HEEMKUNDE BEEK

Zoeken

GASTENBOEK

 

     GASTENBOEK

gastenboek.jpg - 14,97 kB

GOLD AWARD

             GOLD AWARD

 Voor-3jaar.jpg - 244,20 kB 

        VOOR 3JAAR NR. 1

       

NLDOET2020

Geen afbeeldingen

Bezoekers online

We hebben 13 gasten en geen leden online

WEBSITE 2016

 

 

          WEBSITE 2016

Afscheid Marietje

 

 Marietje.jpg - 94,97 kB

Afscheid Marietje

ANBI

 

anbi.png - 23,05 kB

Bokkenrijders

 

 Bokkenrijder-3.jpg - 30,67 kB

WEBSITE 2015

BECHA

 

 

Jo Hoen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

     

     

         Jo Hoen †

     Oprichter en

       1e voorzitter

 

 

Beek Toen en Nu

Beek Toen en Nu 2

     BEEK TOEN EN NU 2

Beek Uw Gemeente

Sigaren industrie

Marechaussee in Beek

 

 

           FR. Piek

Woonkernen

Bandkeramiek

St.Martinuskerk

Sint Hubertuskerk

Kasteel Genbroek

           Genbroek

Oude Pastorie

 

                KLIK

Sjterfhoes

Herv. Pastorie

Vlag Mijnwerkersbond

 

 

Hubertus Molen

EyeWitness

SICOF

Gedonder in de Hemel

Leenhof Valkenburg

 

      LEENHOF VALKENBURG

Oude Pastorie

 

       Oude Pastorie

Beheerder-Jan Jacobs

            E-mail

   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Inlogformulier

Scan - 41-50

 

SCAN 41-50

 

 

scan 41

3 maart 1664 Hendrick Penris gehuwd met Geertruijt Penris leent van Marten van der Eijcken, coopman en borger der stadt Maastricht gehuwd met Catharina Icelen 125 gulden onderpand 5 grote roeden akkerlant aen Damen weijen, rgt Paulus Greve, die wederdeijlinge, item een halve morgen akkerlant groot  sijnde 5 groot roijen gelegen op den Meulenbergh, rgt Paulus Greven, Hendrijck Huijsmans

 

13 maart 1664 Rentien Lemmens gehuwd met Lijsbeth Lemmens bekent schuldig te zijn aan[Zelfde akte als op scan 39/40}

 

scan 42

 

13 maart 1664 Thijs op den Weert verkoopt een weijde te Beek, groot 47 kleine roeden, rgt Claes Romens, Daem Coellen, de gemein straat, voor 43 gulden 7 stuiver, belast met een capoen aan de pastoor van Beek, aan Claes Notermans gehuwd met Gritgen Hanssen

 

scan 43

3 juli 1664 Johan van Oetteren gehuwd met Gertruijdt Valckenborgh verkoopt aan Jacob Wolters een stuk akkerland op den Meulen weegh, groot 3 morgen 15 kleine roeden, rgt die erfgenamen van Christiaen van Houtem, voorhooft de erfgenamen Geret Exters, ander hooft Giel Erckens, titem een stuk op de meulen wegh groot 2 morgen 45 kleine roeden, rgt Greit Bijen, Ercken Penris, den meulenwegh, nog een stuk op den wegh door den bosch gaende, groot 92 kleine roeden, rgt Ercken Penris, Meetten Conenen {sic!} voor 25 stuiver de kleine roede

 

22 augustus 1664 Jan Bartelet verkoopt aan Jan Boesten  [niet ingevuld] kleine roeden weiland te groot genhout, rgt erfgenamen Jan Hagens, Hendrick Brons huis en hoff, voorhooft de gemeijn straet, ander hooft Jan Hoen, voor 54 stuivers de kleine roede

 

9 september 1664 laat Sr Hendrick Huijsmans de volgende akte realiseren:

4 mei 1652 voor nots Lambertuas Natalis leent Jan Voncken van Schimmert leent bij moeder Ancilla der Annunciaten in der stadt Maestricht 50 gulden. Onderpand een halve boender land aen de Ghijsebergh, rgt een halve boender land onder de bank Climmen die hij mede veronderpand en Jacob {opengelaten} Erfgenamen

 

scan 44

Extract uijt het schepenregister der Stadt Maastricht:

16 julij 1664 laat Cristiaen Brouwers de volgende akte realiseren:

