HEEMKUNDE BEEK

Zoeken

GASTENBOEK

 

     GASTENBOEK

gastenboek.jpg - 14,97 kB

GOLD AWARD

             GOLD AWARD

 Voor-3jaar.jpg - 244,20 kB 

        VOOR 3JAAR NR. 1

       

NLDOET2020

Geen afbeeldingen

Bezoekers online

We hebben 11 gasten en geen leden online

WEBSITE 2016

 

 

          WEBSITE 2016

Afscheid Marietje

 

 Marietje.jpg - 94,97 kB

Afscheid Marietje

ANBI

 

anbi.png - 23,05 kB

Bokkenrijders

 

 Bokkenrijder-3.jpg - 30,67 kB

WEBSITE 2015

BECHA

 

 

Jo Hoen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

     

     

         Jo Hoen †

     Oprichter en

       1e voorzitter

 

 

Beek Toen en Nu

Beek Toen en Nu 2

     BEEK TOEN EN NU 2

Beek Uw Gemeente

Sigaren industrie

Marechaussee in Beek

 

 

           FR. Piek

Woonkernen

Bandkeramiek

St.Martinuskerk

Sint Hubertuskerk

Kasteel Genbroek

           Genbroek

Oude Pastorie

 

                KLIK

Sjterfhoes

Herv. Pastorie

Vlag Mijnwerkersbond

 

 

Hubertus Molen

EyeWitness

SICOF

Gedonder in de Hemel

Leenhof Valkenburg

 

      LEENHOF VALKENBURG

Oude Pastorie

 

       Oude Pastorie

Beheerder-Jan Jacobs

            E-mail

   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Inlogformulier

Erffpacht in Beeck

 

 

 

ERFFPACHT IN BEECK 

folio 1 

Henrich Penris gelt iaerlix 2 vaten rogge Betalonghh 1554 55 56 tot 1573 incluys 

Underpant een weyde groot omtrent anderhalven morgen gelegen neven die Stege achter die Linde Rgt Jan de Neve, Thijs Lepgen, ter anderen syden voerhoets de heirstraet 

Resteren te betalen ab a[nn]o 1574 biss 1607 beyde incluys, maecken 34 iaren waer van tween iaren naegelaten ende voer heren Jehan Hartoch sieven afgetogen, soe bliven noch te betalen vyffentwintich iaren die welcke maken 50 vaten roggen 

[in de marge:] No[ta] heer Franss noteert in syn alt reg[ist]re fol 9.b. dat Waken kinderen eenen dach water gedragen hebben tot die kalck te lissen ende verdient 7½ sch. 

folio 2 

Peter Lambrechts, daer nae Daem Swennen, nu Vreken Kalen, gelt iaerlichs 1 vat roggen 

Op huys ende hoff Rg ter eener syden Mayken Mutzkens, ende der heer van Binssvelt, ter anderen syden voerhoets de gemeyn straet 

Betalongh 

Anno 1554 55 56 biss 1571 incluys heer Franss schryft in syn alt re[gist]re fol. 9.a. dat Vreken alles betaelt hatt tot 1598 incluyss. Voer het iaer 1599 biss 1606 hatt aller dingh 606 mit ingerekent, betaelt 

Rest de A[nn]o 1607 1 vatt rogge 

 

Lemmen Heinen    7 vat rogh daernae Wilken Notemans alias Mutskens Nu Hein Kalen 

Underpant huys ende hoff Rgt ter einer syden Thysken Banits, ter anderen syden Vreken Kalen, voer een hoefft de gemeyn straet aent ander hoeft die heerstraet. 

Hein heeft alles betaelt biss het iaer 1605 icluys, Rest de A[nn]o 1606 7 vaten rog het vat ad 14 st[uiver] facit 4 gld 18 st. 

Rest de ao 1607 vij vaten rogh het vat ad eenen gulden facit 7 gld te samen 11 gulden 18 st. [in de marge:] Gelt noch 1 vat rog wegen Ernken Rumans vide hiernae fol. 28 pagina 1a 

 

Severen Weyenbergh nu syn huysvrouwe, Thryn Goelen gelt 3 vat rogh van huys ende hoff, Rgt ter eenre syde Thoenis Gruwels erven  ter anderen syde Derck Kempeners voerhoeft die gemeyn straet.

