HEEMKUNDE BEEK

Zoeken

GASTENBOEK

 

     GASTENBOEK

gastenboek.jpg - 14,97 kB

GOLD AWARD

             GOLD AWARD

 Voor-3jaar.jpg - 244,20 kB 

        VOOR 3JAAR NR. 1

       

NLDOET2020

Geen afbeeldingen

Bezoekers online

We hebben 49 gasten en geen leden online

WEBSITE 2016

 

 

          WEBSITE 2016

Afscheid Marietje

 

 Marietje.jpg - 94,97 kB

Afscheid Marietje

ANBI

 

anbi.png - 23,05 kB

Bokkenrijders

 

 Bokkenrijder-3.jpg - 30,67 kB

WEBSITE 2015

BECHA

 

 

Jo Hoen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

     

     

         Jo Hoen †

     Oprichter en

       1e voorzitter

 

 

Beek Toen en Nu

Beek Toen en Nu 2

     BEEK TOEN EN NU 2

Beek Uw Gemeente

Sigaren industrie

Marechaussee in Beek

 

 

           FR. Piek

Woonkernen

Bandkeramiek

St.Martinuskerk

Sint Hubertuskerk

Kasteel Genbroek

           Genbroek

Oude Pastorie

 

                KLIK

Sjterfhoes

Herv. Pastorie

Vlag Mijnwerkersbond

 

 

Hubertus Molen

EyeWitness

SICOF

Gedonder in de Hemel

Leenhof Valkenburg

 

      LEENHOF VALKENBURG

Oude Pastorie

 

       Oude Pastorie

Beheerder-Jan Jacobs

            E-mail

   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Inlogformulier

Scan 1-20 Door: Jo Hoen

 

SCAN 1-20

 

Gichtregister Beek

 

LvO 4130

 

Akten van overdracht en verbintenis over de jaren  1661-1673 186 scans 

 

[Opmerking vooraf: Dit register is blijkbaar uit elkaar gevallen en weer verkeerd in elkaar gezet. Daardoor is de chronologie verstoord. Ik heb dat zo goed mogelijk in de tekst aangegeven. Bovendien is er een bepaalde periode een schrijver bezig geweest die de minuten (zijn de concepten van de akten) slecht kon lezen en ook de namen van sommige comparanten en van een aantal veldnamen niet kende en er dus maar een slag naar sloeg. Mijn opmerkingen heb ik tussen vierkante haken [] gezet.]

 

Luitenantvoogd  Johan Pesters 

Substituut-voogd Hendrik Huijsmans 

secretaris J. van der Roer 

 

Schepenen

 

Gerard Ghijsen, Kerst Knop, Hendrick Frambach, Gijlis Haesen, Marten Gerckens, Claes Vromen, Johan Valckenborgh, Hendrick van Zant, Johan Pannus, Caerl Lambrecht, Albert van Bueren, Hend. Wenzel van Zande, Janus Nijsten, Jan Odekercken. 

 

scan 1  

Goedenboeck Hoofdbanck Beek 

 

scan 2 

11 april 1661 voor notaris Pet. Bernardts te Maastricht compareren Hendrick Brouns ingesetene van Nijckelgenhoudt gehuwd met Heylcken Krykels bekent schuldig te zijn aan Jacob Pieters borger en coopman alhier de som van honderd ...tich gulden brab maastrichter cours procederende van geleverde waeren soo aen hem als sijne ouders saliger,  belooft aan sr Jacob en Elisabeth Evermans sijne huisvrouw de jaarlijkse interest tegen penninck sesthien 

 

scan 3  

onderpant sijn huis tot Nijckelgenhoudt mette weijde daeraen gelegen groot samen omtrent een half boender, rgt de printhaegerstraat, de dorpstraat, Hoen Jan, Ernen Hagens 

 op 22 februari 1662 wordt deze akte gerealiseerd. 

10 jan 1661 Hendrick Kerckhoffs bekent schuldig te zijn aan Hans Kerckhoffs 200 gulden vanwege zijn part en aendeel in een weyde gelegen tot Beeck naest Klaes Notermans en Paulus Tissen voorhooft de heerstraat ander hooft de dorpstraat groot drie morgen en 12 kleine roeden belooft de jaarlijkse interest  penning 16 te betalen en stelt de weide als onderpant waarop het kind Hans Kerckhoffs of diens schoonvader Lens Penris kunnen verhalen  

 

scan 4

11 jan 1662 of 1661? 

