HEEMKUNDE BEEK

Zoeken

GASTENBOEK

 

     GASTENBOEK

gastenboek.jpg - 14,97 kB

GOLD AWARD

             GOLD AWARD

 Voor-3jaar.jpg - 244,20 kB 

        VOOR 3JAAR NR. 1

       

NLDOET2020

Geen afbeeldingen

Bezoekers online

We hebben 12 gasten en geen leden online

WEBSITE 2016

 

 

          WEBSITE 2016

Afscheid Marietje

 

 Marietje.jpg - 94,97 kB

Afscheid Marietje

ANBI

 

anbi.png - 23,05 kB

Bokkenrijders

 

 Bokkenrijder-3.jpg - 30,67 kB

WEBSITE 2015

BECHA

 

 

Jo Hoen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

     

     

         Jo Hoen †

     Oprichter en

       1e voorzitter

 

 

Beek Toen en Nu

Beek Toen en Nu 2

     BEEK TOEN EN NU 2

Beek Uw Gemeente

Sigaren industrie

Marechaussee in Beek

 

 

           FR. Piek

Woonkernen

Bandkeramiek

St.Martinuskerk

Sint Hubertuskerk

Kasteel Genbroek

           Genbroek

Oude Pastorie

 

                KLIK

Sjterfhoes

Herv. Pastorie

Vlag Mijnwerkersbond

 

 

Hubertus Molen

EyeWitness

SICOF

Gedonder in de Hemel

Leenhof Valkenburg

 

      LEENHOF VALKENBURG

Oude Pastorie

 

       Oude Pastorie

Beheerder-Jan Jacobs

            E-mail

   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Inlogformulier

Registrum Pastoratus de Beeck ab a[nn]o 1577 biß 1608 Door: Jo Hoen

 

 

 

 

 

Aldenbiessen Nummer  4192 

Registrum Pastoratus de Beeck ab a[nn]o 1577 biß 1608 

 

folio 1

 

Annotation der Pastorien Renten te Beeck, gecolligeert, gerenoveert, und geextraheert doer heeren Cornelissen Bodegraeff, duytsch Ordens Priesteren, und Pastorn daselbst, vuyt een Registre by tyden heren Jehan Seroi Anno 1553 geschreven, und volgens deur heren Peteren Onselium (beyden saliger gedachten) oyck gewesenen Pastorn aldaer, gecontinueert tot het jaar 1577 incluijs. Der daernae Anno 1578. op drien Coningenavontd in Godt Christelich gestorven. Wiens sielen der heer Godt wil genadich syn und een gelucksalighe verrisenisse verlenen:

 

Ab Anno 1578 biss 1607 incluyß syn volgens die betalongen deur mynen Capellanen heren Jehan Hartoch, Franciscum Portium, und mir selbst continueert.

 

Anno 1608 in Martio]  

 

folio 2 

Stein 

Ierstelick is te weten, dat der Pastor te Beeck in die grote Thiendt te Stein syn gerichticheyt hatt als nemlich dat des heeren van Stein wagen voergaet und light vier gerffen daerop, daernae compt des Persohns van Stein wagen und laet drien gerffen op Ende daernae des Pastors wagen van Beeck ende laet tween gerffen op und dat in allen gevelderen. 

Dies voers. Thienden placht voer     20 malder rogh.  10 vaten Terffen, eenen vetten hamel und 2 vette ganssen op becker kermiss te leveren, verpacht te werden. 

Pro A[nn]o 1607 aen den heeren van Stein verpacht voer   16 malder roggen und 200 Baussen. 

 

Nota Pro a[nno] 1605 hatt der heer van Holoigne doenmaels het huys van Stein in hebbende die voers. Thienden ingevoert und ouytgederssen rc. wass oyck doen verpacht voer 16 malter rogh und 200 baussen. 

Die Baussen syn gelevert maer die 16 malter rog iss hy schuldich bleven. 