 

Dirck Kempeners voersch. gelt oyck 3 vat rogh van huys ende hoff rch (?) welchs nu een goet is und en hatt nu geen huysen op Is een boender weiden ofte daromtrent mit oiftbomen beplant Soe vorhin Reinken Bosems vercregen ende weder aen Thysken Banits vercocht hatt und gelt daervan 6 vaten roggen Regt ter einer syden opwaerts Zeveren Claessen, ter anderen syden nierwaerts Meyken Mutskens huysvrouwe van Hein Kalen voersch. voer een hoeft die dorpstraet aent ander hoeft die heerstraet

 

Thysken voersch. hatt die 6 vaten rog allerdingh betaelt biss het iaer 1607 incluys.

 

folio 3 

Dirk Kempeners   3 vat roggh van huys ende hoff wie hier voer op die andere syde te sien is, welcher pant nu Thysken Banits gebruyckt ende heeft den pacht daer van allerdingen betaelt tot het iaer 1607 incluys go hic nihil.

  

Jehan Kerchoff 

Gerken Goelen 1 vat roggen van huys und hoff wegen Jehan Goelen iaergetyt und syn huysvrouwe Margriet patet in libro Anniversiariorum am 25. Octobris, welch pant Leentgen Claessen Jehan Kerchofs loss ende vrey vercocht hatt Rest te betalen de a[nn]o 1569 biss 1607 facit beyde incluys 39 iaren waer van heeren Johannen comen 7 iaren ende 2 iaren naegelaten soe bliven noch te betalen 30 iaren facit 30 vaten roggen van huys ende hoff gelegen in die heyde straet Regt ter eenre Jehan Biesmans ter anderen syden die heyden straet voer een hoeft Dries Robeins, voer het ander Neliken Hekelers. 

 

Heinken Schepers, daer nae Aret Huyn scholtiss te Geleyn nu Der Herr van Geleyn 1 vat roggen van een weitgen gelegen te Beeck Reg. ter eener syden Gielis Nudaxs ende ter anderen syden Dirck Kempeners erven voorhoefts de gemeyn straet achter de Beeck 

Betalingh

Anno 1554 55 56 tot 75 incluys in Hr Peters Reg[ist]re voort aen Hr Franssen ende mir betaelt biss 1606 incluys Rest de A[nn]o 1607 1 vat roggen. 

 

folio 4  

Jehan Koelen nu Maesken Robeins gelt iaerlichs 1 vat roggen van huys ende hoff Rgt ter eener syden de Schepers Stege ende Severyn Claessen, Ter anderen syden de gemeyn straet 

Betalongh 

Anno 1554 55 56 tot het 1574 incluys 

Maesken hatt voerts aen mynen bouw helpen operen und sunst alles quyt verdient mit dersen, tuynen, und sunst synen pacht quyt verdient tot het iaer 1607 incluys 

 

Peter grul Nuwen Sohn, nu Maess Hagemans mit synen adherenten gelt ½ vat roggen van 1½ morgen lants gelegen aent Cruys, Regtnoit ter eender syden Peter Smits, ende der graeff, ter anderen syden Thonis Greuels erven 

Betalongh 

Anno 1554 55 56 57 tot het iaer 70 incluys de annis 1571 72 73 hatt Maes voers. alles betaelt aen hr Franssen und mir tot het iaer 1606 incluys. 

Rest het iaer 1607 facit ½ vat rog 

 

Ernken Biesmans nu Maess der Korver gelt ½ vat roggen und dan noch van de Sacramentsmisse 2½ vat rogh te samen 3 vat rog van huys und hoff Rgt ter eener Grietgens erven op de Linde Coilhoff ter anderen syden Ernken Brossen voerhoeft die gemeyn straet achter de langh Stiegh 

Betalongh 

Anno 1599 am 4. Octobris hatt Hr Franss mit Maessen voers. van den iaren 1570 71 72 tot het iaer 1598 incluys allerdingh afgerekent ende was verdragen dat hy mir boven allen quytslach ende behalven hr Jehans seven iaren soude betalen 20 gulden 

Daerenboven rest noch vanden iaren 1599 1600 1601 tot het iaer 1607 incluys ieder iaer drien vaten rogh te samen 27 vaten roggen 

 

Driess Kempeners daernae Ernken Tzogen Nu Peter Finiers 1 vat roggen 

van een wey Rgt Jehan Cuypers ter eender syden ende Maes Corvers ter anderen syden voer een hoeft die dorpstraet, voer het ander hoeft die langh Stiege Beth. tot het iaer 1607 incluys. 