Tijs Kerckhoffs en Jan Kerckhoffs, Lins Penris met zijn huisvrouw Meicken Sassen alias Broeders, verkopen aan Hendrick Kerckhoffs het part ende deel van Hans Kerckhoffs dat hem toegevallen was in de weide [zoals hierboven beschreven] voor iedere kleine roede drie gulden 15 stuivers, totaal 200 gulden 

26 jan 1662 

Erken Kerckhoffs ruilt met Symen Lenarts een weide te Neerbeeck groot 1 morgen rgt Gercken Schurkens, Willem Lemmen, den heerenwegh, tegen een morgen akkerland gelegen op peerboomer weghsken daer den wegh van Krawinckel doorgaat, rgt den wegh, Peter Zegels, de heer Borgermeister Rittrae, bovendien een koij ter waarde van 39 gulden. Erken Kerkhofs verklaart dat de weide belast is met 3 vaten rogge jaarlijks aan de kerk van Beek, waarvan de erfgenamen van Peter Lemmens nu de weduwe Meicken Spickarts 5 coppen, Peter Janis 3½ coppen, Geerken Schuijrkens met zijn broer en zus iedere 3 jaar een vat rogge, en een voetpad. niet meer dan vier voeten, naar de koolhoff van mevrouw Roebroeck en Maria Cras 

 

scan 5 

26 febr 1662 Jacob de Beij verkoopt aan Jan Beijen een stuk akkerland gelegen in Gomersdall groot 68 klein roeden, rgt Peter Duten, Claes Vromen, Steven Cuipers, en nog een stuk akkerland gelegen int Clein Feltien, groot een morgen min 3 roeden, rgt Tis Sniders, Gis Hagens, Jacob Wolters, voor ieder kleine roede 24 stuivers 2 oort gotshelder 3 stuivers, belast met een halve cop rog jaarlijks aan de kerk van Spaubeek 

13 meert 1662 Houb Hannen verkoopt aan Jan Bannens 1 morgen en 62 kleine roeden akkerland gelegen in Stockender velt genaemt Lieckerbos, rgt Jan Bannens, Gerken Suirkens, Jasper Dollens, voor 3 gulden de clein roede gotsheller vijff stuiver 

 

scan 6  

14 meert 1662 Gelis Hasen en Hendrick Penris ruilen. Gelis Hasen ruilt een morgen akkerlant gelegen aen de dame weyden, rgt Hendrick Penris, Paulus Greven, tegen 1 morgen en 33 klein roede gelegen opt Kelmondervelt op den Bergh, rgt Palm? Kerckhoffs en de erfgenamen Derck Hagemans. Gelis Hasen betaalt voor de extra klein roeden 33 stuiver per roede. 

21 april 1662 Severen Notermans koopt van Marten Vrancken een halve morgen akkerland gelegen int heijenvelt, rgt langs den reijm Willem Hagmans, andere Sijde Marten Vrancken, voorhooft Marten Smets, voor 54 stuivers de kleine roede 

 

scan 7 

1 mei 1662 Peter Gulckers getrouwd met Cathrin Gelen verkoopt aan Jan Peters zijn darde part aan een boender min 35 kleine roeden gelegen op het Krompboender voor 128 gulden 

1 mei 1662 Jan Peters verkoopt aan Herman Cuelen een weijde gelegen tot Gevericx groot 1 morgen en 25 klein roeden rgt Meicken Nijsten, Gelis Haesen, voor 4 gulden en 10 stuivers de kleine roede 

 

scan 8 

6 juni 1662 Jan Hupperits verkoopt aan Daem Severen een morgen akkerlant min 1 kleine roede gelegen int Heijenvelt, rgt van der Eijcken,  Peter Banits, voor 57 stuiver de kleine roede 

17 juni 1662 Maes Hagemans verkoopt aan Tijsken Banits 2 stukken akkerland gelegen in het Stuckender velt tot Neerbeeck, een stuk 52 kleine roeden rgt Lens Ruijckens, Marten Maes, het andere 75 kleine roeden rgt Hendrick Krekels, Lens Ruijckens, belast met een vat rogge jaarlijks aan voors. Tijsken, voor 47 stuivers de kleine roede,. Verklaart voldaan te zijn mede namens zijn broeder Erken Hagemans en Jeen Hagemans 

17 juni 1662 Peter Wolters verkoopt aan Maes Hagemans een morgen en 1 klein roede akkerlant gelegen in het  Heijenvelt, rgt Willem Hagemans, Jeuk Stijnen, voor 58 stuiver de kleine roede 

 

scan 9 

12 augustus 1662 Marten Maes en sijn suster Biel Maes verkopen aan Geerken Kreeckels 50 kleine roeden akkerland gelegen in het Stuckendervelt rgt  Hendrick Kreeckels, Jacob Dols en de weduwe Biel Dols  voor 38 stuyvers de kleine roede. 

