HEEMKUNDE BEEK

Zoeken

GASTENBOEK

 

     GASTENBOEK

gastenboek.jpg - 14,97 kB

GOLD AWARD

             GOLD AWARD

 Voor-3jaar.jpg - 244,20 kB 

        VOOR 3JAAR NR. 1

       

NLDOET2020

Geen afbeeldingen

Bezoekers online

We hebben 18 gasten en geen leden online

WEBSITE 2016

 

 

          WEBSITE 2016

Afscheid Marietje

 

 Marietje.jpg - 94,97 kB

Afscheid Marietje

ANBI

 

anbi.png - 23,05 kB

Bokkenrijders

 

 Bokkenrijder-3.jpg - 30,67 kB

WEBSITE 2015

BECHA

 

 

Jo Hoen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

     

     

         Jo Hoen †

     Oprichter en

       1e voorzitter

 

 

Beek Toen en Nu

Beek Toen en Nu 2

     BEEK TOEN EN NU 2

Beek Uw Gemeente

Sigaren industrie

Marechaussee in Beek

 

 

           FR. Piek

Woonkernen

Bandkeramiek

St.Martinuskerk

Sint Hubertuskerk

Kasteel Genbroek

           Genbroek

Oude Pastorie

 

                KLIK

Sjterfhoes

Herv. Pastorie

Vlag Mijnwerkersbond

 

 

Hubertus Molen

EyeWitness

SICOF

Gedonder in de Hemel

Leenhof Valkenburg

 

      LEENHOF VALKENBURG

Oude Pastorie

 

       Oude Pastorie

Beheerder-Jan Jacobs

            E-mail

   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Inlogformulier

Scan 81-100

 

SCAN 81-100

 

scan 81

 

16 october 1664 Geurt Aerts verkoopt aan zijn broer Hendrick Aerts zijn kindsgedeelte so als  gelegen onder de hooftbank Clemmen als onder Beeck voor 53 pattacons of 212 gulden, waarbij Hendrick enige gereijde schulden van hun vaeder op zich neemt. 

27 januari 1665 Jan Nijsten verkoopt aan Sr Isacque Mautoes sergeant onder de compagnie van capitaine la Grandiere  gehuwd met Cornelia Fremmen 100½ kleine roeden akkerland in twee stukken het eene achter den groenen wegh genaempt den steen, rgt Willem Fremmen, de arme goederen, Thijs Thijssen, het andere ge;egen op den groenen wegh, rgt Willem Hense erfgenamen, den valckenborgherwegh voo2 39 stuivers de roede 

2 maart 1665 Peter Hoen verkoopt aan Jan Haesen twee stukken akkerland gelegen op den broumen achter Cleijngenhout, het eerste een half boender en 11 roeder min 4 voeten, Item een morgen en 8 cleine roeden, rgt Giel Erckens, Joncker Wijlder, gelegen achter den Camp achter Cleijngenhout, rgt de erfgenamen van Ercken Hoen, Trijncken Hoen, voor 36 stuivers de cleine roede.  

7 aptil 1665 Jan Claessen verkoopt aan Lemmen Hanssen gehuwd met Heijleken Hagens een morgen en 88 kleine roeden  gelegen in de gomersdall, rgt erfegenamen van Cristiaen van Houtten, Lintten Willems, Steven Kuijpers, voor 140 gulden 

 

scan 82

 

10 april 1665 Jan Sassen verkoopt aan Lentten Vrancken een halve morgen ackerlants aengen steijn, rgt  Thijsken Thijssen, Trichter goet, Willem Fremen collhoff, voor 39 stuiver de roede

 22 april 1665 Matthias Strengen so voor hem als voor sijne sustere Cornelia Strengen en Frederick Quaetvasel als man en momboir van Jehenne Strengen, verkopen aan Jan Swilden 80 kleine roeden int heijdenvelt, rgt Willem Hamers, Matthijs Erckens voor 57 stuivers de roede 

