HEEMKUNDE BEEK

Zoeken

GASTENBOEK

 

     GASTENBOEK

gastenboek.jpg - 14,97 kB

GOLD AWARD

             GOLD AWARD

 Voor-3jaar.jpg - 244,20 kB 

        VOOR 3JAAR NR. 1

       

NLDOET2020

Geen afbeeldingen

Bezoekers online

We hebben 11 gasten en geen leden online

WEBSITE 2016

 

 

          WEBSITE 2016

Afscheid Marietje

 

 Marietje.jpg - 94,97 kB

Afscheid Marietje

ANBI

 

anbi.png - 23,05 kB

Bokkenrijders

 

 Bokkenrijder-3.jpg - 30,67 kB

WEBSITE 2015

BECHA

 

 

Jo Hoen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

     

     

         Jo Hoen †

     Oprichter en

       1e voorzitter

 

 

Beek Toen en Nu

Beek Toen en Nu 2

     BEEK TOEN EN NU 2

Beek Uw Gemeente

Sigaren industrie

Marechaussee in Beek

 

 

           FR. Piek

Woonkernen

Bandkeramiek

St.Martinuskerk

Sint Hubertuskerk

Kasteel Genbroek

           Genbroek

Oude Pastorie

 

                KLIK

Sjterfhoes

Herv. Pastorie

Vlag Mijnwerkersbond

 

 

Hubertus Molen

EyeWitness

SICOF

Gedonder in de Hemel

Leenhof Valkenburg

 

      LEENHOF VALKENBURG

Oude Pastorie

 

       Oude Pastorie

Beheerder-Jan Jacobs

            E-mail

   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Inlogformulier

Scan 51-60

 

SCAN 51-60

 

scan 51  

Paulussen 

27 mei 1664 laat Seigneur Baltazar Frederick Huberts deze akte realiseren 

3 juni 1664 Jacob Guesens gehuwd met Lijsbet Swilden verkoopt aan Isack Mapij gehuwd met Nelen Fremmen een halve morgen akkerlant en 2 kleine roeijen tot geverijck boven de valckenborgh weegh, rgt Frans Odekercken, Oot Gerckens, voor 46 stuiver de roede 

[ het vervolg hiervan is te vinden op scan 59] 

heer Rijckgard  en diens rechthebbenden. {het heeft iets te maken met een proces voor de Raad van Brabant, waarbij als procureurs worden genoemt Peter van Oostrum en Gerrit van Oldersum} voor nots van Zuijlen 

Deze akte wordt gerealiseerd. 

5 november 1664 Jurgen Lauwe vercautioneert tot contentement van de voors heer Lieutenant zijn huis ende hooff groot 1½ morgen daer hij tegenwoordich is in wonende,  {rgt/} heen Penris en Jan Penris erfgenamen, nog een stuk akkerland groot 60 kleine roeden, rgt Frem Kerckhofs, de erfgenamen Willem Haegmans, zijnde panden met niet meer belast 

scan 52 

 dan tweemaal 200 gulden maakt 400 gulden.

 aansluitend 5 november 1664 Burchorst Ruijsch vercautioneert  zijn kindsgedeelte soo hem nae doodt van zijn schoonmoeder komt te vervallen Actum nae inhoudt der akte van 10 februari 1663 

6 april 1665 Teves Lemmens verkoopt aan Thijs Pisters 42 klein roede weijde op die haelstraet, rgt  beide zijden voors. Pisters voor 3 gulden de kleine roede 

20 april 1665 Thijs Sniders verkoopt aan Jan Cupers gehuwd met Gertrudt Beijen een morgen weijlant tot grootgenhout, rgt den voors Cupers, den wegh gaende naer boesselken voor hooft de gemeen straet voor 39 stuivers de roede 

26 mei 1665 Jasper Petters man en momboir van Anne Petters erfgenamen, verkoopt aan Hermen Groels 44 clein roeijen weijden tot Kelmont, rgt beide sijden Jan Petters, hoof die gemeyn straet, voor 80 gulden, welke som gebruikt wordt om de schulden die Anna Petters heeft achtergelaten, en de rest voor de kinderen van Anna Petters, belast met anderhalven cop rogge aan de erven van Jan Petters. 