 6 juni 1657 Ick Johan Maes, schoutet en Rentmeester des Ampts Born, geef hierbij volmacht aan mijn zwager Michael Conings, coopman tot Maestricht, om vier of vijfhonderd rixdalers voor mij op te men, waarvoor ik als onderpand stel alle meine gueteren so in Beek gelegen te weten op den hoevel een stuk land 6 morgen, rgt naer Elsloo Catrijn Conings, naar Beek Beatrix Conings, noch een stuk op de heuvel groot 3 morgen rgt naer Beek Teis Vliegen, na die horst Gerit Vliegen, under den heuvel een stuk land groot 63 kleine roeden, rgt nae die heijd Heincken Laijen, naer Elsloo Michael Conings, noch seen stuk under den heuvel groot 2 morgen rgt nae die heijd Wilhelm Bachaus, nae Beeck Leentgen Claessen, naer Elsloe Wilhelm Backhaus.  

Op 25 augustus 1662 laat Lambrecht Gisen deze volmacht realiseren 

 

scan 10 

Verklaring van Johan Maes dat hij van zijn zwager Michael Conings 200 Rixdalers heeft ontvangen en dat deze ook 300 Rixdalers aan Monsieur Lapide te Luick  heeft gezonden, samen 500 Rixdalers die zijn zwager in zijn naam bij Graaf Herman van de Bergh heeft opgenomen en hij belooft aan zijn zager alle onkosten te vergoeden, Getekend Sittard 10 juni 1657 

Op 25 augustus 1662 laat Lambrecht Gisen ook deze verklaring realiseren. 

17 oct 1662 Herman Kempeners in naam van Hendr. Schols ontvangt alle goederen hercomende van  Arit Didden saliger sowel weijde als landerijen, huijs ende hoff 

16 november 1662 Luetten Comen en Ercken Gijbels verkopen aan Steven Cuijpers een stuk land gelegen achter groot gen holt groot 1 morgen, rgt Marten Elssen erfgenamen, vors Cuijpers, Jaeck Wolters, voor  1 gulde de kleine roede, belast met vat rogge aan St Gerlach 

 

scan 11  

20 januari 1663 laat Jan Raemans de volgende akte realiseren 

16b september 1662 voor notaris Lambertus Natalis  te Wijck verkoopt Wolter Odekercken van Beeck als man en momboir van Jenne Nijsten 73 kleine roeden akkerland gelegen in het Heijenvelt, rgt naer de heijde Thijs Otten en dezelfde, voorhooft de Veestraet, ander hooft Jan Coemans, aan Lijseken Schellings weduwe van Claes Roemers voor 46 stuijvers de roede 

4 december 1662 Hermen Culen verkoopt aan Gerit Soijgen 1 morgen weijde te Geverick in de groenstraet, rgt Lens Odekercken, Gerit Hagemans, voor 3 gulden en 10 stuijvers de kleine roede 

 

scan 12  

1 april 1662 voor notaris J Pelt te Maastricht Jacob Messemaekers, slotemaker alhier, getrout met Mechtelt Wijnrix, trekt zijn testament dat hij op 29 juli 1652 voor dezelfde notaris heeft gemaakt in, en maakt een nieuw testament  waarin hij aan zijn huisvrouw alle gereijde goederen vermaakt, als mede het smeegetouw daer inbegrepen het aenbeelt , schroeven, blaesbalck en wat daeraen depondeert, bovendien zal zij levenslang de tocht genieten van al zijn erffgoederen waar die ook gelegen zijn, en daar zij samen een huis gekocht hebben in de Capucijnestraet , waaop pas 100 gulden is betaald, zo zal het daarmee gaan zoals hier gebruikelijk, en stelt als universele erfgenamen de 3  weijskinderen van wijlen sijn suster Maeijcken Messemaeckers en Matthijs Germea, met dien verstande dat na zijn en haar dood zijn zuster Catarin gehuwd met Matthijs van Battom levenslang het usufruit van de helft van zijn erfgoederen zal genieten, 

op 13 meert 1663 laat Mechtelt Wijnrix dit testament realiseren. 