 

folio 3 

Thiendt int hoechlandt 

Der Pastor placht ouyter Thienden opt hoichlant genoempt heyenhovens Thiende, erffelick iedes iaers te ontfangen 13 malder roggen  6 malder haveren 

 2 capuyn und 1 groot pont wass 

Welcke Thiende der Pastor Cornelis Bodegraeff, ao I588 in decembri van Joncheren Jehan und Herman de Sainct-Fontain gebroederen, mit hun iungiert Andries Beltgens (roich?) der Pastorien hatt aengecocht, alles nae luydt siegel und brieff daer van gemaeckt, de dato den. 

Die selvige Thiende pro a[nn]o I607 iss ouyt verpacht geweest voer ijc gl. bb. aen Gerarden Exters, die hij oyck am 20en mey I608 betaelt heeft. 

No. Tot betalongh der Smen van die gen[an]te Thiende hatt doenmaels der Ehrwerdiger heer Landtcomanduer Henrich van Ruysschenberch (saliger gedachten) voer gestreckt dem pastory 228 alden dubbelen ducaten, und moet der pastoir voerss allen und iedes iaers opten 1en dach Mey voer Pension daervan betalen thien dubbel ducaten ofte die rechte weirde daer voor. 

Soo alles beth. biss het iaer 1607 incluys.  

Gelein 

Der heer te Gelein gelt iaerlichs der Pastorien ouyt sijn Thienden opt Hoechlant 5 malder roggen  6 malder haveren   2 capuyn und 1 groot pont wass. 

 

Gelt noch van allen sijn anderen goederen  11 maldert roggen und 14½ grijpen.  

Een grijp iss weirt 11 alden bb sts. 

Suma gelt in alles  16 malder rogh 6 malder haveren. 14½ grijpen 2 capuyn 1 groot pont wass.

 

Und iss te weten, dat der heer voerss mit mir iss overcomen, dat hij soo langh man die grote und exorbitanten exactionen moet geven, niet mehr en sall iaerlieks betalen 12 malter rog und 4½ malter haveren.

 

Soe alles betaelt hatt biss het iaer I607 incluys.

 

Wegen die grijpen ende capoen, wass, hebbe mit hem noch een afrechenong te maecken, sall gelycken well daer van niet veel ten achteren zijn, dan ich vast holts ouyt sijnen bosch hebbe gehatt, welchs tegen den anderen staet te liquideren. 

 

Folio 4 

Vroenhoff

 

Der Pastor hatt noch een bouwplaets genoempt den vroenhoff, daer de Thiendtschuur op staet (rch), groot mitten bomgart und wijeren watt mehr als een boender, Regtnoit ter eenre die gemeyn dorpstraet, ter anderen sijden naer het velt des heren lant van Binsvelt, ten derden des dorpsstiege, ten vierden des heerenhofslandt oder Bomgart van Geleyn.

 

Dit gebruyckt der Pastor selver und gaen sijn koeyen daer in weyden. 

Noch een weij gelegen te Beeek int dorp groot omtrent 1½ morgen.  Regtnoit Moen Jutgen weduwe van Corstgen Recken ter eenre und Daem Potlepels weij, borger te Sittart, voer een hoeft die gemeyn straet, aent ander die Beeck. 

Gebruyckt der Pastor oyck selve mit sijnen beesten. 

Noch een weitgen wat mehr als eenen halven morgen, Regt. ter eener Reiner Nalen ende ter andere sijden Jehan Cupers weitgen, voerhoet die gemein straet, aent ander hoefft, die lange stiegh. Gebruyckt der Pastor voer een snyhofken. 

Der Pastor hat noch een Bosch geheiten den Berckenbosch groot    Regtnoit ter eenre sijden des heeren Bosch van Geleyn ende ter anderen sijden. 

Noch een boender lants gelegen bij Veruesselen Cuil, genoempt het langh boender, Regt. ter eener der man in die Hatt, te Wyck, ende ter anderen sijden Heintgen Tzengen voerhoeft die Heirstraet, aent ander dit boender wint Thysken Banits ter helfschit. 

Noch een stuck lants gelegen bij dit voorss boender groot sijnde ij morgen und 25 clein roeyden. 