22 april 1665 Matthias Strengen so voor hem als voor sijne sustere Cornelia Strengen en Frederick Quaetvasel als man en momboir van Jehenne Strengen, verkopen aan Maes Hagemans 68 kleine roeden in het overste kerckenvelt gaende naer het Cruijs, rgy Ercken van der Schuijren, het kerckenvelt, voor 51 stuivers de roede, met de conditie dat van de koper anderhalve capuijn geeist wordt hij die moet betalen, waarvoor 4 gulden en 8 stuivers op de koopprijs gekort wordt 

1 mei 1665 Sijmen Hannen verkoopt aan Willem Lemmens een morgen ackerlants 

 

scan 83 

 

en 33 kleine roeden, rgt Daem Hannen, den jongen Jan Ganders, den Trichterwegh voor 45 stuivers de roede, belast met jaarlijks anderhalf vatten roggen aen Willem Hamers, waarvoor viertich gulden per vat gekort worden op de kooppenningen 

7 mei 1665 Meves Smets verkoopt aan Simen Hannen 72 klein roeden int Stockender velt, rgt Pols Alerts, Jan Dols, Jenne Cupers, voor 45 stuivers de roede 

14 mei 1665 Ercken Roumens verkoopt aan Wolter Wolters een morgen en 5 kleine roeden in die seijpen, rgt  de Heere Grave van Geleen, Jan Ditte, de erfgenamen Jacob Cupers, voor 27 stuivers de roede 

16 mei 1665 Merten Bovens gehuwd met Anna Weijnen leent bij Willem Hamers 100 gulden, onderpand een morgen akkerland int kirckenvelt, rgt Jan Vrancken, Jan Hoperts, de erfgenamen Jacob Greven, nog 75 kleine roede op de haelstraet  

 

scan 84

 

rgt Peter Meven, de gemeijn straet, Jan Hoperts. 

17 mei 1665 Giel Volders leent bij de Eeerwerdige Moeder Ancilla van Cauwenbergh der Annunciaeten binnen Wijck 75 gulden , onderpant een morgen akkerland op den grijsenbergh  tusschen kelmont en grootgenhout, rgt Thijs Hagemans, Geercke Thijssen 

16 juni 1665 Peter Peters verkoopt aan Jan Tomers 59 kleine roeden op het perbomenderwegh, rgt Janus Peters, den Heer Grave van Leut, voor 48 stuivers de roede 

20 juni 1665 Rencken Lemmens verkoopt aan Jan Thijsen een morgen op den mollenbergh, rgt Daem Kirckhoffs, Janes Nijsten, den Hoogh Schoutet Montaigne voor 2 gulden 5 stuivers de roede  

21 juni 1665 Peter Odekercken verkoopt aan Jan Bollen Borger ende schrijnewercker der stadt Maastricht  20 kleine roede, rgt de Cauber, Ghijsen Raemeckers, voor  30 stuiver de roede   

 

scan 85

 

Op 28 juni 1665 Jacob Hoen, Claes Janssen als man en momboir van zijn huisvrouw Eurm, Entjen Packbier in naam van haar man Wilhem Keskens, Willem Kleijnkers, en Stas Maes, hem ook sterk makende voor Marie Packbier, allen erfgenamen van Corstjen Packbier en Lijseken Cathaegens, in hun leven eheluijdens, maken een akkord over de nalatenschap van de laatsten, nl.  

A. Jacob Hoen krijgt wat hem bij testament is gegeven, met alle goederen komend van Lijsekens sijden, Willem Keskens de halve bunder in de Sijpen naest Geurt Sijen die de echtelieden hem gegeven hebben, en van de meerest van de acquesten te weten de helft van 80 kleine roeden coelhoff en de helft van 120 kleine roeden daarbij gelegen achter Onsel, rgt aan 2 zijden den hoff van Camp, Jan Arens erfgenamen, Geurt Sijen, item de helft van een morgen aent heckskens  onder Beeck op den Elser wegh, rgt den hoff van Printhaegen, Giercken Sijen. Hiervan zal Jacob Hoen de helft krijgen, van de andere helft Claes Janssen twederde, en het resterde part wordt in 4 gelijke delen verdeeld aan Wilken Keskens, Willem Kleinkens, Stas Maes en Marie Packbier. Jacob Hoen behoudt het land, maar betaalt 35 stuiver de roede coelhoff en 28 stuivers de roede land, aen Claes Janssen 58, gulden, en de anderen ieder 7 gulden 5 stuivers. Alsoe gepasseert tot Oensel bij Daem Hermens aen t' Cruijs  

Jacob Hoen verklaart dat de goederen belast zijn met 100 gulden aan Molenpas te Maastricht, waarvan 25 gulden zijn afgetrokken van zijn condividenten {mededelers} 

Op 30 juni 1665 wordt dit akkoord gerealiseerd voor de schepenbank.