 

scan 13  

26 juli 1662 voor notaris  Henr. Schaepen binnen Maastricht verklaart Jacob Metsmaecker cranck te bedde liggende dat hij op 1 april 1662 voor nots Hendrick Pelt in zijn testament abusievelijk heeft verlaard dat op het huis dat hij  met zijn huisvrouw Mechtild Wijnrix in de Scroijstraet maar honderd gulden was betaelt, maar dat hij een half bonder land gelegen te Beek rgt thijs Kerckhoffs heeft belast met 500 gulden, en daar nog 100 gulden heeft bijgedaan voor de kooppenningen van dat huis, zodat op dat huis 700 gulden is betaald en geeft zijn huisvrouw volmacht om na zijn dood 5 morgen land int klein heijervelt, rgt Jonker van Willer, te verkopen om het huis te ontlasten, en vraagt om deze codicil aan zijn testament toe te voegen 

op 13 maart 1663 laat Mechtild Wijnrix deeze akte realiseren. 

15 april 1662 Claes Leonarts van Beeck gehuwd met Anna dochter van Anthoin van den Bergh verklaart op 14 october 1660 voor Marten Geerckens, Gielis Haesen, Jan Odekercken en Jan Kerckhoffs, schepenen en nabuijren,  de goederen van Daniel Hermans sijnen oem tot zich te hebben genomen met de daarop staande lasten o.a. 200 gulden 

 

scan 14  

aen de erfgenamen van wijlen Engel van Munster specialijck geaffecteert op een half boender weijde in twee stucken gelegen, soo bekent hij van Sr Marten van der Eijcken een der voors erfgenamen 50 gulden bbs Maastrichter cours te hebben ontvangen voor nots Lambert de Visch 

op 7 maart 1663 laat Sr Marten van der Eicken deze akte realiseren 

op 17 meert 1663 compareren Houb Lemmens, Henthien Lemmens, Jan Roumans, Peter Reners, Peter Vrancken, kinderen en schoonkinderen  van Mecken Lemmens, dewelke heeft laten scheiden en delen haar goederen, waarbij de kinderen alle schulden op zich nemen en aan Mecken Lemmens ieder jaar 30 gulden zullen betalen op St. Andries en nog eenmalig 60 gulden. Als een van de kinderen weiger te betalen behoudt Mecken Lemmens zijn deel 

3 meert 1663  

 

scan 15 

erfbuyting tussen Jan Swilden en zijn zwager Jan Penris, de eerste ruilt de helft van een weijde groot 1 morgen en 33 kleine roeden gelegen in cleingenhout int erfhagen rgt Ott Martens, Peter Bemelmans, iedere kleine roeden 3 gulden, tegen van de tweede 1 morgen en 10½ kleine roeden akkerland gelegen in 3 parcelen, een achter tweewissen kroup, het ander op het selfs velt vast en het derde  oock vast daerbij, iedere kleine roede 2 gulden,  

16 april 1663 Maria Kerckhoffs sieck te bedde liggende maakt haar testament, vermaakt aan Andries Mutzenich haar neef, gehuwd met Bilken Conen al haar goederen, te weten een half boender lants gelegen op het Beeckervelt, rgt de voetpadt, Janis Nijsten erffgenamen, noch een half boender weijde gelegen te Beeck, rgt Jan Roumans, Jan Stinen, noch op den Brounnen 2½ morgen lants, noch een half boender lants gelegen aen de Guldewegh de helft. haar twee susters ieder een ducaet krijgen, en ingeval haer kint wederom mochte komen zal Andries Mutzenich al zijn onkosten vergoed moeten krijgen. 

 

scan 16 

17 april 1663 Andries Mutzenich ontvangt de goederen hem aangestorven van Meij Kerckhoffs saliger. 

20 december 1662 Gerrit Janssen gehuwd met Maria Stinen vermaakt alle goederen binnen Beek  die hij met Catharina Janissen geacquireert heeft aan de kinderen die hij verworven heeft met Maria Stinen. 

In de kantlijn deze akte geregistreerd 18 april 1663 

16 april 1663 Mees Boysems verkoopt aan Wijn Banits 24 kleine roeden gelegen in het busservelt rgt Geurt Nodden en Mecken Veltmenshten voor 26 stuivers de kleine roede 

8 juli 1662 Jan Vromen verkoopt aan Willem Hamers een stuck ackerlants gelegen int boschervelt groot een morgen rgt Jan Stinen, Luiten Lemens, Paulus Thissen, Ercken Waben, voor 52 stuiver de roede.  