Regt. ter eenre des Hr. lant van Geleijn ende ter anderen sijden Heintgen Tzengen voerhoeft Jehan Lynkens ende Jehan Swilden. 

Folio 5 

Noch een stuck lants oyck gelegen op Veruesselen Cuil, recht boven het langh boender, groot sijnde negen groot roeden min vijf clein roeiden. Regt, ter eenre, Wilken Scholtiss, ende ter anderen sijden Jehan de Vliegh, voorhooft Hans Kessels ende Wilhem Wessels op de Linde. 

Diese twee voorss stucken lants wint Thijsken voorss oyck te helft. 

Noch een stuck lants groot sijnde ½ boender min ethlichen clein roeyden, gelegen int Kerchenvelt, aen die Schuttencleef, Regt. ter eenre sijden Peter Kerchoff, ter anderen sijden Thijsken Driessen, voerhoeft Jehan Driessen, aent ander Geren mit Jehan Baecx. 

Der Pastor laetet om gelt ackeren und gebruyckt het selver. 

Noch een morgen lants min xiij clein roeyden gelegen achter Leentgen Claessen hoff, Regt. ter eenre Krijns kinderen ende ter anderen sijden Joris Vassbinder cognomine Lups, voor een hoeft Jacob Zeverens ende aent ander. 

Noch een morgen lants gelegen onder den hoevel, Regt ter eenre Onser Liever Vrouwen alter primae fundationis lant. ende ter anderen syden. 

Diese twee stucken lants laet der Pastor oyck ackeren und gebruyckt se selver. 

Noch een boenre lants gelegen in drie stucken, tusschen Coelmont und Geverich in drien diversen stucken, iegeleich groot sijnde een derden van eenen boender. 

Een stuck is gelegen op die Streken, Regt. ter eenre sijden Sprewerts hofflanden ende ter anderen sijden, voerhoeft Otto Hagemans aent ander. 

Dat tweede stuck iss gelegen opten Elsloher wech, Regt Sprewerts hofflant ten beyden sijden,  voor een hoeft Thrijn Rumans aent ander. 

Dat derde stuck iss oyck gelegen opter Elsloher wech, Regt ter eenre sijden Sprewerts hoff lant, ende ter anderen sijden Jehan Thonis kinder voor een hoeft. 

Diesen voorss drien stucken lants hat Korstgen Wintraeck van Coelmont ab a[nn]o 1589 biss het iaer I600 incluijs in pachtongh gehatt iaerlichs voor 8 vaten rogh. waervan hij noch schuldich is 94 gl. 

Daerop aen hr Franssen in verscheiden reysen betaelt hatt 32 gulden 19 st ½ oort.  Rest ergo noch 61 gulden 3½ oort sts. 

Korst Hagemans hatt nu die voors drien stucken in pachtongh iaerlichs voor 8 vate rogh.  Und hatt alles betaelt biss het iaer 1607 incluys. 

Folio 6 

Noch tween halven boenderen lants gelegen tusschen Hobbelroey ende Wegelroey, genoempt den Plumendall, Regt van eenen stuck ter eenre syden Hans Croechs Erven ter anderen Notermans erven voer een hoeft Janiss Nijssen partheien, aent ander. 

Vant ander stuck,  Regt ter eener Wilhem Hansen ende ter anderen sijden Janiss erven, voerhoets der voetpat gaende naer Over Spaubeeck, aent ander.  

Diessen twee stucken hatt Geriken Ernkens in pachtongh gehatt biss 1607 incluys 

ab a[nn]o 81 und hatt alles betaelt. 

Pro a[nn]o 1608 und soe voorts durende sess iaren langh nae den anderen, in pachtongh und naer pachters recht, ouytgegeven Wilhemen Hoen van Hobbelraedt iaerlichs voer 7 gulden bb waervan der ierste pacht sall vallen op den heiligen Apostel St Andries dach eodem a[nn]o 1608.  

Der Pastor hatt iaerlichs ouyt die grote Thiende te Beek     6 malter rogh. 25 bordelen erriten stroey ungedersst ,75 Terffen Baussen75 roggen Baussen,                      75 gersten Baussen  75 haveren Baussen