 

folio 5 

Thysken Vuechts Nu Jehan Cupers gelt iaerlichs 6 vaten rogh van een grasplaets gelegen neven myn snyhofken dat heer Peter vanden Lammen Gielis becomen hatt Rgt ter eenre syden Ernken Tzogen alias Brossen nu Peter Finiers der Ceuster ter anderen syden myn voerge[nan]t snyhoffken voerhoefts de gemeyn straet. 

Betalongh

Anno 1554 55 56 57 tot het iaer 1575 Pro a[nn]is 1576 77 78 (rch ?) biss 1607 incluysaen heer Jehannen und mir betaelt 

 

Leentgen Emmen daernae Loey Becker van Tricht naer hem Gielis de Bye plachten te gelden 6 vaten rogh het underpant van diesen pacht heeft der Pastoir voors. van Gielis voergt verkregen und ist voers. snyhoffken welch ich selver gebruycke, Leentgen voers. placht noch te gelden ½ vat rog het welck nu Ernken Hoenen kinderen op de Lindt betalen van een koilhofken Regt hun stall ter eenre und Maes Korvers ter anderen syden voerhoefts die gemeyn straete welche pacht allerdingh biss 1607 incluys betaelt ist. 

 

Jehan Vuechts Nu Reiner Nalen gelt iaerlichs 2 vaten rogh van huys ende hoff Rgt des Pastoirs snyhoffken ter eenre ende ter anderen syden Jehan Tacken erven voerhoefts de gemeyn straet 

Betalongh 

Anno 1554 55 56 57 tot het iaer 1575 incluys van het iaer 1576 biss 1606 beyde incluys hatt Reiner voers. aen heer Franssen und mir allerdingh betaelt Rest de a[nn]0 1607  2 vaten roggen 

 

Thisken Hubens kinderen plachten te gelden ½ vat roggen welchs nu betaelt Maess Hagemans und gehoert in die broederchap van unser Lieve Vrouwen  vanden underpant vide hiernae fo. 44 B. Maess hatt betaelt biss het iaer 1607 incluys. 

No[ta] Ernken Boesten placht te gelden 1 cop rogh van Thyss Gulichers wegen rest te betaelen van veel iaeren Ist niet te vinden 

 

folio 6 

Wilhem Bosch [in de marge:] Nu Joris Bosch een vat rog min een molterken van een boender lants gelegen aen den Winthaspel int clein kerckenveltgen Regt ter eener syden het kerckenlandt, ter anderen syden Hein Krieckels. Soe alles betaelt tot het iaer 1607 incluys. 

 

Heyniken Boenen een vat roggen Nu Geul Bonen van een stuxken lants groot omtrent eenen morgen gelegen int heidenvelt aen die vewech Regt ter eenre syden Joris Bosch ende ter anderen syden Jacob Zeverins voerhoeft die vewech Rest te betalen de a[nn]o 1605 und 1606 het vat ad 14 st[uiver]s facit 1 gl viij st. 

Rest de a[nn]o 1607 1 vat ad 1 gulden Rest te samen 2 gl 8 st.die selvige mit spinnen quyt verdient  

 

Wolter daernae Houb Beckers in den roden Leeuw te Wyck nu Thyss Schouteten alias Kaldenberch kinderen achter de kerck soo het pant gegolden 1½ vat [doorgehaald: vi] cop roggen Iss een stuck lants gelegen neven het Bissendall ter eenre syden ter andere syden voerhoeft die straet die gaet nae het Putbroeck oven aent hoeft der Kerckenlant hebben en gebruycken nu Jehan Kerchoff ende Wilhem Smits 

Rest te betalen de a[nn]o 1578 79 80 biss 1607 beyde incluys facit 30 iaren waer van comen heeren Jehannen 7 iaren und 2 iaren nagelaten, soe resteren noch te betalen 21 iaren facit 31 vat 3 coppen rogh 

 

Gyelken Erken Gulen sed pro nunc Mewis Tzien sohn een vat roggen van een hofken gelegen op de Beeck Rt de gemeyn Becck ende de gemeyn Stegen aen beyden Syden Betaelt A[nn]o 1554 55 56 tot het iaer 1573 incluys