 29 juni 1665 Lens Penders verkoopt aan Jacob Roebroeck een weijde in de muelenstraet, groot 55 kleine roeden, rgt Eren Schoven, Hencken Penders 

 

scan 86

 

voor 58 stuivers de roede, belast met 3 coppen rogge 

30 juni 1665 Hermen Kempeners, mede voor zijn broer Peter Kempeners, momboirs van Gertruijdt Hendricks, weeskint van wijlen Hendrick Hendricks en Fijcken Kempeners, verkopen aan Gerrit Vleugels 74 kleine roeden op de holstraet, rgt Gerrit Vleugels, Dierick Schuijrkens voor 3 gulden de kleine roede. Het geld dient voor het onderhoud van het weeskind. 

14 juli 1665 Heijn Penders verkoopt aan Heijncken Penders 75 kleine roede weijde in de muelenstraet, rgt Giel Gielen, de erven van den hooch Schoutet la Montaigne, vorr 30 stuivers de kleine roede, belast met 3 coppen rogge aan Jan Phlippen borger van Maestricht 

21 juli 1665 Jan Vrancken grootvaeder en momboir van de weeskinderen van zijn zoon Peter Vrancken, en Houb Lemmens oom en momboir der voors. kinderen, verkopen aan heer predicant Theophilus Brelius 70 kleine roeden int overste bierckenveltje, rgt beide zijden voors. predicant, voorhooft de gemeene straet gaende naer het putbroeck voor 50 stuivers de roede 

 

scan 87

 

3 augustus 1665 Marten Schruers soene van weduwe Agata Fremmen die haar tocht heeft uitgedaan ten behoeve van haar zoon, die 3 stukken akkerlant verkoopt aan de Eersame Sr Isacqe Mapoij, nl 40 kleine roeden op den Valckenborgherwech, rgt Willem Frammen, Jacob Haesen, het tweede stuk 62½ roeden gelegen tegen het stuttien rgt Gieren Martens Jasper Haesen, het derde stuk aen de Veewegh, rgt Isacq Mapoij, groot 34 kleine roeden, tesamen 136½ roeden , voor 42 stuivers de roede 

26 augustus 1665 Jan Bosten gehuwd met Jenne Cessels leent van zijn broer Geurt Boesten 50 gulden, onderpand 83 kleine roeden gelegen in den boessekens dall, rgt Ficken Kalffs, Jan Boesten voors.

 8 september 1665 Lens Penders verkoopt aan Oot Hagemans een weijde gelegen in die aet steijgh groot 47½ kleine roeden, rgt Gercken Loed, die gemeijn streijgh, Hencken Penders, voor 49 stuivers de roede 

11 juli 1665 voor nots Hubertus Goffin te maastricht Lins Thijssen wonende tot Neerbeeck leent van Adolph Zentis borger en backer tot Maastricht zijn zwager 500 gulden, onderpand een half bunder land int Stuckendervelt, rgt Borgermeester Rietraede, de gemeijnen wegh,  item een morgen min 4 roeden weijden, rgt Geercken Boesten, de gemeijne Heere straete 

 

scan 88

 