8 november 1665 Meij van Meer toont volmacht van haar schoonzoon Antoine Meijs om een stuk land te verkopen gelegen aen de hons kuijlen, groot 75 kleine roeden, rgt Hermen Coelen, Nelleken Fremmen, Meijken Nijsten, voor 38 stuiver de roede 

8 december 1665 weduwe Meijken Fremen woonachtig tot Geverijck  

scan 53  

verkoopt een half bunder akkerland in twee stucken, een boven op den Valckenborgher wech, groot 91 kleine roeden, rgt Janis Kerckhoffs, Geurdt Boesems, het ander groot 106 kleine roeden onder den Valckenborgher wech, rgt de weduwe Gilis Haesen, Jaspar Daemen en Marten Struels, en heeft dit stuck eenen voetpadt, waevoor 3 kleine roede sal gecocht worden,  aen Sr Isack Mompeij, gewesene sergeant in dit guarnisoen, voor 42 stuiver de roede 

19 december 1665 Borger Ruijsch verkoopt aan Jan Swilden 27 kleine roeden op den eijckgraeff, rgt Dirck Bosten, Jan Hoperts, den eijckgrave, voor 30 gulden  

13 januari 1666 Sr Jan van Thienen borger der stadt Hasselt Lande van Luijck, gehuwd met Gertrudt Janissen de dochter van Jan Cruijs saliger, verkoopt een halve morgen int hueveler velt, rgt Lenart Claessen, Claes Severens, aen Claes Severens voors. voor 35 stuivers de roede  

14 januari 1666 Jan Rincbergh verkoopt  aan Peter Debit 52½ roede weijde gelegen tot Nierbeck, rgt  Jan Penris Stas Banints,  nog 7 kleine roede coelhoffs, rgt Lijseken Peters, Willem Willems  voor 70 stuivers de kleine roede, bedragende de erve 208 gulden en 5 stuivers welke blijve staen tot penninck sesthien 

scan 54  

waarvoor hij als onderpand stelt 133 kleine roeden akkerlant in het keulenveltje, rgt Jan Penris, de erfgenamen Janis Boesten. 

16 januari 1666 Dirick Kempeners leent van Daem Kerckhoffs  gehuwd met Catharina Coumans 100 gulden. Onderpand zijn kindsgedeelte. 

30 januari 1666  de weduwe van Jan Peters geassisteert met Dirick Peters en Hermen Keulen, oomen en momboirs van de onmundige kinderen van wijlen Jan Peters, bekent dat haer man in sijn leven van den heer Grave van den Bergh in twee keren geld heeft geleend, naementlijck 400 gulden en 132 gulden volgens twee obligaties van 15 februari 1652 en 4 december 1655, wat nu met interest inhoudt 649 gulden 10 ½ stuiver. De Graaf dringt aan op betaling en omdat ze dat niet kan verkoopt ze hem anderhalf boender akkerland, af te meten uit een groter stuk in Kelmont, aen de sijde van eertshaege, rgt de gemeen straet, en de comparante zelf.  

2 februari 1666 Jan Paes verkoopt aan Jan Penris een halven morgen int stockender velt rgt aan beide sijde voors. penris, voor 45 stuivers de roede 

scan 55 

15 februari 1666 Catharina Kerckhoffs weduwe Janis Nijsten verkoopt aan Janis Hagemans borger der Stadt Maestricht een morgen akkerland in het heijdevelt, rgt  Paulus Greven, de andere sijde d' Erffgenaemen Jan Craegs, voor 2 gulden 10 stuivers de roede. 

16 maart 1666 Dirck Gorts verkoopt aan Pols Tissen 142 hleine roeden akkerland aen die drij herren, rgt Liseken Claessen, Marten Ramaecker, Marten Vrancken, voor 2 gulden de roede  

Extract uit het schepenregister der Stadt Maestricht 

4 mei 1666 laat Brouwen de volgende akte realiseren: 

4 mei 1666 voor nots N.Bemelmans te Maastricht Anna Cuijpers weduwe van Hendrick Bijsmans doet afstand van de tocht ten behoeve van haar zoon mr Merten Biesmans op een derdendeel in de landen 

 gelegen soo tot Spaebeeck onder de Banck Geleen als mede onder de Hoofdbank Beek  

scan 56 

om daarover geld op te nemen bij zijn zwager Gerard Lousbergh. Merten Bijsmans gehuwd met Catharina Seges leent dan van mr Gerard Lousbergh gehuwd met Beatrix Biesmans 650 gulden waarin dan de 350 gulden zijn inbegrepen die hij volgens akte van 20 december 1665 heeft opgenomen. Hij stelt als onderpand het derdendeel int huis genaempt den vleegende draeck staende binnen Wijck en het bovengenoemde derdedeel in Spaebeeck en Beeck 

9 augustus 1666 laat Claes Vromen deze akte realiseren voor de schepenbank Geleen  

scan 57 

namens zijn principael Gerardt Lousbergh. 