 

Nu Trijntgen Pickerts mit heur consorten betaelt dit vat roggen  

Rest te betalende a[nn]o 1573 tot het iaer 1607 beide incluys maken 35 iaren 

 

folio 7

facit 35 vaten roggen waervan comen heeren Jehannen 7 iaren und twee iaren quyt geslagen soe bliven noch te betalen 26 vaten rogh 

 

Jehan Tack, daernae Gerken Schoe[n]makers, Nu Barbara Tacken gelt iaerlichs ½ vat roggen van huys ende hoff Rgt ter eener syden Leentgen Rutten, ter anderen syden Jacob Zeverens voerhoeft de straet ende achter de Stege 

Betalongh 

Anno 1554 55 56 biss 1604 incluys Rest de a[nn]o 1605 1606 1607 1½ vat rogh 

 

Ernken Hoenen kinderen ½ vat rog van hun koilhoff Regt ter eenre syden heur stall, ende ter anderen syden Maes Korvers voerhoeft die gemeyn straet 

Alles betaelt biss het iaer 1607 incluys. 

 

Heijlger Ramaker, Nu Jehan Kerckhoffs der Bode gelt van Hilgers voers. huys und hoff, dat Jehan gegolden hatt waerop nu Jehans bachuys op staet een halff vat roggen 

Betalongh 

Anno 1554 55 56 tot 1575 incluys daer nae aen mir betaelt biss 1599 excluys Rest de a[nn]o 1599 1600 1601 biss 1607 incluys facit 4½ vat roggen 

Jehan voors. gelt noch van wegen Thysken Luttelraedts goet soe hy gegolden hatt by syn wohnplaets daer hy op wohnt 1 vat roggen 

Betalongh 

Anno 1554 55 56 tot het iaer 1569 incluys Rest de a[nn]o 1570 71 72 tot het iaer 1607 incluys maecken 38 vaten waer van comen heeren Jehannen 7 iaren und 2 iaeren nagelaten soe bliven noch 29 iaren te betalen facit 29 vaten roggen

 Jehan gelt noch  een vat roggen van Geriken Goelen goet dat Leentgen Claessen hem vercocht hatt vide hier voer folio 3 rest daer van 30 vat rog 

 

folio 8 

Marten Smits der Schoenmaker gelt iaerlichs   1 vat roggen 

Nu Peter Smits kinderen van 1½ morgen lants gelegen aen de Spebeeck Regtnoit ter eenre syden Peter selver ende Meyken Boesten ter anderen syden, voerhoeft de gemeyn straet 

Betalongh 

Anno 1554 55 56 57 tot 1571 incluys De Annis 1571 72 73 74 hat Peter een verdrach gemaeckt dat hy biss 1603 incluys soude betalen 18 gulden 12 st. waerop aen Hr. Franssen betaelt eenen gl Noch mit stein te varen ende dragen verdient 4½ gulden die mehrrest aen mir betaelt Rest de a[nn]o 1604 605 606 und 607 4 vaten roggen 

 

Hein Krieckels, Nu Jehan syn sohn gelt  1 vat roggen van een stuck lants gelegen aen Damen wyen Reg ter eenre Zeveryn Claesz ende ter anderen syden der Jongh Jehan Boesems voerhoeft de straet ende stegen. Gelt noch van huys ende hoff 2 boddregers gelegen tegen het Gasthuys 

Betalongh  

Anno 1554 55 56 rch biss 1569 incluys de a[nn]o 1570 71 72 biss 1599 incluys aen heeren Franssen betaelt Rest de Annis 1600 1601 biss 1607 incluys 8 vaten roggen und 16 boddreger 

 

 

Claes Bocken goet gelt iaerlichs 2 vaten roggen  

van drien morgen lants gelegen achter Reintgen Finiers Coelhoff

Betalongh 

Anno 1553 54 55 56 biss 1575 incluys staet in H[ee]r Peters reg[ist]re dat hier van Herman Meex placht te betalen een vat rogh, Huyb Penres ½ derdel, Tryneken Lenarts ½ derdel und Marten Biesmans 2 derdel 

