HEEMKUNDE BEEK

Zoeken

GASTENBOEK

 

     GASTENBOEK

gastenboek.jpg - 14,97 kB

GOLD AWARD

             GOLD AWARD

 Voor-3jaar.jpg - 244,20 kB 

        VOOR 3JAAR NR. 1

       

NLDOET2020

Geen afbeeldingen

Bezoekers online

We hebben 14 gasten en geen leden online

WEBSITE 2016

 

 

          WEBSITE 2016

Afscheid Marietje

 

 Marietje.jpg - 94,97 kB

Afscheid Marietje

ANBI

 

anbi.png - 23,05 kB

Bokkenrijders

 

 Bokkenrijder-3.jpg - 30,67 kB

WEBSITE 2015

BECHA

 

 

Jo Hoen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

     

     

         Jo Hoen †

     Oprichter en

       1e voorzitter

 

 

Beek Toen en Nu

Beek Toen en Nu 2

     BEEK TOEN EN NU 2

Beek Uw Gemeente

Sigaren industrie

Marechaussee in Beek

 

 

           FR. Piek

Woonkernen

Bandkeramiek

St.Martinuskerk

Sint Hubertuskerk

Kasteel Genbroek

           Genbroek

Oude Pastorie

 

                KLIK

Sjterfhoes

Herv. Pastorie

Vlag Mijnwerkersbond

 

 

Hubertus Molen

EyeWitness

SICOF

Gedonder in de Hemel

Leenhof Valkenburg

 

      LEENHOF VALKENBURG

Oude Pastorie

 

       Oude Pastorie

Beheerder-Jan Jacobs

            E-mail

   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Inlogformulier

Scan 61-80

 

SCAN 61-80

 

scan 61

 

21 juni 1664 Render Kessels en Jan Boosten geswaegers verkopen aen de kinderen van Lemmen Claessen verweckt met zijn overleden huisvrouw Itgen Haemers, met naemen Trijneken, Billeke, Willem,  Itghen  hunne rechte kinderen 102½ kleine roeden akkerland gelegen in hevelervelt, rgt Jan Sassen, de erfgenamen Jan Crijns, voorhooft erfgennamen Peter Mendres, uitschietend op de veestraet, voor 47 stuivers 2 ort de kleine roede 

16 augustus 1664 Jan Boesten verkoopt 61 kleine roeden int heijdenvelt, rgt Render Kessels, Itghen Stijnen voor 2 gulden 10 stuiver de roede, aan Jan Greuwen, belast met anderhalff ort  

15 september 1664 Render Kessels verkoopt 61 kleine roeden akkerlant int heijdenvelt, rgt dat vonder weghken, Jan Greuwen,  aan Ariaen Greuwen voor 2 gulden 10 stuiver de roede, belast met anderhalf ort aen de Caert 

15 november 1664 Mattijs Jacobs borhger der stadt Maastricht verkoopt aan Janes Kirckhoffs  een morgen en 67 kleine roeden akkerland tot Geverick achter het valderen van peteren? 

scan 62 

Nijsten, rgt beide zijden voors. Janes voor 42 stuiver de roede 

5 november 1659 Maria Breen weduwe Mattijs Bijsmans verkoopt aan Hendrick Frambachs  90 kleine roeden int heijenfelt op het lanck stoeck, rgt Thijs Stijnen, het twee loet boschken bismans, voorhooft Janis Nijsten, voor 2 gulden de roede. Jet erff is vercocht van de weijskinderen huijs en hoff aengaende de 250 gulden die Maria Breen uijtterhandt moet geven aen broeder en susters achtervolgende de loet cedul daeraff sijnde  

2 januari 1664 Janis Haesen verkoopt aan Metten Claessen een halve morgen akkerland gelegen achter groot genhout, rgt Wolter Wolters, voors. Metten, Jacob Wolters, voor 29 stuivers de roede 

19 maart 1664 Itgen Crijns weduwe Jan Janssen doet afstand van de tocht op 30 kleine roeden weijde op die veestraet, rgt Peter Kessels, Wijn Smets, ten behoeve van haar zoon Jan Janssen. Jan Janssen verkoopt ze dan aan Wijn Smets gehuwd met Nelen Claessen voor 36 stuivers de kleine roede 

