 4

27 april 1615 Lemmen Thyskens met volmacht van heer Otto Hendrick von Flodorff vrijheer tot Leuth etc verheft dezelfde drie grote lenen als op fol. 1 scan 4-5.

 

scan 9 Fol 4 verso

16 mei 1615 Peter Maess verheft de hof Craewinckel onder Geleen gelegen

 

scan 9 Fol 4 verso

Peter Baenent verheft het Beyersleen

 

scan 17-18

30 december 1619 Herman Buetgens met volmacht van Werner vande Bongart heer tot Wynantsraede verheft drie groote lenen zoals die laatst door Otto Hendrick van Flodorff verheven zijn, nl huis en heerlijkheid Leuth, een hof te Geleen Haenen hoff, en een hof te Neerbeeck, de Aldenhoff

 

scan 20

12 november 1620 Volgens testament vam Otto Hendrick van Vlodorp verheft Adam Dries drossard te Leuth via zijn gevolmachtide Guillaum van Gouthoven praktizijn te Maastricht de Haenenhof te Geleen

 

scan 21

29 december 1620 Werner vande Bongart heer tot Wynantsraede ontvangt huis en heerlijkheid Leuth en den Aldenhof te Neerbeek

 

scan 22

8 februari 1621 Heer Adriaen  Balthasar van Vlodorp, heer te Well, Leuth en Ryckholt  verheft de drie grote leenen als boven

 

scan 26 -27

26 juni 1623 Johan van Groesbeecke Raidt ordinaris van zijne Majesteit  heeft volgens opdracht van zijne majesteit het Casteel van leuth en de heerlijkheid met haar toebehoren , item den Haenehof en den Aldenhof zoals dat heeft toebehoord aan Otto Henrick van Flodorff, voortaan bezeten en geregeerd te worden inder de handt van sijne Majesteit, en niemand anders tot de curators van het dood lichaam van Flodorf nadere instructies hebben gekregen

 

scan 29

15 november 1624 Johan Mutzenich ontvangt het hemstenrader leen waar zijn vader uitgestorven is.

 

scan  30-31

8 november 1625 Peter van Oensel, Rener Huntgens en Matthys Mutzenich tonen de volgende akte: "ik Wilhelma Margareta van Wittenhorst vrouwe douagiere van Geleen, vrouwe tot Rossum, Deurn en Broeckhuijsen verklaar dat ik uit naam van mijn  zoon opdracht heb gegeven om de lenen die het huis van St Johans Geleen toestaan te verheffen, eerstens Peeter van Oensel schepen en stadthelder des heeren Voogts in de hooftbanck Beeck die lenen en hoeven van Printhaegen, Rener Huntgens schepen der heerlijkheid Geleen het leen van Spauwbeeck, en Matthissen Mutzenich secretaris der heerlijkheid van Geleen  het leen en de hof tot Beeck, ondertekend 17 augustus 1625. en deze hebben de leenen verheven.

 

scan 32

12 mei 1626 heeft Poulen Smeetz het Biesmans leen tot Neerbeeck gelegen onder Beeck en Geleen ontvangen waar de laatste ophelder uitgestorven is Heyntgen Willems

 

scan 33 Binsfelt hoff tot Beeck

8 october 1627 Otto Crop scholtis tot Wylre met volmacht van Anna vrouwe zu Binsfelt dd 7 juni lestleden in naam van haar oudsten zoon Bertrandt van Binsfeldt amptmann zu Nydecken ontvangt na de dood van de desselfs amptmans vader, eenen hoff tot Beeck gelegen, die die van Binsfelt toestaat  [zie Oidtman,  is de Cartylshof later Binsfeldhof]

 

Rincx leen te Geleen

18 augustus 1627 verheft Andries Mutzenich schepen tot Beeck  het Rincx leen te Geleen

 

scan 38 Binsfelt hoff tot Beeck

27 november 1628  Otto Crop scholtis tot Wylre met volmacht van Anna vrouwe zu Binsfelt

dd 25 october lestleden in naam van Johan van Binsfeld verheft na dood van Bertrand van Binsfelt broeder des voors Johans  seeckeren hof te Beek gelegen

 

scan 42 Het Mutzenichs leen 25 october 1630 Johan Mutzenich nae doot van synen broeder Johan dat leen ontvangen waar zijn broeder uitgestorven is