16 september 1666 laat Sr Hendrick Huijsmans de akte realiseren voor de schepenbank Beek 

16 maart 1666 Poll Tissen verkoopt aan Lintten Lemmens een morgen en 60 kleine roedenop den eijckgraef, rgt Peter Banens, de heer Landcommandeur, voor 2 gulden 2 ort de roede 

22 maart 1666 Jan Hopperts verkoopt aan Jan Swilden 70 kleine roeden int Lindendael, rgt voors. Swilden, Houb Hopperts, voor 3 gulden de roede 

23 maart 1666 overmits het sittende Gericht der Hooftbanck Beeck zijn gecompareert Claes Vromen en Kerst Knop schepenen der banck die verclaeren dat volgens seecker submissie geschiet den 9 october 1656  

over een geschil  

scan 58 

tussen de erfgenamen van Gerridt Houpparts en hunnen oom Houb Hopparts wegens 200 gulden die Gerridt Houpparts had opgenomen bij de Annunciaten tot Wijck tot voordeel van Grietgen huijsvrouwe van Houb Hopparts,  hebben zij op 28 november 1656 uitgesproken dat Houb Hopparts die 300 gulden schuldig is wat deze erkende en als onderpand gesteld heeft derdenhalven morgen int gevericker velt, rgt de heer Landcommandeur, de weduwe Gelis Haesen, uitschietend op Entien Theunnis erfgenamen en den ruijter wegh gaet daer door. Item noch een morgen gelegen aen t Eijck, rgt Entjen Theunis, Marten Streulen, uitschietend op den Scholtis Montaigne en Jan Kerckhoffs,  en is ook gecompareert Jacob Swilden als man en momboir van voors Grietjen, weduwe van Houb Hopparts, die verklaart dat hij diverse jaren de interest aan de Annunciaten heeft betaald, en ook is gecompareert Sr Hendrick Huijsmans rentmeester der Annunciaten, die verklaart dat hij de obligatie heeft gehad, maar dat ze verloren is gegaan, maar dat de interest altijd door Houb Hopparts of diens represanten is betaald. Daarna zijn Houb, Jan Tewis en Jeuck Houpparts als erfgenamen van Gerridt Houpparts gecompareert en hebben deze verklaringen geaccepteerd. 

26 maart 1666 laat heer Claude Ernest de la Montaigne der Rechten Licentiaat en Hoochschout der Stadt Maastricht de volgende toustcedule (pachtcontract) realiseren  

15 juli 1658 voor nots  te Maastricht verklaart heer Claude Ernest de la Montaigne der Rechten Licentiaat en Hoochschout der Stadt Maastricht verhuurt ter helfschiet oft halver winningen aan Thijs Stijnen een wenhoff in gen broeck onder Geverick, bestaende in huijsinge, stallinge en verscheijdene landerijen soo bempten, weijden als ackerlant groot tesamen 45 bunderen min of meer waarbij noch begrepen worden 9 morgen en 31 kleine roeden  soo in weijden als in landen, voor een tijd van 12 jaar,  

Daarna volgen de condities.  

scan 59 

vervolg van de condities

[ gaat verder op scan 92]  

[rechterhelft van de pagina, hier gaat de linkerhelft van scan 51 verder!] 

5 juni 1664 Jacob Tilmans gehuwd met Catharina Severens, verkoopt met consent van zijn schoonvader Peter Severens aan Mattijs Muijlckens gehuwd met Elisabeth Swilden alle goederen die hem en zijn schoonvader toestaen tot Oonsel voor 845 gulden, waarvan tegen Sint remijs te betalen 250 guldenen met Paessen nog  eens 200 gulden en de rest met Paesschen 1666 

scan 60 

waarbij de koper de helft van de oogst zal krijgen en Peter Severens de huir van de weijde voor 1664. 

11 juni 1664 Render Kessels en Jan Boesten geswaegers verkopen aan Wijn Smets gehuwd met Nelen Claessen een weide groot omtrent 30 kleine roeden in de Veestraet, rgt aan beide zijden voors. Wijn Smets voor 2 gulden de roede, belast met het derdendeel van een capoun aan Jonker Becx 

12 juni 1664 Render Kessels en Jan Boosten geswaegers verkoopen aan Wijn Smets 60 kleine roeden akkerland op den meulen bergh, rgt Jan Haen, Render Kessels, waarvoor voors Smets jaarlijks aan de armen van Beek 7 cop roggen zal geven, + 18 gulden aan de verkopers 

Op de zelfde dag geeft Wijn Smets dat land aan Hendrick Thijssen 

21 juni 1664 Hans Weijant van Roet  gehoerende onder Stadt Marck gelegen in het Landt van Hessen, gehuwd met Gertrudt Creussen dochter van Jacob Creussen verkoopt aan Jan Bartelet 25 kleine roeden weijden te groot genhoudt, rgt Paulus Dressen, Maria Creussen, item nog 43 ¾ akkerland in  het hoog boornen velt of int Linde velt, volgend de reijgenoten hierboven vermeld, voor 15 pattacons