14 october 1664 Mattijs Artsen verkoopt aan Peter Ditten een halve morgen weijen in cleijn hout {sic!}, rgt Giel Folders,  

scan 63 

voors. Ditten die gemeijn straet voor 46 stuivers de roe, en nog 22 kleine roeden ackerlants achter cleijn genhout, rgt Giel Erkens, Erken Erkens, voor 30 stuivers de roede 

10 november 1664 Testament van Eercken van der Scheuren gehuwd met Catharina Didden, vermaakt met zijn huisvrouw aan hun zoon met eenen arm Ercken een morgen akkerlant gelegen achter den bijessendael, rgt de weduwe van Hendrick Frambachs, den bijessendael, Claes Notermans, item noch die caemer achter den heert aen sijn huijs daerinne hij tegenwoordich is woenende, beijde sijden met het gerecht ofte den brant, noch twee caemerkens int aenbeganck, behoorende bij die caemer, ende naer den mesthoff sal denselven Ercken mogen gebruiken  

17 november 1664 Joris Peters verkoopt aan Peter Seigels 171½ kleine roeden akkerland te Neerbeeck, rgt Geercken Penris, ....... {sic!}, voorhooft den tomeijker weegh voor 21½ stuiver de roede. 

17 november 1664 Jasper Dullens verkoopt aan Peter Seigels een halff bunder en 20 kleine roeden tot Neerbeeck, rgt Jan Hamers, Thijs Hamers, voorhooft die veestraet, voor 520 gulden  

scan 64 

20 november 1664 Testament van Eercken van der Schuijren gehuwd met Catharina Didden, vermaakt aan zijn huisvrouw Catharina Didden een weijde in het pudtbroeck, groot een morgen 43 kleine roeden, rgt de weduwe Hendrick Frambachs, weduwe Jan Peters, tem nog een halve morgen ackerlants op den brounen, rgt Meecken Haen, Pouwels Greven en Heijn Penders, voorhooft den gemeijnen wech gaende naer Valckenborgh 

25 november 1664 Peter Thomas woonachtig tot Herberg [= Herbricht] onder Neerhaeren als volmachtig van zijn consoorten volgens notariële akte van 24 october 1664, verkoopt 6 morgen 27 kleine roeden, waarvan 41½ kleine roeden af moet, aan Geercken Martens gehuwd met Maria Daemen voor 2 gulden de roede. Het land is gelegen tot Geeverick, rgt Heijn Campers erfgenamen, de weduwe Marten Haegemans genaampt Isabel, voorhooft de limiten van Geul, ander hooft Hermen [open] 

30 november 1664  

scan 65  

compareert Geret Smeets, die verkoopt 80 kleine roeden tot Colmondt, rgt Lemmen Pijpers, Gercken Thijssen aan Geercken Thijssen voors. voor 33 stuivers de roede  

5 december 1664 Mevis Mevissen soo voor hem als sijne broeders, woonachtig onder de Banck Geleen, verzoekt te ontvangen de erfgoederen naegelaten bij wijlen Fijcken Pendris, nl 3 morgen akkerlant int stuckendervelt, rgt de ergenamen Rencken Maes, Wilcken Roebroeck en Jan Smits 

8 december 1664 Jenneken Roubents noch ongetrout zijnde geeft als donatio inter vivos aan Heijncken Roebroeks haer kindsgedeelte, sijnde een huijs ende weijde aen de heerestraet, rgt Willem Heissen, Dries Stijnen, die gemein straet, alsmede noch 25 roeden ackerland rgt Tijs Stijnen, Paulus Greven, onder conditie dat des selve des noot sijnde eene caemer in de voors huijsinge behouden sal, en bovendien zal hij haar haar leven lang jaarlijks 4 gulden betalen. 