13 april 1663 voor nots Arnoldus Vrancken Otto Straels jongman en borger leent 400 gulden van Sr Gerardt Ghijsen borger en coopman  gehuwd met Maria Rijckelt. Onderpant zijn huis waerinne hij is woenende gelegen in de Smedestraet maeckende het hoeckhuis van de haafstraet, rgt naer den kersmerckt het goude cruijs, item 7 boender akkerlant gelegen in diversche stucken te Beeck

Op 4 october 1664 laat Sr Lambert Ghijsen dese akte realiseren

Dese acte is in originali gerestitueert aan weduwe Lambert Ghijsen

 

21 october 1664 heer Theofilus Brelius predicant te Beek en Peter Banits borgemeester te Beeck ruilen. De eerste levert een stuk akkerlant op de assencoule int heijdenvelt groot 144 kleine roeden en 2 voeten, rgt

 

scan 45

Willem Hamers, Peter Banents, nog een stuk in het vorstenvelt, groo 77 kleine roeden, rgt Peter Banents, Willem Wijnen als halffwin toebehorende luijden van Maestricht,   Banents voors. levert 127 kleine roeden akkerlant in het koienvelt aen de drie heeren, rgt voors. Peter Banens, Henderick Biesmans. Banens betaalt 53 stuivers  de roede voor het meerdere in roeden.

 

21 oktober 1664 Jaenes Erckens gehuwd met Catharina Streulen leent van Claes Vromen schepen te Beek 118 gulden, onderpand zijn huis en hof gelegen ingen busselken, rgt Peter Didderen, Hallin, de gemein straet.

 

3 november 1664 Jaenes Peters gehuwd met Anna Lennerts die in zijn plaats stelt Jacob Blommen gehuwd met Anna Schoenmeckers in materie van beleeninge, een weijde te Neerbeeck, groot 8 kleine roeden, rgt Thijs Lennerts, Jan Henckens, die gemeijn straet,  item noch 12½ klein roeden akkerland aen den witten steen, rgt Jan Kusters, Nijst van der Schuijren volgens akte gepasseert voor de schepenen van Beek op 21 november 1657

 

scan 46

5 november 1664 Jan Penris gehuwd met Angenies Soegen neemt tot zijn last uit een opgenomen som van 250 gulden door Ercken Penris op 30 januari 1645 van suster Francisca Laval moeder der Annunciaten in Maestricht, de som van 150 gulden, onderpant een weijde aen de eertshaege, groot een morgen 33 kleine roeden, rgt Ottien Martens, Peter Bemelmans

 

1 december 1663 voor nots  Hubertus Goffin te Maastricht Jan Oensel gehuwd met  Peternella van Clermont, leent van Mattijs Verliers, borger en beenhouwer te Maastricht, 100 gulden, onderpand een half bunder en 15 kleine roeden lant gelegen achter die koliffs weijde tot Oensel onder de bank Beek, rgt Jan Mulckens, Hendrick Aerts, Willem Oensel,

18 november 1664 laat Mattijs Verliers deze akte realiseren.

 

19 november 1664 Jan Stijnen gehuwd met Sijken Keulen bekent aan zijn zwager Houb Keulen van vergeten pacht en geleende penningen 1400 gulden, waarvoor hij als onderpand geeft de goederen

 

scan 47

die hij na de dood van zijn schoonmoeder  Lysken Lemmens te verwachten heeft.

 

27 maart 1664 Korst Lemmens gehuwd met Anna Onsel verkoopt aan Tiophilus Brelius bediender des Goddelijcken woorts der gereformeerde kercke tot Beeck, een stuk akkerlant op de assecoul int huijdenvekt, groot 144 kleine  roeden en 12 voet, rgt Willem Hamers, Peter Baenents, voorhooft Peter Banents, nog eenstuk int voors. velt  77 cleine roeden, rgt Peter Banents, Willem Wijnen als halfwin toebehorende luijden van Maestricht voor 53 stuivers de roede [zie de ruil op  21 oktober 1664, scan 44/45]

 

21 april 1664 Pols Thijssen verkoopt aan Lintten Lemmens een weijde te Neerbeeck in die Coel Steighe, groot 57 kleine roeden, rgt Peter Vederwees, voors. Lemmens, de heer Landcommandeur voor 5 gulden 12 stuiver de roede, belast meet een capoun aan de pastoor van Beeck

 

20 april 1664 Hencken Thijssen verkoopt aan Renken Willems 17 kleine roeden coolhoffs op die haelstraet, rgt Daem Severens, Severen Nottermans, Lintten Willems, voor 467 gulden 10 stuivers

 

scan 48

28 april 1664 Renken Willems verkoopt aan Geret Penris zijn huis en hof aen den plaets, groot omtrent 20 kleine roeden, rgt die gemeen straat, Daniel Willems, voor 137 gulden, belast met 4 capoun en 4 aldegroot aen de Coninnx Caert .