3 oktober 1665 laat Jan Zentis deze bovenstaande akte realiseren 

3 december 1650 voor nots Lee Vaulx te Maastricht Hendrick Ardts woonende op den cleijnen hoff tot Oensel, gehuwd met Maijken Lemmens, leent van Andries Ervens borger van Maastricht 300 gulden, onderpand een halve bunder land te Neerbeeck in twee stukken, te weten een morgen int heijedenvelt, rgt Lemmen Custers, de Landtcommandeur, nog een morgen, rgt Otto Martens, naer Neerbeck Maijken op de Srege erfgenamen, voorhooft  Lijsken weduwe Claes Roemans, noch anderhalven morgen aen Ghijsenbergh bij Oensel, rgt Geurt Sijen, Jan Smismans. Zijn vader Jan Ardts bevestigt  

5 september 1651  voor nots Levaulx te Maastricht Jan Arts en Maijken Pickarts respectievelijk vader en schoonmoeder van Hendrick Arts, bevestigen dat zij het kindsgedeekte van Hendrick Arts verpanden voor bovenstaande lening 

1 december 1665 laat Hendrick Hagmans coopman tot Maastricht  de akte realiseren 

 

scan 89

 

Wij ondergeschreven Eheluiden bekennen aan Jan Kerckhoffs en zijn huisvrouw Entgen Haesen de som van 300 gulden schuldig te zijn, onderpand ons deel van Meulen Jan stuck en  hetgeen wij te Geverick sijn hebbende en onse moije Maria van Meer doet afstand van de tocht. Actum Ruremunde 1 december 1665, was onderteeckent Ant. Meo de handteckeninge van Isabele Biesmans met een cruijs, Maria van Meer met een cruijs, Tossingh Rondagh, met Tz , Jacob Jans met een cruijs. 

Op 3 december 1665 laat Jan Kerckhoffs deze akte realiseren  

4 november 1659 Thijs Erckens gehuwd met Petgen opfartenbergh leent van Jan Haegens 100 gulden 

 

scan 90

 

onderpand een half boender weijden tot Nierbeeck, rgt de Heer Landtcommandeur, Thomas van Essen, en Lens Thijssen, voorhooft de gemeijn straet 

26 april 1664 Lemmen Hanssen verkoopt aan Jan Beijen 60 kleine roeden akkerlant in den grooten daell, rgt Lambert Bartelet, den holteren wegh voor 32 stuivers de roede, belast met een vat roggen aan het Sint Niclaes altaer tot Beeck 

15 november 1664 laat Jurriaen Lauis de volgende akte realiseren 

10 februari 1663 voor nots  Henr. Schaepen te Maastricht Borghorst Ruijsch gehuwd met Grietgen Lemmens woenende tot Nierbeeck leent van d'Eed: Hoogh gebooren Heer Simon Diderick van Rychgaert Lieutenant te perdt van de Compagnie van sijn gen. de heer Grave van den Bergh alhier int Guarnisoen 300 gulden, onderpand sijn huis en hoff groot een morgen, rgt de hollstraet, de Beeck, sijn styffvader  Gorrien Loop gerichtsbode tot Beeck stelt zich borg. 

 

scan 91

 

15 november 1664 laat Borger Ruijsch de volgende akte realiseren: 

13 mei 1662 voor nots te Maastricht Jorian Loup gerichtsbode der hooftbanck Beeck man en voogt van Henrina van Cloppenburch leent van wel Ed. Manhafften Heere Jonchr Heijnderick van Rijckgard cpt. lieutenant van de Compagnie Cavalerie vanden Grave vanden Bergh 200 gulden  

[Het vervolg hiervan staat op de rechterzijde van scan 59. Hier gaat een pachtcontract verder. Het is het vervolg van de linkerpagina op scan 59. ] 

 

scan 92

 

vervolg van het pachtcontract 

 

scan 93

 

26 maart 1666 laat heer Claude Ernest de la Montaigne der Rechte licentiaat en Hoogh Schoutet der Stadt Maestricht volgende akte realiseren: 