10 december 1664 Rencken Kessels en Jan Boesten geswaegers verkopen een huis en hof in de Adt Steghe rgt Teuwis Lemmens, Heijn Penders, de gemeen straet aan Oot Haegemans gehuwd met Stijntghen Wolters, voor 600 gulden en 10 stuivers, belast met jaarlijks een halve kan wijn aan de kerk van Beek 

scan 66 

16 december 1664 Sr B.J. Huberti stadthouder schepen en secretaris der vrij heerlichheijt Elsloe toont een volmacht van Jan Claessen inwoonder van Elsloe, aldaer gepassert den 15de, waerin Jan Claessen bekent vercocht te hebben aan Marten Streulen 63 kleine roeden opden hoeckul gelegen te Beeck oft Geverick, rgt Willem Fremmen, Marten Streulen voors.  voor 42 stuivers de roede  

22 december 1664 Rencken Lemmens verkoopt aan Janis Nijsten gehuwd met Lijsbeth Haegemans twee morgen 16 kleine roeden en 12 voeten op de Gheulder weech, rgt Hencken Penders, Peter Vrancken  voor 37 stuivers de roede. item noch een morgen 66 kleine roeden aan kolhoffs Calhoff, rgt Willem Haemers, Jan Roemans, ook voor 37 stuivers, item noch 90 kleine roede en vier voeten aen den kerckenbergh, rgy Peter Wolters, Wolter Odekecken, ook voor 37 stuivers 

22 december 1664 Janis Nijsten verkoopt aan Jan Haessen 44 kleine roeden te Cleijgenhout {sic} , rgt Giel Erckens, den cooper, voorhooft Marten Haegemans, bvoor 36 stuivers de roede, item nog 57 kleine roeden iny selve velt gelegen, rgt erfgenamen Jan Haegemans, Peter Thonissen, Thijs Haegemans, voor dezelfde prijs 

27 januari 1665 Trijncken Hoen, jongedochter, verkoopt aan Hermen Hoen een halve morgen en 6 cleine roeden akkerlant  

scan 67  

gelegen op den snellen meert, rgt  Peter Hoen, Trijncken Hoen voors, die erven van Jan Hoen,  voor 31 stuiver de kleine roede + een voorschoot, een ellen lijnen doek tot cleeren 

23 januari 1665 Lemmen Janssen verkoopt aan Peter Ditten gehuwd met Hendrick Lennerts 75 kleine roeijen tot Grootgenhout aen Crickels weijen, rgt Marten Thijssens, voors. Ditten, den moelenwegh, voor 27 stuivers de roede 

15 november 1664 Jan Hagmans borger der stadt Maastricht verkoopt aan Mattijs Jacobs borger van Maastricht drie morgen en 58 kleine roeden tot Geveryck op den Valckenborgherwegh alias den groenen wegh, rgt Hermen Fremmen, de erfgenamen Jan Vrancken, de erfgenamen Peter Nijsten, nog drie morgen 47 kleine roeden tot groot geverick, rgt meij merren, Dam Daemen, de gemein straet, voor 42 stuiver de roede 

scan 68  

10 november 1664 Ercken van der Schuijren gehuwd met Catharina Didden verkoopt 1 morgen en 87 kleine roeden akkeland genaamd  den camp, rgt de gemeinen wegh gaemde naer het putbroeck, den voetpadt, voorhoft Peter Vrancken, aan den heere Tiofilis Brelius bediende des goddelijcken woorts der gereformeerde kercke, voor 46 stuivers de roede, belast met 3 coppen saets jaerlijks aan de pastoor van Beek 

26 mei 1662 Hendrick Odekercken ende Peter Odekercken ende Maijken Stijnen die dochter van Gerrit Stijnen mede namens haar broeder en susters verkopen aan hunnen broeder Walter Odekercken hun aenpart van seecker huijs en hoff gelegen tot Beeck, rgt die gemeijn steegh, erfgenamen van Jan Philips, een hooft die gemin straet, voor 1400 gulden  

scan 69  

5 februari 1664 Trijncken Biesmans weduwe van Peter Rutten doet afstand van de tocht van huis en hoff gelegen in de dorp straet, groot omtrent 60 kleine roeden, rgt Jan Vrancken, die steghe, ten behoeve van haar zoon Peter Rutten. Op dezelfde dag verkoopt Peter Rutten dit huis aan zijn zwager Jan Lemmens gehuwd met Helcken Rutten voor 172 gulden, en de pacht van 22½ stuicer die erop staat. 