 

3 februari 1652 voor nots Lambertus Natalis te Maastricht Thijs Custers van Geleen leent bij de Eerwaarde moeder Ancilla der Annunciaten te Maastricht 200 gulden. Onderpand een sille en 25 kleine roeden land in het Stuckendervelt, rgt Paulus Keulen, erfgenamen Meuwis Lammens, nog een halve boender int selve velt, rgt Peter Baens, Jan Does,

Op 29 april 1664 laat Sr Hendrick Huijsmans de akte realiseren

 

9 mei 1664 Menghen Boesten eertijts getrouwt geweest sijnde in d'eersten houwelick met Jan Stevens nu weduwe van Jan Alberts, woenende alsnu tot Steijn, doet afstand van de tocht op seecker stucken ackerlants en weijden, groot tsaemen derdenhalven (2½) morgen ende eenige cleine roijen, gelegen aen den geulerwegh op het veltgen tegen gen broeck, rgt naer Maestricht Marten Streulen, naer Beeck aff  des Heeren Lantcommandeur ende Daniel Willems, voorhooft naer den geuler wegh d'erven van den heere scholtis la Montaigne, ander hooft naer genbroeck de meulen straete, ten behoeve van haeren behouden soon Dirick Boosten getrout hebbende haere voors, dochter Trinicken Stevens eijgenaer des voors lants, die het mag belasten met 100 gulden. Dirck leent dan van den heer Hooch Schoutet Claud Ernest de la Montaigne 100 gulden en stelt als onderpant 1 morgen 25 kleine roeden akkerlant, met den anderhalven morgen eenige kleine roijen weijde daeraan grenzend gelegen opt voors. veltgen. Noch een conditie Dirck zal langs den morgen akkerlant een graeve opwerpen ter sijde van de heer Landcommandeur tot aen d'erve van de heer Hooch Schoutet en op die graeve sal een levende doornehaege geplant worden, en de heer Hoohschoutet sal hetzelfde doen op zijn erf. Bovendien krijgt de hoogschout voorrang als het land verkocht zou worden.

 

13 mei 1664 Willem Wessels doet afstand van de tocht op 30 kleine roeden in het koijenvelt, rgt beide zijden de weduwe van Thijs Kerckhoffs, voorhooft de landcommandeur, ten hehoeven van zijn kinderen Grietgen, Peter, Dries, Trijn, Marten en Lijseken Wessels, waarna Peter Wessels mede namens broers en zussen de dertig kleine roeden verkoopt aan de weduwe van Thijs Kerckhofs voor vijff schellinge de kleine roede

 

scan 50

13 mei 1664 de schepenen Vromen en Knop verklaren zij dat zij met autorisatie van de Lieutenant voogt hun gegeven op 12 mei Burger Ruijsch door den landmeter Peter Coumans hebben gemeten conform de gerichtelijke adiudicatie van 29 april, 2 parceelen lants uit de goederen van Entien Lemmens, schoonmoeder van Borger Rijsch, te weten een stuk land  gelegen int Neerbeeckervelt omtrent Schuirkens moeshoff,  groot 170 kleine roeden, rgt Stas Schuirkens, de heer Borgemeester Reitraede, voorhooft de gemeijne voetpaedt, nog een stuk 27 kleine roeden gelegen boven die eijckgraeff, rgt Dirck Boesten, Houb Huipperts, en is Borger Ruijsch daerin gegicht, en Entien Lemmens gelast daervan hant en voet te lichten, op pene daertoe staende.

14 mei 1664 Burger Ruijsch gehuwd met Griet Lemmens bekent aan Sr Arnold Welters borger en coopman van Maastricht 167 schuldig te zijn, spruitende soo van voorgestreckte penningen als van geleverde waeren, waarvoor hij de zojuist verkregen goederen (zie hiervoor}, + het kindsdeel van zijn vrouw als onderpand stelt.

 

28 januari 1661 voor nots R. Reijers te Maastricht leent  Hendrick Kerckhoffs jonkman woonachtig te Beek van mr Peter Knabbenhouwer borger en schoenmaecker deser stadt gehuwd met Mechtelt Karis 450 gulden, onderpand 3 morgen weijden te Beeck, rgt Claes Notermans, Paulus