5 december 1665 voor nots Jacobus a Cruce te Maastricht Grietjen Penders woonachtich tot Beeck gehuwd met Jacob Swilden, in eerste houwelick met Houb Houpparts, doet afstand van de tocht op een halven morgen akkerland int hueveler velt, rgt naer de Geuler wech een morgen toecomende den Heer Hoogh Schoutet Montaigne eertijts verkregen van den custer Hendrick Odekercken, naer Beeck den selven Hoogh Schoutet, naer Elsloe Daem Kerckhoffs opwaerts naer de hooch koul denselven Daem, ten behoeve van haar kinderen met Houb voors verweckt met name Enken Houpparts jongedochter oudt omtren 27 jaar, Peter Finiers als man en momboit van Meijken Hopparts, mede namens Jan Hopparts noch minderjarig, oudt 21 jaar, Ida, Thijs en Jenne Hopparts, ook minderjarig. Deze verlopen deze halve morgen aan voors Heere Claude Ernest de la Montaigne Hoogh Schoutet, Commissaris, Instructeur en Assesseur van wegen sijne Chorf. hoogheijt den prince van Luijck binnen dese stadt voor 30 stuivers de kleine roede 

11 april 1666 testament van Mechel Tijssen gehuwd met Hermen Claessen, sieck te bedde liggende, eeerstens wil zij dat de kinderen van Jan Tijssen en Thijs Thijssen haar broers bij de scheiding en deling de plaats zullen innemen van hun ouders, tweedens geeft zij haar man Hermen Claessen de helft van 5 morgen akkerland gelegen achter den haman, rgt erfgenamen Daem Ceulen, Thijs Haemers, een hooft Marie Craegs. Item geeft zij aan Lemmen Lemmens en zijn huisvrouw Neleken Tijssen een halve morgen op den blaetenwech  

 

scan 94

 

rgt de pastorie goederen van Beeck, Thomas van Essen 

27 april 1666 Wincken Lennerts verkoopt aan Stas Maes een morgen en twee roijen akkerlants gelegen aen die tom eijck int stockunder velt in twee parceelen, rgt Thijs Custers, Lens Rouckens, een hooft Jan Smets, het andere rgt Thijs Baenens, Marten Maes, een hooft de ergenamen haet boms, voor 48 stuiver 2 ort de cleine roede. 

1 mei 1666 Laem Schepers verkoopt aan Wolter Wolters een morgen akkerlant op den gissenbergh, rgt Jan Haesen, Jan Roumans, een hooft Thijs Haegmans,  voor 7 popelwijen {=populieren} en 30 gulden 

5 mei 1666 Hendrick Aerts toont een volmacht van sijne broeders ende susters en verkoopt aan zijn broer Giel Aerts een morgen akkerland aengenhaegh, rgt Geurt Sijen, Arriaen den kettelsleger, een hooft Jan Muijlkens, voor 30 stuivers de kleine roede, welcke penningen sijn gekeert als seecker rent gelt staende bij Marie Janssen tot Maestricht tot ontlastinge van den comparant ende sijne broeders ende susters. 

7 mei 1666 Thijs Sniders verkoopt aan Lijsken Hermens een morgen weijde te grootgenhout, rgt Marten Tissen, de voors Sniders, een hooft die gemeijn straet, item nog een morgen akkerlant int lindenvelt rgt beide zijden erfgenamen Metten Claessen, een hooft Hencken Wolters om alle redenen voor synen verdienden loon ende hem comparant met sijn huijsvrouwe bij te staen soo lange als sij leven sullen 

19 mei voor nots Guil. Bruijsterbos te Maastricht Eerw Broeder Johan Beerts pater des cloosters van de Cellebroeders deser stadt in presentie van andere conventuales broeders 

 

scan 95

 

verklaart over te dragen aan Lens Tijssen van Neerbeeck en den eerw. heer Martinus Meuwissen met inde naeme van sijne broeder Meuwis Meuwissen, met Adolf Zentis als erfgenamen van Willem Smets van Craewinckel , een capitael van 400 gulden met alle verloopen van dien als het voors. clooster heeft te heijschen volgens acte van accordt van 31 maart 1615 voor de notaris Cortebach gepasseert uijtten hooftde van wijlen broeder Gerardt Penris tot laste van Ardt Penrens en Willem Smets  voor de sonmme van 450 gulden en 28 gulden verloops tesamen 478 gulden, die Adolf Zentis belooft aan het clooster te betalen binnen een maand, en voors Lens Ttijssen en Martinus Meuwissen beloven ider een derde deel aan Adolf Zentis te betalen 

Op 19 juni 1666 verklaart broeder Johan Beerts dat Adolf Zentis de som betaald heeft. 