26 januarij 1666 laat mr Lambrecht Loijens borger en chirurgijn binnen Maastricht de volgende akte realiseren: 

24 juni 1664 voor nots  Arnoldus Vrancken te Maastricht leent Gerardt Smits gehuwd met Elisabeth Straels van mr Adam van den Eijck 350 gulden. onderpand het vierde part van ses boenderen en eenige roeden onder Beck, in 10 diverse stucken, winnende Marten Vligen, Thijs N. ... ende Frambach 

scan 70  

2 februari 1665 Jan Nijsten woonende tot Kelmont leent bij Sr Hendrick Huijsmans inden naeme der Annunciaten binnen Wijck deel van Maestricht 300 gulden . onderpand een morgen  weijde op die Rechte straet tot Kelmont, rgt Jan Bollen borger der stadt Maastricht, Lemmen Pipers, item nog een morgen akkerland op het hal kempken, rgt Andries Mutzenigh, Griet Rutten. 

13 januari 1665 

scan 71 

Trijneken Hoen jongedochter verkoopt aan Jan Haesen een morgen akkerlant gelegen achter Cleengenhoudt rgt Geercken Thijssen, Peter Hoen, voor 35 stuiver de kleine roede. 

19 februari 1665 Jan Vromen verkoopt aan Jan Boesten gehuwd met Jenne Kessels  133 kleine roeden in den Boesselkens dael, rgt Gijs Hagens, Fijcken Calffs, Jacob Wolters, voor 32 stuivers de roede 

20 februari 1665 Hermen Claessens geassisteert met Jan Claessens sijnen soon ende Hentjen Beckers sijne schoonsoon dragen over  aan Itgen Fremmen weduwe Thijs Leunis 25 kleine roeden op den birckenbosch, rgt Lemmen Thijssen, Korst Lemmens, uit schietend op den voetpadt, waarmede de weduwe afziet van de dispositie van haar voors. man saliger gemaakt ten behoeve van haar en haar kinderen 

scan 72 

20 februari 1665 Jan Claessen, Geutjen Beckers gehuwd met Heylken Claessen,  geassisteert met Herman Claessen, hun vader en schoonvader, verkopen aan Jan Penris, 75 kleine roeden akkerlant aen den Birckenbosch, rgt Thijsken Hamers, Aert Janssen, uitschietend op den gemein voetpadt voor 50 stuivers de roede 

20 februari 1665 Jan Claessen, Geutjen Beckers gehuwd met Heylken Claessen,  geassisteert met Herman Claessen, hun vader en schoonvader, verkopen aan Stas Schuijrkens 25 kleine roeden op de hoelstraet tot Nierbeeck, rgt  naert velt Piemans gewande oft landcommanderie goederen, naer de voors. straet het wederdeel te weeten Itgen Leunis met de gerechtigheid van eenen voetpadt te hebben van de straet over  Heylken Schuijrkens en Itgen Leunis alias Fremmen voor 2 gulden 15 stuiver de roede 

scan 73 

19 november 1664 Gercken Martens leent van Jacob Wolters 200 gulden, onderpand een morgen akkerland gelegen int apset, rgt Entien Hennissen, Jacob Haesen, Hans de Froit, nog anderhalve morgen gelegen aen den stooten, rgt Ercken Vranck, den wasser wegh, voorhooft den Trichter wegh. 