Rest te betalen van het iaer 1576 biss 1607 incluys facit 31 iaeren waer van comen heeren Jehannen 7 iaren ende tween iaren naegelaten soe bliven noch te betalen 22 iaren facit 44 vaten rogh

  

Folio 9 

Des Scholtisgoet van Berge 7 cop rogh 

Rest te betalen de a[nn]o 1578 biss 1607 incluys facit 31 iaeren waer van heren Jehannen comen 7 iaren ende 2 iaren naegelaten soe bliven nocht te betalen 21 iaren facit 36 vaten 3 cop roggen 

 

Janis Ramaker Nu Marten Thysens gelt iaerlichs 1 vat roggen van huys ende hoff Rt ter eenre syden Ernken Peneres cognomine Waeck ter anderen Jehan Boesten erven voer hoeft de Stege gaende nae den Moelenberch Betaelt biss 1569 incluys

 Rest tot het iaer 1607 incluys welchs synen dochteren deren een blint ende voets sehr arm syn om Gottes will nae gelaten dan moeten der aelmoesen leven. 

 

Jehan Penres nu Jehan Boesten oder Mingen der Smit gelt van huys ende hof 1 vat roggen  

Rgt ter eenre syden de Stege, ende ter anderen syden Jehan Dries, voerhoeft een gemeyn straet. Soe Jehan Mingen voors. alles betaelt heeft ab a[nn]o 1572 incluys biss het iaer 1607 beyde incluys.

 

Dirck van Haesdael, daernae Ernken van Ragelen, Nu Ernken Gardeniers gelt 1 vat rogh van een weitgen vuytschietende op Jehan Mingens goet voers. 

Betalongh in Hr. Peters Reg[ist]re 

Anno 1554 55 56 biss 1572 incluys voerts hatt Ernken voers. aen Hr Franssen und mir betaelt biss het iaer 1601 incluys

Rest de ao 1602 603 604 605 606 607   6 vaten roggen.

 

folio 10 

Houb Penres nu Reinken Finiers Erven gelden 3½ vat rogge van een half boender lants gelegen achter Marten Biesmans Coelhoff Regtnoit ter eenre syden der heer Landtcommandeur, ter anderen syden Jehan Kerckhoffs, voerhoeft de heerstraet. 

Betalongh  

Anno 1554 55 56 biss 1570 incluys de ao 71 72 73 biss 1603 incluys aen heeren Franssen und mir betaelt

 Rest de ao 604 605 606 und 607 14 vaten roggen 

 

Hein Gosens placht te gelden 3 cop rogh hier van beth. nu Jehan Biesmans  ½ vat rogh und Vliegh Jans huysvrouwe 1 cop roggen underpant een weitgen gelegen achter Leentgen Claessens hoff der Regenoit iss ter eener syden, ende Hein Goessens ter anderen syden voerhoeft die Stiege 

Betalongh  

Jehan Biesmans hatt sijn ½ vat betaelt tot het iaer 1601 incluys  

Rest de a[nn]is 1602 603 604 605 606 und 607 3 vaten roggen 

Geitgen Vliech Jehans achtergelaten weduwe hatt heur cop rogh beth. tot het iaer 1607 incluys.

 

folio 11 

Aleph Rumpen soen Pouken Nu Henrich de Greef gelt 1 vat roggen van huys und hoff Regt ter eenre Joris Bosch ter anderen syden Jacob Zeverens voerhoeft de gemeyn straet achter de Stege. 

Betalongh 

Anno 1554 55 56 57 biss 1574 incluys de a[nn]is 1575 biss 1607 incluys aen heeren Jehan, heren Franssen und mir betaelt. 

 

Jehan Boesten alias der Neef, nu Dederich Didden gelt iaerlichs 2 vaten rogge van een weitgen achter het gasthuys Coilhoff gelegen Regt ter eener Peter Smets erven ter anderen syden des gasthuys Stiege 

Betalongh

Anno 1554 55 56 biss 1574 excluys de a[nn]o 1574 betaelt aen hr Franssen und mir biss 1604 excluys 

Rest de a[nn]o 1604 605 606 607 8 vaten rogh 

 

Jehan Huben, Nu Dries Robeins der snider gelt iaerlichs 1 vat roggen van huys ende hoff Regt ter eenre Jehan Linkens ter anderen syden Jehan Kerchoffs voerhoeft de gemeijn straet 