Op 27 september 1666 laat Hend. Huijsmans deze akten realiseren. 

31 mei 1666 Peter Wolters verkoopt aan Triniken Malders 46 kleine roeden weijden in die koelstigh, rgt Linten Lemmens, Triniken voors., een joft die koelstigh voor 4 gulden 2½ stuiver de roede 

25 juni 1666 Joris Peters 

 

scan 96 

verkoopt aan Willem Lenerts een morgen akkerland aen den birckenbosch, rgt Hermen Claessen, Willem voors, een hoft Johannes Costers, voor 30 stuivers de kleine roede. 

27 juni 1666 Willem Claessen verkoopt aan Bilken Haemers 53 kleine roeden akkerland int beeckervelt, rgt Jan Comens, voors. Bilken Haemers, hoft die Sestraet, voor 46 stuivers de roede 

9 juli 1666 Helena Tissens verkoopt aan Peter Wolters 90 kleine roeden weijden in den moelenbergh steighe, rgt Tevis Lemmens, Lens Penris, hooft die voors steghe, voor 46 stuivers de roede, belast met een vat rogge aan de pastoor van Beeck en een pint wijn aan de kerk van Beeck 

9 juli 1666 Jan Bartelet verkoopt aan Helena Tissens 83 kleine roeden akkerlant tot grootgenhout int Lindenvelt, rgt erfgenamen Vaes Bolmans, Steven Cupers, en nog 100 kleine roeden int selve velt, rgt Jacob Wolters, erfgenamen Vaes Bolmans voor 25 stuivers de kleine roede, welke 100 roeden zijn belast met 5 coppen rogge aen het Capittel van Aecken, die tot last blijven van de verkoper waarvoor hij als onderpand stelt een morgen weijden in die Linden straet, rgt Catharina Haemers, voirs erfgenamen Bolmans, 

5 oktober 1666 

Sr Hendrick Huijsmans laat volgende akte realiseren; 

1 april 1661 voor nots Guil. Heisen te Maastricht  Marten Biesmans leent 

 

scan 97

 

van heer Hendrick Boomhouwer en Sr Jan Vrancken meesters des goden gewantmackers ambacht , in bijwesen van Sr Hendrick Huijsmans, Sr Arnoldt Cappouns, en Sr Jan van Aeken ouderlingen deselve ambachts 100 gulden. onderpand een morgen akkerland op den meulenbergh, rgt de erve van heer Schouteth Montaigne, Willem Hamers, Dries Stijnen, item nog een halve morgen int heuvelvelt, rgt Daniel Hermens, Lens Meijers van Elsloe, de ergenamen Jan Stijnen. Hendrick Biesmans, borger ende sloetmaecker deser stadt stelt zich borg. 

15 oktober 1666 Jacob Vedervoes leent van Geercken Boesems 175 gulden, onderpand een half boender en 30 kleine roeden tot geverick op de koull, rgt Steven Pisters, de erfgenamen Thijs Camperts 

28 oktober 1666 Geurt Boesten gehuwd met Meye Bijen leent van Gerrit Lousburgh borger tot Wijck 150 gulden, onderpand een half bunder akkerland op den Valckenborgher wegh , rgt Thijs Thijssen, Joachim Houben, item nog een 75 kleine roeden akkerland gelegen int selve velt, rgt Peeter Boesten, Jan Bijen. 

 

scan 98

 

6 november 1666 Marten Vrancken met wille en voor weeten van zijn huisvrouw leent bij Mevrouwe van de Witte Vrouwe en haere conventualen binnen Maestricht eene bescheedene somme van 400 gulden, onderpand een morgen weijde in de beecker stieghe , rgt die voors stieghe, Jacob Greven, Jan Stijnen erfgenamen, nog  50 roeden weijde achter Marten Brueckers, genaempt de put weijde, rgt de heer straete, nog 150 roede land gelegen int heijevelt, rgt Tijs Coumans, Jan Coumans, nog 50 roeden int fellenvelt, rgt Willem Haemers, nog aenden vewegh 75 roeden, rgt de straet, Janis Nijsten, Marten Biesmans, nog int hueuveldervelt 50 roeden, rgt Frem Kerckhoffs, Marten Biesmans, nog daerbij een halve morgen, rgt Dries Stijnen. 