 

scan 17  

29 mei 1663 Geertruijt Fredericx geassisteert met haren schoonsoon den eers. Huberts stadthelder der vrije heerlickheyt Elsloo die krachtens  de volmacht haar gegeven door Geurt Hendricks haer man de dato den 2den currentis {lopende maand} en een akkoord geschiet voor de schepenen van Elsloo op 9 mei 1662 tussen Geurt Fredericx en hun moeder Neleken Sijmens, bekent voldaan te zijn van de kooppenningen volgens de coopcedulle tuusen haar en Jan Swilden van 15 januari 1663 betreffende haar deel van 88 eoijen lants achter de Spebeeck, rgt Thijs Pisters, Willem Hachmans, en van 45 roijen daeromtrent gelegen, rgt Willem Hamers, Hendrick Severens, item 98 roijen int buschervelt rgt willem wessens, den vloetgraeff, item 43 roijen int kircken velt rgt Jacob Greven, Houb Haen, item 50 roijen int heye velt rgt Jan Swilden, St. Niclaes altaer, noch 47 roijen daeromtrent rgt Thijs Pisters, Henrd. Thijsens, noch een weijde groot 98 roijen, ze verkoopt haar part aan Jan Swilden en Gierken Thijssen verklaart ook van zijn vierde part voldaan te zijn door Jan Swilden. 

24 april 1663 Jan Swilden gehuwd met Liseken Penris verkoopt aan Geerken Thijssen zijn zwager gehuwd met Neesken Swilden 1 morgen en 5 kleine roeden gelegen op den Gijsenbergh rgt Gelis Swilden, Jan Nijsten, voor iedere kleine roede 2 gulden 2 oort, noch een stuck ook op den Gijsenbergh, rgt Geercken Thijssen, Janis Nijsten, groot 38 kleine roeden voor 2 gulden 2 oort de roede 

 

scan 18  

12 februari 1663 Jan Vroomen verkoopt aan Jan Swilden 61 kleine roeden weide gelegen in die Moolenstraat, rgt Hencken Penris, de erffgenamen Gelis Swilden de gemeijn straet, die Beeck, voor 4 gulden en 6 stuivers de kleine roede 

7 mei 1663 Sijmon Leonarts verkoopt aan Peter Segels een halve morgen gelegen tot Neerbeeck onder de hoochde in het Cuelenvelt, rgt Peter Segels voor 57 stuivers de kleine roede, waarop was aan de kerk van Beeck rust. 

11 augustus 1661 beken ik van Melchior Ruijsch mijnen neef gehuwd met Catharina Hermans de dochter van wijlen Sr Servaes Hermans en Olethae mijn suster beijden saliger memorie, 11 00 gulden ontvangen te hebben, waarvan 250 gulden op 15 meert 1662 is getelt worden, waarvoor ik genoemde Ruijsch als onderpant gestelt 3 boender en eenige groot roeden akkerlant  

 

scan 19 

gelegen in de heerlickheyt Beeck genaempt het geverlijck velt  rgt naer maestricht den gemeenen groenen wegh met noch een boender gelegen tussen Ulestraten en Oensel, rgt naer Ulestraten den camp genoemden Ruijsch toestaande Item noch een half boender gelegen op den wegh van Maestricht naer Schimmert, rgt Frans Swelsen, item een weide gelgen tot Berchem groot 16 groot roeden en eenige kleine, rgt naer Maestricht de erffgenamen Jan Olislaegers, naer Ulestraten Merten Swelsen, deze parcelen mag voors Ruijsch gebruiken en de inkomsten genieten gedurende 9 jaren, totdat ik het capitael heb afgelost. Overeengekomen is dat Ruijsch de weide zal beplanten met jonge bomen, waarvan hij 15 jaar de vruchten zal genieten. Ondertekent H. Oleslagers. 

op12 april 1662 is deze akte gerealiseerd voor het gerecht van Ulestraten en op 26 mei 1663 voor de schepenbank Beek 

 

scan 20 

18 juni 1663 laat Sr Joachim van Alphen volgende notariele akte van Lamb. de Visch realiseren 

11 juni 1663 Margriet de Bruessele weduwe van Peter Oensel in sijn leven voocht van Beeck doet afstand van de tocht op een boender akkerlant bestaande uit 4 morgen in twee stukken nl 3 morgen aen de Ghijsenbergh rgt Goessen Heppers, Nijst Hagen, de andere morgen daeromtrent gelegen rgt Nelis Swelden, Claes Waeben, ten behoeven van haar zoon Jan Oensel, borger deser stadt, die bekent aan Sr Joachim van Alphen 400 gulden schuldig te zijn met rente pennink sesthien [= 6¼ %} en stelt deze boender als onderpand 

10 mei 1662 Claes Hagens verkoopt derdenhalven morgen weijden gelegen tot grootgenholt, rgt die gemeine steegh, Thijs Comens, die gemeine straat, Hendrick Wolters, voor dardenhalve gulden de roede, belast met een cappuyn jaarlijks aan de graaf van Geleen, aan Jeuck Wolters. 

16 april 1663 Houb Lemmens verklaart van Peter Theunissen ontvangen te hebben 304 gulden en 7 stuivers