26 januari 1665 Jan Roumans doet afstand van de tocht hem aengekomen van wijlen Maye Swilden sijne gewesen huisvrouwe, mitsgaeders de goederen van sijnent wegen ingebrocht int voors. houwelijck, ten behoeven van Ercken Roumans sijn wettigen soone verweckt bij voors. Maye Swilden,  

scan 74  

compareert  Ercken Roumans gehuwd met Marije Swelschen woonende in Schimmert onder de Banck Climmen, bekent 300 gulden ontvangen te hebben van Juffr. Johanna van Iselstein, huisvrouw van mr Johan Borchgreef op 9 juli 1663, stelt als onderpand huis en hof met 2 weijden tesamen 5 morgen weijden te weten de rechte van de part hem competerende resort der hooftbanck Climmen, rgt Geercken Franssen, Jan Tullenaers, de andere weijde rgt  de heer Hoogh Schoutet Montaigne der stadt Maestricht, des heeren straet, bovendien zijn goederen te Beek derdenhalven morgen soo acker als weijden, rgt Jan Swilden, den hoof toebehorende marquis de male spina {= oenselder hof} en de tocht waarvan sijn vaeder

scan 75 

afstand heeft gedaan, en de akte van 9 juli 1663 voor notaris Lambertus Natalis  en gerealiseerd voor de Bank Klimmen wordt nietig verklaard 

1 januari 1665 Jan de Froit leent bij Jan Raemaekers 100 gulden  

scan 76  

onderpand een morgen ackerland gelegen int apsept boven die en wey, rgt Lysken Vrancke, Janis Kerck-hoffs, een hooft Ott Martens 

23 maart 1665 Willem Grieven woonende tot Oensel leent van Sr Hendrick Huijsmans momboir der weeskinderen van Jouffrouwen Jenne ende Barbara Gats {of Gals?} 400 gulden, onderpand sijn huijs en hoff groot 1 morgen, gelegen tot Oensel, rgt  Goosen Swilden, Hendrick Syen  

scan 77 

nog een weijde gelegen oock tot Oensel, rgt de landerijen van den heer marquis de Tresny, Goosen Swilden 

29 (of 20 ?) maart 1665 Lemmen Schepers tot Haesdall verkoopt aan Willem Grieven een weijde 9 groot roeden te Oensel, rgt de landen van heer Marquis de Tresigny, Goosen Swilden, voor 36 gulden de groot roede, nog 4 groot roede akkerlant ook te Oensel, rgt Jan Swilden, Goosen Swilden voor 21 stuivers de kleine roede.  

1 april 1665 Matthys Cuipers verkoopt aan Jan Boesten 

scan 78 

4 cleijn roede weijlant te grootgenhout, rgt de beide comparanten, uitschietend op de gemeijn straet, waarbij de koper een drije vierdendeel van een capuijn aan de pastoor van Beeck zal betalen, onderpand, zijn huis en hof in grootgenhout 

2 april 1665 Jacob Guesens gehuwd met Lijsbeth Swildens leent bij Isack Mappij sergeant onder de companie van capitein la Grandiere gehuwd met Neleken Fremmen 175 gulden, onderpand een weijde 80 kleine roede groot te Geverick, rgt den Oenselerwegh, Jan de Vroet. Zijn moeder consenterende ondertekent mee. 

scan 79   

laatste dag van mei 1662 Herman Hoen neemt bij zijn zwager Peter Lijben 200 gulden op tegen jaarlijks penning zestien. Onderpant: 2 morgen akkerland gelegen in 2 percelen achter Stevens camp, rgt Jeuck Martens, Trijneken Hoen, den Beeckerwegh; nog op het Rangelradt rgt Frans Odekercken, Hencken Wolters, den Eyckgraft ✍ 

28 januari 1662 Testament van Mecken Penris sieck te bedde liggende. Zij geeft aan Hendrick Wolters de helft van de weijde daer hij op woont, bovendien een kooll hoff te Nierbeeck op de lippens steghe groot 18 

scan 80  

kleine roeden, rgt ... , de lippens steghe, haar huijs waar ze in woont met de andere helft van de weijde geeft zij aan Truijtjen van den Bergh 

29 maart 1664 Mees Bossems verkoopt aan Lintten Willems 85 kleine roeden op den Sinsberg, rgy Thijs Kirckhoffs, Geurt Thijsens, Engel Lenssen voor 21 stuivers de roede 

2 mei 1664 Peter Sorkens verkoopt aan Jan Beijen 2 morgen akkerlants in twee stucken, het eene, rgt Jan Cupers, voors. Beijen, die boeselkens straet, het andere rgt Ghijs Haegens, Hencken Wolters, Peter Dederren,  voor 261 gulden