14 januari 1666 Jan Rincbergh verkoopt aan Janus Peters 52½ roede weijde tot Nierbeck, rgt Stas Banints, Peter Debiti, voor 70 stuivers de roede, samen 183 gulden en 15 stuivers, waarover de koper rente betaalt en belooft binnen 10 jaar te betalen, onderpand 90 kleine roeden akkerland gelegen in den boedem, rgt Stas Schuirkens, Gilis Jans 

17 juni 1658 Jan Bartholomeus gehuwd met Enken Lamboij weduwe van Servaes Bolmans leent van Mevrouwe Martha van Rechterich prioresse tottden Wittevrouwe tot Maestricht in presentie van Jof. Anna Raymund Mipplecolatze(?) ende die Jof alde tzelve closter 200 gulden, onderpand 3 morgen akkerland aen den groten dael, rgt Halingh, Peter Roijmans, voorhooft den vloetgraeff, nog een morgen achter het busselken, rgt Hendr. Woultersen, Jeuck Wolters 

 

scan 99

 

15 juli 1666 Jan Haegens gehuwd met Meycken Huntgens leent van Sr Arnoldt van Ryckel den ouden borger der Stadt Maestricht 600 gulden, onderpand anderhalve boender soo weijden als ackerlant tot Nederbeeck, rgt de erven van de heer Grave van Vlodorp, den gemeenen wegh, voorhooft Jan Cuelen,  

[gaat verder op scan 139] 

{hier weer een lacune! BLAD VERDWENEN 

[vervolg van scan 183] 

belast met 2 stuivers 1 ort aan de Coninxcaerte te Beek, en belast met 2 stuivers 1 ort aan Daem Kerckhoffs 

Aldus gedaan te Beek ten huijse ingen broeck, present Hendrick Hutsen borger tot Maestricht en Melchior Meutens inwoonder van Simpelvelt, de twee comparenten Clau. Ern. de la Montagne, Dries Stijnen 

26 februari 1669 laat Hendr Huijsmans voorgaande akte realiseren 

2 maart 1669 Jan Claessen verkoopt aan Joest Baunens 25 kleine roeden weijde tot Neerbeeck met een schuikens daerop staende, rgt Stas Schuirkens, Jan Wolters, die gemeen straet, voor 100 gulden, belast met een capoen aen de heer Scholtet van Geleen, en met een cop roggen aen Biel Haemers, en twee coppen roggen aen Corst Lemmens  

 

scan 100

 

2 maart 1669 Jan Hagmans gehuwd met Enneken Elsen leent van Ottho Wolters 100 gulden, onderpand een morgen akkerland te grootgenhout op den beecker wegh, rgt beide zijden erfgenaemen Jaecque Wolters, nog int selve velt 24 kleine roeden, rgt Steven Kupers, de voors. erfgenamen Jaecq Wolters. 

12 maart 1669 Heyn Penris verkoopt aan Marten Martens een morgen akkeland aen Daemen wijen, rgt Paulus Greven, voors Marten Martens, voor 2 gulden de kleine roede 

12 maart 1669 Jan Fremmen gehuwd met Anna Streulen leent van de weduwe Lambert Ghijsen 522 gulden, onderpand 250 kleine roeden op den ruijterswegh, rgt Janis Kerckhoffs, erfgenamen Anna Theunissen, nog een morgen aen den Eijck, rgt heer Hooghschoutet de la Montagne, de voors erfgenamen Anna Theunissen, nog desselfs huijs en hof tot Geverick, rgt de weduwe Gilis Haesen, Gillis Swilden 

12 maart 1669 Wij Lieutenant en schepenen laten weten dat het convent der Annuntiaten tot Wijck pretendeert tot last van Jacob Swilden qq de som van 200 gulden