Betalongh 

Anno 1554 55 56 biss 70 incluys de a[nn]o 1571 72 73 biss 1593 incluys aen heeren Franssen betaelt 

Rest de a[nn]is 94 95 96 biss 1607 incluys 14 vaten roggen 

 

Tryn Schartants oder Goetgen placht 1 vat rogh te gelden van een halff boender lants gelegen aent Cruys Regt Pauwels Rumpen ende Dierichs kinderen van Geleyn  

Nu Hilger Krieckels Rest te betalen de a[nn]o 1573 biss het iar 1607 incluys maken 35 iaren waervan comen heeren Jehannen sieven iaeren, und twee naegelaten soe bliven nocht te betalen 26 iaren facit 26 vaten rog. 

 

Folio 12 

Vreinen van Tricht der Veruer erven gelden2 vaten roggen van een boender lants gelegen aent cruijs, R. des heeren Lantcommanduers lant vanden Biessen ter eenre sijden, ende Caldenberchs erven ter anderen sijden, voerhoefts de straet. 

Betalongh  

Anno 1554 55. 56 biss 1570 incluijs. De Ao 1571.72 biss 1593 incluijs aen heeren Franssen betaelt. 

Resteren de Ao 1594.95 biss 1601 incluijs van berechende schult noch 10 gulden 

Item resteren de Ao 1602,603,604,605.606 und 607 12 vaten roggen. 

 

Hans Wijnants, Peter Hoenderfengers sohn, placht iaerlichs te gelden 6 vaten rog van een boender lants gelegen int heijen velt, Regt ter eenren sijden der h. Lantcommandeur, ter anderen sijden Meiss int Wimelboir voerhoeft Jehan Linkens. 

 

Maes Schartants daernae sijn huijsvrouwe Lysken nu Jennisken Pinxten van Maessens voors koilhoff, Regt. ter eenre sijden Neliken Hekelers ende ter anderen sijden Marten Ceuls voerhoeft Jehan der Neeff, aent ander der Proestijen lant,( Rch?),  Staet te betalen de Ao 1570 tot het iaer 1607 incluijs maecken 37 iaren waervan comen heeren Jehannen sieven iaren ende dan noch tween iaren naegelaeten soo bliven noch te betalen 28 iaren facit 28 vaten rogh. 

 

Lijssken Schartants kinderen gelden   1 vat roge van een stuck lants gelegen oven aen den Geulre wech, geheten Linssen kamp, Regenoit ter eenre Joncker Wyler ende Marten Ceuls, ter anderen sijden Leentgen Claessen, ende Peter Schouteten ende schiet mit eenen beek over der Geuler wech ( Rch)  Alles betaelt tot het iaer 1607 incluijs. 

 

Folio 13 

Dirck Korsten Pickarts sohn, daernae Jehan Korvers, nu Janis Hasen te Geverichgelt ½ vat roggen van huijs ende hoff, Regt. 

Betalongh. Anno 1555.56.57 biss 1575 incluijs.  De Ao 1576 alles afgerekent tot het iaer 1607 incluijs und blijft noch schuldich 2 gl bb te betalen in den Aughst Ao 1608 neghstcomende. 

 

Jehan Spijckerhaen gelt 1 cop roggen van een halven morgen lants gelegen op ten Meulenbergh.  Regt. Caldenberchs erven ter eener sijden, ende Joris Bosch ter anderen sijden.  Soo alles betaelt tot het iaer 1607 incluijs. 

 

Leentgen Claessen gelt iaerlichs ½ vat rogh underpant huijs ende hoff,  Regenoit ter eener sijden Heintgen Gossens ende ter anderen sijden Trijneken Lenarts kinderen voor een hoeft die gemein straet (rch).  

Betalongh.  In Hr. Peters reg[ist]re fo[lio] 3.a hatt betaelt biss het iaer 1571 incluijs rest [er]go de A[nn]o 1572 biss 1607 facit 36 iaren waer van comen H. Jehannen sieven iaren ende twee iaren nagelaten, soe bliven noch te betalen 27 iaren facit 13½ vath rogh ieder vat ad 14 st doet 9 gl. 9 st.

Waer op am 12 Novemb Ao 1607 twee verxkens ad twee Coninx dalers facit 5 gl 12½ st Rest ergo hier van noch  3 gl 16½ sts.